Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 14.4.2011

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 14.4.2011. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1000-1435.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Håvard M. Dretvik, Sigrunn Eliassen, Gerd Halmø, Peter Haugan, Nina Hem, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne og viserektor Astri Andresen.

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Sak 16 behandles før sak 7. Det var ellers ingen merknader og saklisten ble godkjent med denne endringen. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 10.2.2011 (utsendt i brev av 2.3.2011).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen, og den ble godkjent.

15 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 4.4.2011
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

7 Helhetlig rekrutteringsstrategi – rapport fra arbeidsgruppe (utsatt sak 7/11)
Saksforelegg av 31.3.2011
Sak nr. 2009/11511

Vedtak:
1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til oppfølging av rapporten som framgår av saksforelegget, med de merknadene som kom frem i møtet.

2. Styret ber om at det arbeides for at postdoktorstillinger ved UiB skal være 4-årige, også ved ekstern finansiering.

3. Styret ber om en egen sak hvor et opplegg for karriereveiledning for ph.d.- kandidater og postdoktorer ved UiB konkretiseres.

4. Styret ber om at det i lys av Kunnskapsdepartementets utredning foretas en systematisk gjennomgang av midlertidige stillinger med det mål å avdekke og avvikle eventuell lovstridig bruk av midlertidige tilsettinger.

5. Styret ber om at det konsekvensutredes ulike alternativer for å redusere bruken av midlertidige tilsettinger av forskere på eksternt finansierte prosjekter, inkludert samarbeid med randsoneselskapene og instituttsektoren.

6. Styret ber om at det utredes forslag til hvordan kvalitetsvurdering i forbindelse med eksterne forskerstipend kan benyttes aktivt til å rekruttere høyt kvalifisert personell, inkludert muligheter for kalling til professorat, med særlig vekt på forskere som mottar YFF og ERC Starting Independent Researcher Grant.

7. Universitetsstyret ber om at ledelsens oppfølging av rapporten, planlagte tiltak og ytterligere utredninger fremmes som egen sak for styret våren 2012.

16 Universitetets strategi 2011-2015
Saksforelegg av 25.3.2011
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:
Styret godkjenner det reviderte strategidokumentet for Universitetet i Bergen for perioden 2011-2015 med de justeringene som kom frem i møtet.

17 Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet 2011-2015
Saksforelegg av 31.3.2011
Sak nr. 2011/399

Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet med de endringene som fremkom i møtet. Planen skal gjelde for perioden 2011-2015.

2. Det skal så snart som mulig etableres et UiB Servicesenter for Internasjonal Mobilitet (SIM). Senteret etableres sentralt på UiBs campus i lokaler som er egnet for publikumsmottak. Medarbeiderne ved Senteret skal kunne gi informasjon, råd, hjelp og assistanse til så vel UiB-ansatte som utenlandske gjesteansatte og stipendiater når det gjelder praktisk tilrettelegging for internasjonal mobilitet til og fra UiB.

3. UiB skal i løpet av 2011 øke kapasiteten på tilgang for utleie av gjennomgangsboliger for utenlandske gjesteansatte og stipendiater med flere nye boenheter (leiligheter/hybler) utover dagens nivå, enten med egen boligmasse eller gjennom leieavtale med eksterne tilbydere. Boligtilbudet skal gjøres tilgjengelig gjennom elektronisk bookingsystem.

4. UiB skal kartlegge fagmiljøenes viktigste internasjonale samarbeidspartnere. Kartleggingen, i kombinasjon med en oversikt, over UiBs viktigste internasjonale samarbeidspartnere gjennom internasjonale nettverk og bilaterale avtaler, utgjør grunnlaget for en sak til Universitetsstyret der UiBs prioriterte strategiske partnerinstitusjoner for internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid i utvalgte land/regioner identifiseres. En særskilt tiltaksplan utarbeides for å videreutvikle og forsterke det internasjonale samarbeidet med disse strategiske partnerinstitusjonene.

18 Økonomisk situasjon etter februar 2011
Saksforelegg av 31.3.2011
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Styret tar redegjøringen om den økonomiske situasjonen ved utgangen av februar 2011 til etterretning.

19 Salg av eiendom - salgsfullmakt
Saksforelegg av 28.3.2011
Sak nr. 2008/7391

Vedtak:
Styret godkjenner salg av eiendommene Allégaten 27, Jahnebakken 6, Jahnebakken 8 og Jonas Reinsgate 19 og gir rektor og universitetsdirektør fullmakt til å undertegne salgspapirene.

20 Parkeringsordningen ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 6.4.2011
Sak nr. 2011/4771

Vedtak:
1. Antallet parkeringsplasser reduseres med 30% innen utgangen av 2012 og i tråd med prinsippene gitt i saksforelegget

2. Punkt 5.2. i Tiltaksplan for grønt universitet endres i tråd med punkt 1

3. Universitetsledelsen gis fullmakt til å gi reviderte retningslinjer for parkering på universitetets område i tråd med vurderingene i saksforelegget.

4. Styret ber om at økt frekvens på avgangene for campusbussen vurderes.

21 Årsmelding for 2010 – Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg av 23.3.2011
Sak nr. 2007/4921

Vedtak:
1. Styret tar Den sentrale klagenemnds årsmelding for 2010 til etterretning.

2. Styret oppfordrer Studentparlamentet til forslå studentrepresentanter fra ulike fakultet til Den sentrale klagenemnd.

22 a) Årsmelding for 2010 – Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 23.3.2011
Sak nr. 2007/8109

Vedtak:
Styret tar for Redelighetsutvalgets årsmelding for 2010 til etterretning.

22b) Endring av mandat for Redelighetsutvalget
Saksforelegg av 4.4.2011 Sak nr. 2007/8109

Vedtak:
Universitetsstyret fastsetter Reglement for Redelighetsutvalget i samsvar med det fremlagte forslaget.

23 Holbergprisen 2010 - Årsmelding
Saksforelegg av 4.4.2011
Sak nr. 2006/2322

Vedtak:
Universitetsstyret tar den fremlagte årsmeldingen for Holbergprisen for 2010 til orientering.

24 Møteplan for Universitetsstyret 2012 og justert plan høsten 2011
Saksforelegg av 5.4.2011
Sak nr. 2007/4737

Vedtak:
1. Styret slutter seg til følgende møteplan for året 2012:

16.2., 26.4, 31.5., 27.9., 24.-25.10. og 29.11.

2. I møteplanen for høsten 2011 flyttes styreseminaret og møtet i oktober til

19.-20.10.

25 Etablering av Senter for Griegforskning
Saksforelegg av 5.4.2011
Sak nr. 2010/8991

Vedtak:
Universitetsstyret fastsetter vedtekter for Senter for Griegforskning i samsvar med fremlagte forslag og gir rektor fullmakt til å oppnevne styre for senteret for perioden 1.05.11 – 1.05.14.

26 Ny samarbeidsavtale med Uni Research AS
Saksforelegg av 6.4.2011
Sak nr. 2011/4764

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner den fremforhandlede samarbeidsavtalen med Uni Research AS.

27 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 24.3.2011
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

28* Æresdoktorer - Unntatt offentlighet jf. off.l. 26, annet ledd
Saksforelegg av 25.3.2011
Sak nr. 2011/4772

Egen protokoll.

29 Orienteringer

a) Universitetets delegasjon til etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 5.4.2011 gav en kort oppsummering fra møtet.

b) Universitetsdirektøren gav en kort orientering fra det årlige møtet med Riksrevisjonen. Anskaffelser, lønnsrevisjon, bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og mål og resultatstyring innenfor forskning var særlige tema.

c) Universitetsdirektøren gav en kort oppsummering og status i varslingssak.

d Rektor redegjorde for det nye prosjektet for universitetets web-sider.

e) Universitetsdirektøren orienterte om Arbeidstilsynets prosjekt ”Bedre helse” med undersøkelse av psykososiale forhold ved UiB.

f) Rektor orienterte om status for rehabiliteringen av monumentalbygningen og videre planer. Etter møtet var det en befaring i monumentalbygningen.

Eventuelt
Ingen saker.

5.5.2011/mov