Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 20.10.2011

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 20.10.2011. Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra kl. 0900-1145.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Kjetil K. Fosshagen, Gerd Halmø (sak 72), Peter Haugan, Bjørn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme

Forfall: Oddny Miljeteig

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne og viserektor Kuvvet Atakan

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte Sak nr. 2009/12995
Sak 72 ble behandlet som første sak og saklisten ble godkjent med denne endringen.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.9.2011 (utsendt i brev av 10.10.2011).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996
Det var ingen merknader til protokollen, og den ble godkjent. 

63 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 10.10.2011
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

64 Ekstraordinære vedlikeholdstiltak ved Universitetsmuseet i Bergen – tildeling fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 7.10.2011
Sak nr. 2008/5067

Vedtak:
Styret er tilfreds med denne ekstra bevilgningen og at det dermed også blir mulig å ruste opp hagen - som en del av det samlede prosjektet med monumentalbygget. Styret gir sin tilslutning til planene for bruken av de ekstra midlene.

65 NOU 2011:6 ”Et åpnere forskningssystem” Fagerbergutvalgets innstilling
Saksforelegg av 11.10.2011
Sak nr. 2011/9656

Vedtak:
1. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til høringsuttalelse med de justeringer som kom frem i møtet.

2. Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til å gi høringsuttalelsen den endelige utformingen

66 Råd for samfunnskontakt ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 17.10.2011
Sak nr. 2011/11044

Vedtak:
1. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til rådet for samfunnskontakt i perioden 1.11.2011-31.10.2014:

Rektor som leder
Tom Knudsen etter forslag fra NHO
Roger Pilskog etter forslag fra LO
Erik Bøckmann
Agnete Haaland
Kari Amble
Tommy Johansen

2. Universitetsledelsen får fullmakt til å oppnevne de to øvrige representantene når forslaget fra Studentparlamentet foreligger.

67 Beredskapsplan for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 7.10.2011
Sak nr. 2011/11838

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar beredskapsplan for Universitetet i Bergen.

2. Universitetsstyret ber om at det utarbeides en egen beredskapsplan for ansatte i utlandet, jf. punkt 5.

68 Mandatendring ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Saksforelegg av 6.10.2011
Sak nr. 2011/8643

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i Statutter for Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

69 Oppfølging av universitetets strategi 2011-2015
a) Om universitetets handlingsplaner
Saksforelegg 7.10.2011
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:
Universitetsstyret tar redegjørelsen for status for universitetets handlingsplaner til orientering og ber om at arbeidet med å forsterke sammenhengen mellom handlingsplanene og universitetets fornyede strategi fortsetter.

b) Om fakultetenes strategi
Saksforelegg 9.10.2011
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:
Universitetsstyret tar fakultetenes strategier 2011-2015 til orientering.

70 Universitetets læringsmiljøutvalg (LMU), Årsrapport 2010 - 2011
Saksforelegg av 11.10.2011
Sak nr. 2011/11830

Vedtak:
Universitetsstyret tar årsrapporten til etterretning.

71 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 4.10.2011
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

72* Styrets arbeidsform
Styrets arbeidsform ble diskutert.

73 Orienteringer 
Universitetsdirektøren orienterte styret om et brev fra Kunnskapsdepartementet om en kartlegging av budsjett- og økonomistyringsmodeller ved statlige universiteter og høyskoler. Brevet ble delt ut i møtet.

Eventuelt
Ingen saker.

 

25.10.2011/mov