Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 20.6.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

UTKAST TIL PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 20.6.2013. Møtet ble holdt på Solstrand hotel og bad og varte fra kl. 09.00 til kl. 13.45

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Liv Heidi Ekre, Gerd Halmø, Peter M. Haugan, Gry Jordet Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Magne Seierslund og Lars Petter Storm Torjussen.

Forfall:
Ingen

Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne, Astri Andresen og Kuvvet Atakan (fra og med sak 41)

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket med * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Gerd Halmø bemerket at styrepapirene kom sent. Sak 35 ble behandlet etter sak 48. Sakene 35, 49, 50 og noen orienteringssaker ble behandlet i lukket møte. Saklisten ble godkjent med disse endringene

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 18.4.2013.
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent. Johan Fredrik Odfjell ba om at det lages referat når styret drøfter sin arbeidsform. Administrasjonen bes om å vurdere muligheten for å lage et slikt referat fra drøftingen i møtet 18.04.13. Dette referatet vil være unntatt offentlighet.

35* Revidert årsregnskap for 2012
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5 annet ledd
Saksforelegg datert 3.6.2013
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Styret godkjenner revidert årsregnskap for 2012.

36 Konsernregnskap 2012
Saksforelegg datert 3.6.2013
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Styret godkjenner konsernregnskapet for 2012.

37 a) Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial
2013 Saksforelegg datert 31.5.2013
Sak nr. 2011/4918

Vedtak:
Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial 2013.

b) Økonomirapport etter første tertial 2013
Saksforelegg datert 10.6.2013
Sak nr. 2013/60

Vedtak:
Universitetsstyret tar rapporten om den økonomiske situasjonen etter første tertial 2013 til etterretning.

38 Om budsjett og budsjettprosess 2014
Saksforelegg datert 6.6.2013
Sak nr. 2012/11598

Vedtak:
1. Budsjettprosessen for 2014 følger oppsatt tidsplan.

2. Styret ber om at forslag til budsjettfordeling utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og drøftinger og etter oppsatt plan.

39 Innsats for utvikling og koordinering av universitetets informasjonssystemer
Saksforelegg datert 11.6.2013
Sak nr. 2013/6635

Vedtak:
1. Styret tar utredningen: Status og utvikling for universitetets informasjonssystemer til orientering.

2. Styret ber om at prioriteringer av utviklingen av IT-systemer tydeliggjøres i budsjettarbeidet.

40 Revisjon av universitetets handlingsplan for forholdet til omverden
Saksforelegg datert 7.6.2013
Sak nr. 2013/6580

Vedtak:
1. Styret imøteser å få forslag til revidert handlingsplan for forholdet til omverden i løpet av 2013.

2. Styret kommentarer tas med i det videre arbeidet med revisjonen.

41 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)
Saksforelegg datert 11.6.2013
Sak nr. 2013/2457

Vedtak:
1. Styret vedtar forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen og forskriften trer i kraft straks.

2. Forskriften kunngjøres i tråd med reglene i forvaltningsloven § 38.

42 Eierskap i aksjeselskaper og årsrapporter for 2012:

a) Årsrapport 2012 for Uni Research AS
Saksforelegg datert 23.4.2013.
Sak nr. 2013/6555

Vedtak:
Styret tar årsrapport for 2012 for Uni Research AS til etterretning.

b) Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012
Saksforelegg datert 23.5.2013
Sak nr. 2013/6555

Vedtak:
Styret tar årsrapport for 2012 for Christian Michelsen Research AS til etterretning.

c) Årsrapport for Bergen Teknologioverføring AS for 2012
Saksforelegg datert 24.5.2013.
Justert sakforelegg signert 18.6. ble delt ut i møtet. Sak nr. 2013/6555

Vedtak:
1. Styret tar årsrapport for 2012 for Bergen Teknologioverføring AS til etterretning.

2. Styret forutsetter at arbeidet med å følge opp Riksrevisjonens kommentarer om forholdet mellom UiB og BTO prioriteres.

43 Årsrapport 2012 – Helse, miljø og sikkerhet
Saksforelegg datert 7.6.2013
Sak nr. 2012/12828

Vedtak:
Årsrapport 2012 – Helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning.

44 Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret, valg av dekaner og andre valg for perioden 1.8.2013 – 31.7.2017
Saksforelegg datert 3.6.2013
Sak nr. 2013/2640

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar de fremlagte valgprotokollene for rektor- og prorektorvalget og for styrevalget til etterretning.

2. Det gis dispensasjon for valg til styret for Universitetsmuseet til våren 2014.

45 Politikk for digitalisering av utdanning og forskning
Saksforelegg datert 11.6.2013
Sak nr. 2013/6694

Vedtak:
Universitetsstryet gir sin tilslutning til at det utarbeides et forslag til en helhetlig politikk for digitaliseringsarbeidet ved UiB og ber om at utredningsarbeidet ferdigstilles med sikte på behandling i styret våren 2014.

46 Forskningsetiske retningslinjer og innsats for økt oppmerksomhet om etikk
Saksforelegg datert 10.6.2013
Sak nr. 2013/6586

Vedtak:
Styret ber om at det arbeides aktivt for at retningslinjene for de forskningsetiske komiteene gjøres kjent og forutsetter at retningslinjene følges i universitetets virksomhet.

47 Status for byggeprosjekter, forvaltning og utvikling av arealer
Saksforelegg datert 11.6.2013
Sak nr. 2008/7391

Vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen til orientering og imøteser behandling av planen etter høringsprosess.

2. Styret ber om at universitetsledelsen går videre med planene for ombygging av Nygård skole, særlig med ulike muligheter for finansiering.

3. Styret imøteser skisseprosjekt for teknologibygget, som grunnlag for utarbeiding av leiekontrakt og godkjenning av prosjektet i departementet.

4. Gjennomgangen av status for salg av eiendommer for frigjøring av ressurser til oppgradering og nybygg tas til etterretning. Styret ber om at arbeidet med å erstatte villaen ved Kvarteret og salg av Nygårdsgaten 1b prioriteres og imøteser sak om dette.

48 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 3.6.2013
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering

49* Tilsetting Unntatt offentlighet, jf off.l. § 25 første ledd

a) Dekan ved Det medisinsk- odontologiske fakultet
Saksforelegg datert 13.6.2013. Uttalelse fra styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet datert 17.6.2013 ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2013/4994

Vedtak:
Nina Langeland ansettes som dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for perioden 1.8.2013-31.7.2017.

b) Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Saksforelegg datert 17.6.2013.Uttalelse fra styret ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet datert 19.6.2013 ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2013/4997

Vedtak:
Helge K. Dahle ansettes som dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 1.8.2013-31.7.2017.

c) Tilsetting som professor i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring
Saksforelegg datert 22.5.2013
Sak nr. 2013/132

Vedtak:
1. Universitetsstyret tilsetter Natalie Reuter som professor i molekylærbiologi uten forutgående kunngjøring, med virkning fra 1. oktober 2013.

2. Det forutsettes at Natalie Reuter kan dokumentere fullført universitetspedagogisk utdanning innen ett år fra tiltredelsesdato.

50* Om eierskifte/makeskifte mellom Marineholmen forskningspark AS, Nygårdshøyden Eiendom AS og Universitetet i Bergen Eiendom AS
Unntatt offentlighet, jf. off.l. § 23
Saksforelegg av 11.6.2013
Sak nr. 2013/6933

Se egen protokoll.

51 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 11.6.2013
Sak nr. 2009/11146

Styret tok saken til orientering.

52 Orienteringer
a) Universitetsdirektøren orienterte fra etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet og de styremedlemmene som deltok, supplerte

b-c. Se egen protokoll

53 Eventuelt

a) Johan Fredrik Odfjell ba om at det ble vurdert å lage regler for hvor lenge noen som oppnevnes av universitetet sammenhengende kan ha verv i ulike styrer.

b) Styret ba om at opplegg for ansettelse av dekan blir gjennomgått i løpet av den neste styreperiode.

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i neste møte i universitetsstyret.

 

21.6.2013/mov-hib