Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 29.8.2013. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl 10.00 til kl 15.30, med et internt styreseminar fra kl 10.30 – 14.00.

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Kari Amble (til kl 14.00), Anne Kverneland Bogsnes, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Kjersti Fløttum, Heidi Fuglesang, Peter M. Haugan, Synnøve Myhre, Joakim Palme og Katharina Wolff

Forfall:
Oddny Miljeteig og Johan Fredrik Odfjell,

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal og Anne Christine Johannessen

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Silje Nerheim og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Det var ingen merknader og saklisten ble godkjent.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 20.6.2013 (utsendt i brev av 25.6.2013).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent. I kommende møter vil det gis en oversikt over status for saker som følges opp etter vedtak i styret

54 Universitetsstyret 1.8.2013- 31.7.2017 - konstituering
Saksforelegg datert 20.8.2013
Sak nr. 2012/14144

Vedtak:
1. Styret konstitueres med prorektor som rektors stedfortreder og vara

2. Styret vedtar følgende møteplan: 13.2., 10.4, 28.5., 25.9., 22.-23.10., 27.11. Møtet 5.12.2013 flyttes til torsdag 28.11.13

3. Styrets medlemmer med unntak av rektor, gis et honorar på 100 000 kroner per år så lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet av valgperioden

4. Stipendiater som velges som styremedlemmer får anledning til å få stipendiatperioden forlenget med inntil 2 måneder

5. "Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB" datert 25.11.1993, oppheves

6. Studentrepresentantene får i tillegg til honoraret utbetalt differansen mellom lønnstrinn 19 og 100.000 kroner

7. Første varamedlem for vitenskapelige tilsatte får 50 000 kroner i honorar

8. Øvrige varamedlemmer honoreres med kroner 8000 per møte

55 Oppnevninger til utvalg og råd i perioden 2013-2017
Saksforelegg datert 21.8.2013
Sak nr. 2013/9172

Vedtak:
1. Følgende oppnevnes i universitetets forskningsutvalg for perioden 1.8.2013-31.7.2017. Stipendiaten og studentene oppnevnes frem til 31.7.2014.

Medlem

Varamedlem

Prorektor Anne Lise Fimreite

Viserektor for internasjonalisering
Anne Christine Johannessen

Prodekan Einar Thomassen

Visedekan Claus Huitfelt

Prodekan Berte-Elen R. Konow

Professor Thomas Eeg

Visedekan Lise Øvreås

Prodekan Jarl Giske

Prodekan Robert Bjerknes

Professor Roland Jonsson

Prodekan Inger Hilde Nordhus

 

Prodekan Annelin Eriksen

Instituttleder Svein Olaf Dahl

Museumsdirektør Henrik von Achen

Instituttleder Kari Loe Hjelle

Stipendiat Håvard Haarstad

 

Student Tone G. Bjørndal

Student Mikkel Andreas Eriksen

Student Håvard Øristland Eggestøl

Student Eivind Valestrand

Student Erlend Jorunson Sand

Student (mangler forslag)

2. Følgende oppnevnes i universitetets utdanningsutvalg for perioden 1.8.2013-31.7.2017.. Studentene oppnevnes frem til 31.7.2014:

Medlem

Varamedlem

Viserektor for utdanning
Oddrun Samdal

Viserektor for internasjonalisering
Anne Christine Johannessen

Visedekan Claus Huitfeldt, HF

Prodekan Einar Thomassen

Juss – visedekan ikke utpekt enda

 

Visedekan Harald Walderhaug, MN

Dekan Helge K. Dahle

Visedekan Arne Tjølsen, MO

 

Visedekan Kariane T.Westrheim, PS

 

Visedekan Knut Hidle, SV

Instituttleder Karen Christensen

 

 

Student Erlend Jorunson Sand

Student Mikkel Andreas Eriksen

Student Njaal Neckelmann

Student Vegard Asbjørnsen

Student Ingrid Hovland Holm

Student (mangler forslag)

3. Følgende oppnevnes i universitetets læringsmiljøutvalg for perioden 1.8.2013-31.7.2017. Studentene oppnevnes frem til 31.7.2014.

Medlem

Varamedlem

Viserektor for utdanning
Oddrun Samdal

Viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen

Avdelingsdirektør Christen Soleim,
Studieadministrativ avdeling

Underdirektør Ingvild Greve

Studieadministrativ avdeling

Avdelingsdirektør Even Berge, Eiendomsavdelingen

Administrasjonssjef Ove Botnevik
Eiendomsavdelingen

Dekan Knut Helland,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dekan Nina Langeland
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Førstekonsulent Siri Bjerkestrand
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Seniorkonsulent Hilde Elin Haaland-Kramer
Det humanistiske fakultet

Student Øydis Lebiko

  1. Student Bjørn Kristian Danbolt

   Student Tommy Mo Årethun

    2. Student Knut Natskår Svihus

     Student Hilde Kristine Moe

      3. Student Jørgen Aas

       Student Eivind Brandt

        4. Student Livar Bergheim

         Student Susann Strømsvåg


         4. Senterleder Matthias Kaiser, Senter for vitenskapsteori, gjenoppnevnes som medlem i Redelighetsutvalget for perioden 1.8.2013-31.7.2017. Prorektor leder utvalget

         5. Reglene for forskningsutvalget og utdanningsutvalget endres slik at det presiseres at prorektor blir fast observatør i utdanningsutvalget og viserektor for utdanning blir fast observatør i forskningsutvalget. Samtidig oppdateres navn på administrative avdelinger. I reglene for forskningsutvalget punkt 2 endres 6 prodekaner til 6 pro-/visedekaner. Det er direktøren for universitetsmuseet som skal være observatør i forskningsutvalget, ikke styreleder.

         6. Kommunikasjonsrådgiver Marion Solheim oppnevnes som medlem i styret for På Høyden for perioden fram til 30.9.2015

         7. Styret gav rektor fullmakt til å oppnevne resterende medlemmer og varamedlemmer i utvalgene.

         56 Etatsstyringsmøtet 2013 – departementets tilbakemelding
         Saksforelegg datert 7.8.2013
         Sak nr. 2011/14477

         Vedtak:
         Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til etterretning. Departementets tilbakemeldinger vil bli drøftet og fulgt opp i arbeidet med rapport for 2013 og planer for 2014, til styremøtet i februar 2014. Styret imøteser forslag til handlingsplan for å redusere midlertidighet.

         57 Endring i reglene for og oppnevning av Den sentrale klagenemnd
         Saksforelegg datert 13.8.2013
         Sak nr. 2013/9171

         Vedtak:
         1. I "Regler for Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Bergen" føyes følgende til som nytt siste punkt: "Klagesaker i henhold til bestemmelsene om klage i "Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.d.) ved Universitetet i Bergen"".

         2. Endringen trer i kraft straks.

         3. Følgende oppnevnes som medlemmer av den sentrale klagenemnd for perioden 1.8.2013- 31.12.2017:

         Tingrettsdommer Beate Blom (leder)

         Tingrettsdommer Berit Sangolt (vara nestleder)

         Førsteamanuensis Espen Gamlund,
         Det humanistiske fakultet

         Professor Anders A. Johansson
         Det medisinsk-odontologiske fakultet

         Professor Tanja Barth,
         Det matematisk naturvitenskaplige fakultet

         Professor Ståle Pallesen
         Det psykologiske fakultet

         Student Hanna Marie Sinnes

         1. Student Elfrid Krossbakken
         2. (forslag ikke mottatt)

         Student Sindre Dueland

         1. Student Ronny Blakenberg
         2. (forslag ikke mottatt)

         58 Om studiestart og studentmottaket 2013
         Saksforelegg datert 19.8.2013
         Sak nr. 2012/13680

         Vedtak:
         1. Styret tar oppsummeringen til orientering

         2. Styret ber om at det faglige samarbeidet særlig vektlegges og at kurstilbudet videreutvikles for neste år

         59 Utvidet sensurfrist ved mastergradsstudiet i rettsvitenskap
         Saksforelegg datert 14.8.2013
         Sak nr. 2009/8038

         Vedtak:
         "Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet" forlenges til og med 31.12.2013

         60 Universitetsbibliotekets styringsorganer
         Saksforelegg datert 19.8.2013
         Sak nr. 2013/9168

         Vedtak:

         1. Universitetsstyret opphever Regler for bibliotekutvalg, fastsatt 15.6.1989 og forutsetter at Universitetsbiblioteket ivaretar kontakten med brukerne og fagmiljøene, samt den bibliotekfaglige virksomheten på en fullt ut tilfredsstillende måte

         2. Det oppnevnes et interimsstyre for perioden inntil 31.07.14. Interimstyret skal ivareta oppgavene til styret for universitetsbiblioteket etter reglementet

         3. Prorektor oppnevnes som leder av interimsytret. Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til styret fra fakultetene, biblioteket og fra studentene

         4. Interimsstyret bes om å foreslå nye regler for biblioteket.

         61 Orienteringssak Diverse referater m.v.
         Saksforelegg datert 21.8.2013
         Sak nr. 2009/11171

         Styret tok saken til orientering.

         62 Orienteringer

         Rektor informerte om at:

         a) Institutt for biologi er i finalen til å bli senter for fremragende utdanning

         b) NOKUT er i ferd med å evaluere UiB, det er farmasiutdanningen og phd utdanningen som blir evaluert

         c) Professor Bruce Kapferer (Institutt for sosialantropologi) har oppnådd ERC Advanced Grants

         Universitetsdirektøren informerte om:

         d) Samarbeid med Helse Bergen om opprydding i Innovest AS, jf. punkt i brevet fra departementet etter etatsstyringsmøtet 30.5.13

         e) Status etter oppfølging av brev fra Sivilombudsmannen om klage i forbindelse med ph.d. avhandling

         Eventuelt
         Ingen saker

         02.09.2013/ Mona Viksøy/ Silje Nerheim

          

         Det var ikke kommet inn merknader til protokollen innen fristen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i neste møte i universitetsstyret.