Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 26.9.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 26.9.2013. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl 10.00 til kl 15.10

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Kjersti Fløttum, Heidi Fuglesang, Peter M. Haugan, Nina Broch Mathisen, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Arno Vigmostad og Katharina Wolff.

Forfall:
Anne Kverneland Bogsnes og Joakim Palme.

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal og Anne Christine Johannessen (f.o.m sak 66)

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Silje Nerheim og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Det var ingen merknader til saklisten og den ble godkjent.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2013 (utsendt i brev av 6.9.2013).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

63 Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 13.9.2013
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

64 a) Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2013
Saksforelegg datert 13.9.2013
Sak nr. 2013/60

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner tertialregnskapet for 2. tertial 2013.

b) Økonomirapport etter andre tertial 2013
Saksforelegg datert 16.9.2013
Sak nr. 2013/60

Vedtak:
Universitetsstyret tar rapporten om den økonomiske situasjonen etter andre tertial 2013 til etterretning.

65 Innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
Saksforelegg datert 13.9.2013
Sak nr. 2013/3971

Vedtak:
Universitetsstyret ber administrasjonen om å videreutvikle forslaget til innspill i tråd med de kommentarene som fremkom i møtet. Universitetets forslag sendes styrets medlemmer før fristen for innspill.

66 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret ― permanente regler
Saksforelegg datert 10.9.2013
Sak nr. 2010/10116

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner permanente vedtekter for Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret slik disse er formulert i vedlegg 3. I reglenes punkt 6, de to siste kulepunktene, tilføyes at innstilling skjer "i samråd med instituttleder"

67 Forslag til endring i reglene for Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Saksforelegg datert 19.8.2013
Sak nr. 2013/4163

Vedtak:
1. Statutter for Senter for kvinne- og kjønnsforskning skifter navn til regler for Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

2. Følgende avsnitt om senterrådet erstatter omtalen av "forsamlingen"

Senterråd
Senteret har et senterråd. De som er tilsatt eller har arbeidsplass ved senteret, har møte- og stemmerett. Rådet skal sammenkalles minst to ganger i semesteret og ledes av faglig leder. Rådet skal ha forslagsrett overfor senterstyret. Rådet kan gi råd til faglig leder, uttale seg om planer for senteret og forhold ved arbeidsmiljøet, samt om andre forhold ved senterets virksomhet som det finner grunn til å ta opp.

3. En av studentrepresentantene i senterets styret rekrutteres blant studentenes bachelorprogram i kjønnsstudier og oppnevnes av Studentparlamentet.

68 Årsrapport for 2012/2013 ― På Høyden
Saksforelegg datert 9.9.2013
Sak nr. 2013/8572

Vedtak:
1. Styret tar På Høydens årsrapport 2012 til etterretning.

2. Siri Skjold Lexau oppnevnes nytt styremedlem i På høyden etter Margareth Hagen.

69 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 16.9.2013
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

70* Vurdering av akademisk uredelighet
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5, 3. ledd
Saksforelegg datert 18.9.2013
Sak nr. 2012/9813

Se egen protokoll.

71 Orienteringer

a) Universitetsdirektøren orienterte om status i saken om plagiering i forbindelse med en dr.avhandling.

b) Forslag om opplegg for styreseminaret i oktober ble delt ut.

c) Universitetsledelsen orienterte om status for oppfølgingsarbeidet for følgende saker:

- Sak 40/13: Revisjon av universitetets handlingsplan for forholdet til omverden.

- Sak 45/13: Politikk for digitalisering av utdanning og forskning

- Sak 47/13: Status for byggeprosjekter og arealutvikling

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

4.-24.10.2013/mov/silne