Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 14.2.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 14.2.2013. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra klokken 10.00 til klokken 15.25.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Liv Heidi Ekre, Gerd Halmø, Peter M. Haugan, Gry Jordet Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Magne Seierslund og Lars Petter Storm Torjussen.

Forfall:
Ingen

Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne, Astri Andresen (t.o.m. sak 5) og Kuvvet Atakan

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble  behandlet i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Sak 3a og sak 14 ble vedtatt behandlet etter sak 15. En sak ble meldt under eventuelt. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

Gro Therese Lie etterlyste sak om etter og videreutdanning. Rektor opplyste at slik sak ville bli lagt fram i aprilmøtet. Universitetsdirektøren opplyste at det var tatt hensyn til ansattes ønske om å bruke mer tid i arbeidet. Rektor opplyste at det ville bli en orientering i tilknytning til brev fra ansatte ved Senter for etter- og videreutdanning i lukket møte.

Lars Petter Storm Torjussen etterlyste sak om forskningstermin og økt kvalitet i forskning og utdanning og oppfølging av sak om sikkerhet og åpenhet for ansatte på Nygårdshøyden. Rektor opplyste at sak om forskningstermin og økt kvalitet i forskning og utdanning ville bli lagt frem for styret i et senere møte. Universitetsdirektør opplyste at det ville bli rapportert fra arbeidet med økt sikkerhet som oppfølging av saken Storm Torjussen etterlyste i rapport for 2012.

Rektor viste til at brev fra Parat om oppfølging av midlertidighet ville bli tatt opp i forbindelse med sak 4b/13, planer for 2013.

Styret gav StudentTV tillatelse til å filme under den åpne delen av møtet.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.11.2012
Sak nr. 2009/12996
Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

1 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 5.2.2013
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

2 Tildelingsbrev for 2013 fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 22.1.2013. Kunnskapsdepartementet brev av 25.1.2013 ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2011/14477

Vedtak:
1. Styret tar tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til etterretning

2. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 30.05.13:

Rektor og universitetsdirektør
Peter M. Haugan
Gro Therese Lie
Lars Petter Storm Torjussen
Gry Jordet Kibsgaard
Magne Seierslund
Oddny Miljeteig
Johan Fredrik Odfjell

3a* Avlagt årsregnskap for 2012
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5, annet ledd
Saksforelegg av 1.2.2013
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Styret godkjenner det avlagte årsregnskapet for 2012.

3b Økonomirapport for 2012
Saksforelegg av 1.2.2013
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Styret tar økonomirapporten for 2012 til etterretning.

3c Om videreføring av fakultetenes overføringer fra 2012 til 2013
Saksforelegg av 4.2.2013
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Universitetsstyret vedtar at overføringene fra 2012 som overstiger 2% av grunnbevilgningen ved fakultetene og Universitetsmuseet stilles til disposisjon for 2013, med unntak av ubrukte driftsmidler for ansatte basert på publisering.

4a Rapport 2012
Saksforelegg av 5.2.2013
Sak nr. 2011/4910

Vedtak:
Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2012 i tråd med styrets kommentarer.

4b Planer for 2013 Saksforelegg av 5.2.2013.
Uttalelse datert 11.2.2013 fra Parat var sendt direkte til styremedlemmene.
Sak nr. 2011/13374

Vedtak:
1. Universitetet egne styringsparametre vedtas videreført og forholdstall for antall lærere og studenter og antall studenter med veiledet praksis i utdanning inkluderes i universitetets styringsparametre

2. Universitetsstyret tar til etterretning departementets pålegg om styringsparametre, gitt dels i tildelingsbrev og dels i etatsstyringsmøtet

3. Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsplan for 2013 med innarbeiding av styrets kommentarer innen fristen 15.mars

4. Universitetsstyret ber om at det utarbeides en oversikt over, vurdering av og forslag til mulige tiltak knyttet til midlertidige ansettelser i tråd med innspill fra Parat.

Punkt 1 ble vedtatt mot en stemme (Lars Petter Storm Torjussen)

5 Studiestart høsten 2013 – organisering av mottak av studenter
Saksforelegg av 30.1.2013
Sak nr. 2012/13680

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar innspillene fra fakulteter og Studentparlament til etterretning

2. Styret ber om at det i samarbeid med fakultetene og studentenes organisasjoner arbeides videre med å utvikle fadderuken som en viktig del av starten på universitetsstudiene

3. Styret ber om at det i det videre arbeidet legges særlig vekt på vurderinger av:

• fadderperiodens varighet

• muligheten for å knytte mottaksarrangementene mer til faglige arrangementer

• innsats for å begrense alkoholbruken i forbindelse med fadderperioden

• bedre opplæring av fadderne

4. Styret ber om at arbeidet med fadderuken ses i sammenheng med øvrige tiltak for studentmottak og hvordan slike tiltak kan forbedres ved erfaringsutveksling mellom fakultetene.

5. Styret ber om at det i forbindelse med fadderuken uken legges til rette for samarbeid med de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Magne Seierslund fremmet forslag om å fjerne første kulepunkt under punkt 3, fadderukens varighet. Forslaget falt med fem stemmer (Peter M. Haugan, Liv Heidi Ekre, Magne Seierslund, Oddny Miljeteig og Joakim Palme) mot seks stemmer.

Magne Seierslund ba om å få inn en ny setning i pkt 3 om at retningslinjer vedtatt av Læringsmiljøutvalget i sak 11/11 kan være et veiledende utgangspunkt for arbeidet videre. Forslaget falt med fem stemmer (Magne Seierslund, Liv Heidi Ekre, Peter M. Haugan, Gry Jordet Kibsgaard, Gro Therese Lie) mot seks stemmer.

Peter M. Haugen fremmet forslag om et nytt punkt 4 og Gro Therese Lie om et nytt punkt 5. Begge ble enstemmig vedtatt.

6 Handlingsplan for likestilling 2012-2015, revidert kapittel 3: Funksjonsevne
Saksforelegg av 25.1.2013
Sak nr. 2009/14134

Vedtak:
Universitetsstyret vedtar revidert kapittel 3 i Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012 - 2015 som i vedlagte forslag.

7 Om arbeidet med og lokalisering av en medieklynge i Bergen
Saksforelegg 31.1.2013
Sak nr. 2012/6215

Vedtak:
Styret tar orienteringen om etablering av medieklynge til etterretning og gir universitetsledelsen fullmakt til å sluttføre forhandlinger om en avtale om deltakelse i medieklynge.

8 Prinsipper for rettferdig global tilgang til medisiner og medisinsk behandling som resultat av kommersialisering av forskningsresultater fra medisin og helse
Saksforelegg av 8.1.2013
Sak nr. 2010/13652

Vedtak:
Styret slutter seg til de prinsippene for rettferdig global tilgang til forskningsresultater, medisiner og medisinsk behandling som er skissert av arbeidsgruppen.

9 Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse ved universiteter og høyskoler og om situasjonen ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 18.1.2013
Sak nr. 2011/5808

Vedtak:
Universitetsstyret tar Riksrevisjonens rapport til etterretning og ber universitetsdirektøren om at funnene i rapporten og egne undersøkelser følges opp i eiendomsforvaltning og investeringsplaner.

10 Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 28.1.2013
Sak nr. 2012/9536

Vedtak:
I § 5 i universitetets valgreglement tas følgende bestemmelse inn:

"Tilsatt i professor II-stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er tilsatt i hovedstilling ved Haukeland sykehus, har likevel stemmerett ved valg til styre og av dekan og prodekan ved fakultetet, samt til grunnenhetens råd."

Forslaget ble vedtatt mot en stemme (Gro Therese Lie)

Gry Jordet Kibsgaard la frem forslag om å stryke "og som er tilsatt i hovedstilling ved Haukelands Sykehus". Forslag fikk en stemme (Gry Jordet Kibsgaard)

11 Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 28.1.2013
Sak nr. 2010/13430

Vedtak:
1. Med utgangspunkt i § 9-2 (4) i universitetsloven godkjenner universitetsstyret de foreslåtte navnene Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Institutt for global helse og samfunnsmedisin

2. Styret har merket seg de engelske navnene.

12 Samarbeidet i UH-nett Vest
Saksforelegg av 30.1.2013
Sak nr. 2007/4021

Vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av avtalen om UH-nett Vest.

2. Styret ber om det legges særlig vekt på arbeidsdeling mellom institusjonene.

3. Universitetsledelsen gis fullmakt til å inngå avtale om dette, innenfor de rammene gjeldende avtale gir.

13 Om opplegg for styreevaluering
Saksforelegg av 21.1.2013
Sak nr. 2011/13466

Vedtak:
Det settes av tid til egenevaluering i møtet 14.4., hvor det blant annet hentes informasjon fra styremedlemmene ved bruk av spørreskjema, etter modell fra Universitetet i Oslo.

Forslaget ble vedtatt med seks stemmer mot fem stemmer (Peter M. Haugan, Gry Jordet Kibsgaard, Gerd Halmø, Joakim Palme og Johan Fredrik Odfjell) som stemte for Johan Fredrik Odfjells forslag:

Det settes av tid til egenevaluering i møte 14.4. hvor det blant annet hentes informasjon fra styremedlemmene ved bruk av spørreskjema utsendt, bearbeidet og presentert av organisasjon som har spesialkompetanse på styreevalueringer.

14* Nytt universitetsstyre fra 1.8.2013 - forslag til eksterne medlemmer
Unntatt offentlighet iht off.l. § 13
Saksforelegg av 5.2.2013 Sak nr. 2012/14144

Vedtak:
Se egen protokoll

15 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 31.1.2013
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

16 Orienteringer

a-c* egen protokoll

En oversikt over planlagte saker til vårens styremøter ble delt ut i møtet.

17 Eventuelt
Magne Seierslund ba om at det blir utarbeidet et forslag til policy for digitalisering i utdanning og forskning som kan behandles i styret i junimøtet.

14.2.-18.4.2013/Mona Viksøy/ Hilde Hvidsten Bretvin