Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 31.05.2011

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

UTKAST TIL PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 31.5.2011. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1000-1500

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Håvard M. Dretvik, Sigrunn Eliassen, Tore Grønlie, Gerd Halmø, Peter Haugan, Nina Hem, Gry Kibsgaard, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Gro Therese Lie

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne, viserektor Astri Andresen (fra sak 39) og viserektor Kuvvet Atakan

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken og Hilde Hvidsten Bretvin.

 

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Sak 35 behandles etter sak 46. Det var ellers ingen merknader saklisten som ble godkjent. Det ble meldt en sak under eventuelt.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 14.4.2011 (utsendt i brev av 5.5.2011).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen, og den ble godkjent.

30 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 20.5.2011
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

31 Utdanningsmelding for 2010
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/317

Vedtak:
1. Styret tar fakultetenes utdanningsmeldinger til orientering og ber om at de kommer med i det videre arbeidet med universitetets budsjett for 2012

2. Styret ber om at utdanningsutvalgets forslag til prioriterte områder følges opp

32 Forskningsmelding for 2010
Saksforelegg av 18.5.2011
Sak nr. 2011/317

Vedtak:
Styret tar forskningsmeldingen til orientering.

33 Forskerutdanningsmelding for 2010
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/317

Vedtak:
Styret tar forskerutdanningsmeldingen til orientering.

34 Om budsjett og budsjettprosess for 2012
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2010/12719

Vedtak:
1. Budsjettprosessen for 2011 følger oppsatt tidsplan

2. Styret ber universitetsdirektøren om å utarbeide forslag til budsjettfordeling med utgangspunkt i vurderingen i saksforelegget og drøftinger i styret

3. Styret opphever den generelle bestemmelsen om at det ikke skal beregnes dekningsbidrag for prosjekter finansiert av fond og andre spesifikke kilder, jf vedtak i sak 60/05.

35* Endelig årsregnskap for 2010
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5 annet ledd
Saksforelegg av 23.5.2011
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret godkjenner endelig årsregnskap for 2010.

36 Konsernregnskap 2010
Saksforelegg av 20.5.2011
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret godkjenner Konsernregnskapet for 2010

37 a) Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2011
Saksforelegg av 20.5.2011
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial.

b) Økonomirapport etter første tertial 2011
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
1. Styret tar økonomirapport for første tertial 2011 til etterretning

2. Styret merker seg at antallet midlertidige forskerstillinger øker, og at antallet faste administrative stillinger øker samtidig som antallet faste vitenskapelige stillinger går ned. Styret ber om at det til neste møte forberedes en egen sak med nærmere analyse av dette, samt vurderinger av mulige tiltak for å endre disse tendensene.

 

38 Årsrapporter for 2010:

38a) Årsrapport for 2010 for Bergen Teknologioverføring AS
Saksforelegg av 16.5.2011
Sak nr. 2011/6219

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2010 for Bergen Teknologioverføring til orientering.

38b) Årsrapport for 2010 for Christian Michelsen Research AS (CMR)
Saksforelegg av 21.5.2011
Sak nr. 2011/6219

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2010 for Christian Michelsen Research AS til orientering.

38c) Årsrapport for 2010 for Uni Research AS
Saksforelegg av 12.5.2011
Sak nr. 2011/6219

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2010 for Uni Research AS til orientering.

38d) Årsrapporter 2010 - Arbeidsmiljøutvalget, Bedriftshelsetjenester og Helse, miljø og sikkerhet
Saksforelegg av 5.5.2011
Sak nr. 2011/6244

Vedtak:
Årsrapportene 2010 fra Arbeidsmiljøutvalget, Bedriftshelsetjenester og HMS tas til etterretning.

39 Handlingsplan mot kjønnsdiskriminering ved Universitetet i Bergen 2011-2015
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2009/14134

Vedtak:
1. Styret vedtar Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015 med de endringene i målformuleringene knyttet til hovedutfordring nummer 2 og 3 som presiseres i saksforelegget

2. Styret forutsetter at det gis en årlig redegjørelse om status for oppfølgingen av handlingsplanen

3. Styret imøteser utkast til den samlede handlingsplanen mot diskriminering innen utgangen av 2011 og vil se Handlingsplan for likestilling i sammenheng med resten av handlingsplanen, jf også styrets vedtak i sak 7/11

4. Universitetet skal arbeide for likestilling og bedre kjønnsbalanse for alle stillingskategoriene blant teknisk og administrativt personale. Dette innarbeides i handlingsplanen med vekt på kommentarene i møtet.

Det ble votert over benevnelsen på den fremlagte handlingsplanen og vedtatt med 7 mot 4 stemmer (rektor, Tore Grønlie, Oddny Miljeteig og Johan Fredrik Odfjell) å opprettholde benevnelsen Handlingsplan for likestilling.

 

40 Evaluering av Griegakademiet – Institutt for musikk
Saksforelegg av 18.5.2011
Sak nr. 2011/2691

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar evalueringen av Griegakademiets faglige virksomhet til etterretning

2. Universitetsstyret ber om at romprogram og plan for rehabilitering av lokalene til Griegakademiet legges fram for styret innen utgangen av 2011

3. Universitetsstyret ber om at økonomien ved Griegakademiet, inklusive inntekter og utgifter knyttet til studieplasser og studieprogram, gjennomgås og at eventuelle endringer foreslås i den ordinære budsjettprosessen fram mot 2012. Det bes videre om at Griegakademiets spesielle behov tillegges vekt i budsjettarbeidet.

41 Samarbeidsavtaler:

a) Ny samarbeidsavtale med Bergen Teknologioverføring AS (BTO)
Saksforelegg av 9.5.2011
Sak nr. 2011/6243

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner den fremforhandlende samarbeidsavtalen med Bergen Teknologioverføring AS.

b) Ny samarbeidsavtale med Christian Michelsens Research AS (CMR)
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/6396

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner utkast til overordnet samarbeidstale med Christian Michelsens Research AS.

42 Valg til Universitetsstyret 2011.
Valgprotokoller for gruppe B og D
Saksforelegg av 24.5.2011
Sak nr. 2008/13746

Vedtak:
Universitetsstyret tar resultat av valget til etterretning.

43 Salg av aksjer
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/6437

Vedtak:
Styret gir rektor og universitetsdirektør fullmakt til gjennomføre forhandlinger og salg av universitetets aksjer i Sarsia Life Science Fund AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS.

44 På Høydens redaksjonelle og organisatoriske plattform
Saksforelegg av 22.5.2011
Sak nr. 2011/6503
Protokoll fra Forhandlingsutvalget ble delt ut.

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar at På Høyden skal drives etter redaktørplakaten

2. Universitetsstyret vedtar følgende formålsparagraf for På Høyden:

På Høyden skal være en avis for Universitetet i Bergen (UiB), hvor hovedmålgruppen er ansatte ved UiB. Den redaksjonelle virksomheten skal være forankret i UiBs grunnleggende verdier slik de er nedfelt i universitets- og høyskoleloven og i Universitetets strategi. På Høyden skal bidra til å synliggjøre ulike sider ved universitetets virksomhet innenfor undervisning, forskning og formidling, samt fremme meningsutveksling og fri debatt. På Høyden skal tilstrebe et journalistisk perspektiv i tråd med den frie pressens idealer.

3. På Høyden skal ha et eget styre, oppnevnt av Universitetsstyret

4. Styret for På Høyden gis som mandat å se til at avisen drives i tråd med formålsparagraf og ansetter ansvarlig redaktør

5. Det utarbeides en plan for omlegging av På Høyden

6. Stillingen som redaktør lyses ut

7. Oppnevning av styret for På Høyden og mandat for dette styret tas opp på neste møte.

Voteringer:
Det ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Peter Haugan, Sigrunn Eliassen og Gry Kibsgaard) at tilsettingsmyndigheten (pkt 4) skulle delegeres til styret for På Høyden. Videre ble det vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Peter Haugan, Sigrunn Eliassen, Gry Kibsgaard og Håvard Dretvik) at redaktørstillingen skulle lyses ut.

45 Etablering av Senter for konkurransepolitikk
Saksforelegg av 16.5.2011
Sak nr. 2011/6507

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar å opprette Bergen Center for Competition Law and Economics for en 5-årsperiode fra og med 01.07.2011 sammen med NHH

2. Senteret gis en organisering og finansiering med utgangspunkt i de rammene som er skissert i denne saken.

3. Rektor gis fullmakt til, sammen med rektor ved NHH og i samråd med de aktuelle fagmiljøene, å fastsette styrets mandat og sammensetning.

4. Rektor gis fullmakt til å inngå avtalen om senteret med NHH og, sammen med rektor ved NHH, å oppnevne styremedlemmene.

5. Senteret skal evalueres i løpet av det fjerde driftsåret

46 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 18.5.2011
Sak nr.2009/11171

Styret tok saken til orientering.

47* Tilsettinger:
Unntatt offentlighet, jf off.l. § 25

a) Tilsetting - Direktør ved Bergen Museum
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 10/10672

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter professor Christoffer Schander som direktør (1538 fagdirektør) for Bergen museum for en åremålsperiode på 4 år. Tiltredelsesdato fastsettes etter nærmere avtale.

b) Tilsetting - Senterleder for Senter for klimadynamikk
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/2433

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter professor Tore Furevik som senterleder (1404 professor) ved Senter for klimadynamikk for en åremålsperiode på 4 år. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

c) Tilsetting som professor i fiskeribiologi uten forutgående kunngjøring
Saksforelegg av 10.5.2010
Sak nr. 2010/12641

Vedtak:
1. Universitetsstyret tilsetter Mikko Heino som professor i fiskeribiologi uten forutgående kunngjøring. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

2. Universitetsstyret forutsetter at Mikko Heino i løpet av to år etter tilsetting dokumenterer relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

Vedtaket var enstemmig.

d) Tilsetting som professor i biologi (bioinformatikk) uten forutgående kunngjøring
Saksforelegg av 10.5.2011
Sak nr. 2010/12638

Vedtak:
1. Universitetsstyret tilsetter Boris Lenhard som professor i biologi (bioinformatikk) uten forutgående kunngjøring. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

2. Universitetsstyret forutsetter at Boris Lenhard i løpet av to år etter tilsetting gjennomfører relevant opplæringskurs i norsk.

Vedtaket var enstemmig

Orienteringer
Ingen saker

48* Eventuelt

Forslag om behandling av personalsak
Sakspapirene ble sendt styrets medlemmer i e-post 30.05.2011 etter anmodning fra styremedlemmene Johan Fredrik Odfjell og Peter M Haugan
Saken var unntatt offentlighet og ble behandlet i lukket møte

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtok ikke å realitetsbehandle saken i dette møtet

2. Universitetsstyret ber om at det berammes et ekstraordinært møte til behandling av saken.

3. Det ekstraordinære møtet holdes i august, etter semesterstart 16.8

Votering:
Pkt 1 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Peter Haugan, Sigrunn Eliassen, Johan Fredrik Odfjell og Gerd Halmø). Pkt 2 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (rektor, Tore Grønlie og Joakim Palme). Pkt 3 ble enstemmig vedtatt.

 

01.06.11/HHB