Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 29.11.2012

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 29. november 2012

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.10.2012 (utsendt i brev av 31.10.2012).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

77 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 19.11.2012
Sak nr. 2009/11146

78* Tilsetting av universitetsdirektør – Ettersendes

79 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer
Saksforelegg av 19.11.2012
Sak nr. 2012/241

80 Ledelse og styringsform på fakultets- og instituttnivå
Saksforelegg av 16.11.2012
Sak nr. 2012/1716

81 Gjennomføring av valg på institusjonsnivå våren 2013
Saksforelegg av 12.11.2012
Sak nr. 2012/1716

82 Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 13.11.2012
Sak nr. 2012/9536

83 Endring av instituttstrukturen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - dispensasjon
Saksforelegg av 12.11.2012
Sak nr. 2010/13430

84 Økonomirapport etter oktober 2012
Saksforelegg av 16.11.2012
Sak nr. 2011/4912

85 Revisjon av Tiltaksplan for det ytre miljø for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 14.11.2012
Sak nr. 2008/13799

86 Tematiske satsingsområder 2005-2010
Saksforelegg av 16.11.2012
Sak nr. 2009/14447

87 Forskningstermin og andre tiltak for å styrke kvalitet i forskning og utdanning
Saksforelegg av 19.11.2012
Sak nr. 2012/13039

88 Universitetets policy for og ordning med Open Access
Saksforelegg av 15.11.2012
Sak nr. 2011/7569

89 Fagevalueringer - resultater, oppfølging og videre innsats for økt kvalitet
Saksforelegg av 21.11.2012
Sak nr. 2012/13039

90 Etiske handel - forankring av universitetets arbeid med etiske krav ved innkjøp
Saksforelegg av 20.11.2012
Sak nr. 2012/13036

91 Orienteringssaker:

a) Strategi for samarbeid med arbeidslivet – prioritering av tiltak
Saksforelegg av 2.11.2012
Sak nr. 2012/4462

b) Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 14.11.2012
Sak nr. 2009/11171

92* Tilsetting uten utlysning
Unntatt offentlighet, jf offl. § 25
Saksforelegg 16.11.2012
Sak nr. 2012/12128

Orienteringer

Eventuelt

 

20.11.2012/hhb-mov