Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 1.12.2011

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 1.12.2011. Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra kl. 1000-1600.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo (t.o.m. sak 87), Kjetil K. Fosshagen, Peter Haugan, Bjørn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Nina Broch Mathisen, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Berit Rokne ledet møtet ved behandling av sakene 77-83 og sak 88.

Forfall: Gerd Halmø.

Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne og Kuvvet Atakan (fra sak 77)

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Sakene 84-87 ble behandlet etter sak 76. Sak 86 ble behandlet før sak 85. To saker ble meldt under eventuelt. Saklisten ble godkjent med disse endringene

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2011 (utsendt i brev av 25.10.2011).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen, og den ble godkjent.

74 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 22.11.2011
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

75 Økonomirapport etter oktober 2011
Saksforelegg av 22.11.2011
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Universitetsstyret tar økonomirapporten for oktober 2011 til etterretning.

76 Budsjett for Universitetet i Bergen 2012
Saksforelegg av 23.11.2011
Sak nr. 2011/4910

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, universitetsmuset og biblioteket og til felles formål i 2012 med i alt 2.606.461.000 kroner finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet
323 056 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 510 389 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet 519 509 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 238 498 000
Det juridiske fakultet 102 554 000
Det psykologiske fakultet 180 073 000
Universitetssmuseet 96 504 000
Universitetsbiblioteket 78 677 000
Forskningsstrategi 113 699 000
Administrasjon/IT/Formidling/EIA 169 254 000
Andre fellesformål 225 621 000
Vitenskapelig utstyr (inkl. forskningsfondet) 25 953 000
Utdanningsformål 22 674 000
Sum 2 606 461 000

2. Fordelingen av kostnader til etter- og videreutdanning vil bli besluttet etter at vurderingen av organiseringen av etter- og videreutdanningstilbudet er gjennomført

3. Styret ber om at det legges særlig vekt på den økonomiske situasjonen ved Griegakademiet og Universitetsbiblioteket og for likestillingsarbeidet.

4. Universitetsstyret vedtar budsjettprognose for bidrags- og oppdragsvirksomheten med totalt 764.800.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:

Bidrags- og
oppdragsforskning
Forsk.rådet EU Andre SUM
Det humanistiske
fakultet
36 000 000 8 000 16 000 000 60 000 000
Det matematisk-
naturvit. fakultet
190 000 000 24 000 000 111 000 000 325 000 000
Det med.-odont.
fakultet
85 000 0000 10 000 000 135 000 000 230 000 000
Det samf.vit.
fakultet
33 000 000  3 500 000  15 000 000 51 500 000
Det juridiske
fakultet
20 000 000  - 7 300 000 27 300 000
Det psykologiske
fakultet
11 000 000 7 800 000 15 200 000 34 000 000
Universitetsmuseet - - 15 000 000 15 000 000
UB - - 5 000 000 5 000 000
Felles enheter 1 000 000 - 16 000 000 17 000 000
Sum totalt 376 000 000 53 300 000 335 5000 000 764 800 000

5. Styret ber om at konsekvenser av økning av dekningsbidrag utredes med sikte på å kunne vurdere uheldige og uforutsette konsekvenser.

6. Styret ber om at det vektlegges å synliggjøre innsatsen på marin forskning

77 Budsjettforslag for 2013
Saksforelegg 18.11.2011
Sak nr. 2011/13374

Vedtak:
Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille budsjettdokumentet for 2013 etter departementets mal, på grunnlag av vurderinger i saksforelegget og innspill og prioriteringer som fremkommer i møtet.

78 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer
Saksforelegg 10.11.2011
Sak nr. 2011/13460

Vedtak:

1. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet opprettes:
a. Felles mastergrad i informatikk – programutvikling
b. Masterprogram i energi

2. Det utlyses 3960 studieplasser i Samordna opptak, 991 plasser på toårig master og 367 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2012/2013. Opptaksrammene fordeles som følger:

Opptaksrammer for studier utlyst i samordna opptak 2012/2013:

Fakultet  Opptaksramme
Det humanistiske fakultet 979
Det juridiske fakultet 389
Det medisinsk- odontologiske fakultet 288
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 684
Det psykologiske fakultet 660
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 960
Totalt 3960

Opptaksrammer for toårige masterstudier 2012/2013:

Fakultet Opptaksramme
Det humanistiske fakultet 255
Det medisinsk-odontologiske fakultet 105
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 297
Det psykologiske fakultet  79
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 255
Totalt 991

Særskilte lokale opptak:

Program  Opptaksramme
PPU 180
Profesjonsstudiet i psykologi  82
Norsk for flyktninger og innvandrere*  80
Bachelor i utøvende musikk  25
Totalt 367

* kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester

79 Universitetets interne revisjon – rapport for 2011 og revisjonsplan for 2012
Saksforelegg 2.11.2011
Sak nr. 2007/4658

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar resultatene fra internrevisjonen i 2011 og revisjonsplanen for 2012 til etterretning med de kommentarene som kom frem i møtet.

2. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med en vurdering av den fremtidige organiseringen av internrevisjonen

80 Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2012
Saksforelegg av 7.11.2011
Sak nr. 2008/13746

Vedtak:
Med utgangspunkt i valgreglementes kapittel 3 fastsetter universitetsstyret:

1. For valget av styremedlem fra gruppen av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) for perioden 01.08.2012 til 31.07.2013, settes fristen for å fremme forslag om kandidater til tirsdag 10. april. Valget avholdes i perioden fra og med onsdag 25. april til og med onsdag 2. mai.

2. For valget av styremedlemmer fra studentene (gruppe D) for perioden 01.08.2012 til 31.07.2013 gis studentenes valgstyre myndighet til å fastsette fristen for å fremme forslag til kandidater. Studentenes valgstyre bestemmer også når valget skal avholdes.

3. Det sentrale valgstyret fastsetter nærmere bestemmelser for gjennomføringen av styrevalget 2012.

4. Styret ber studentenes valgstyre fremme forslag til revisjon av valgreglementets §24, jf § 8.

81 Romprogram for Griegakademiet – Institutt for musikk i Nygård skole
Saksforelegg av 3.11.2011
Sak nr. 2010/1748

Vedtak:
1. Styret tar romprogram for Griegakademiet – Institutt for musikk og funksjonsanalyse for Nygård skole til etterretning

2. Styret ber om at det blir utarbeidet et skisseprosjekt for innplassering av Griegakademiet – Institutt for musikk i Nygård skole

3. Styret ber om at universitetsledelsen fortsetter dialogen med Bergen kommune og andre aktuelle instanser med sikte på å legge til rette for at Griegakademiet kan overta hele Nygård skole så snart som mulig

82 Universitetets fond og legater
Saksforelegg av 21.11.2011
Sak nr. 2011/13462

Vedtak:
1. Universitetsstyret som styre for Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen vedtar med henvisning til § 9 i vedtektene at fondet kan fusjoneres med følgende fond: Armauer og Klaus Hanssens fond til fremme av lægevidenskabelig arbeide i Bergen og på Vestlandet, Elise Dethloff, f. Stoltz legat til fremme av medisinsk forskning i Bergen, Dr.med Johan Bechholm og hustru Johanne født Lostings legat for leger til studium av sinnslidelser, Connie Gulborg Jansens legat til beste for medisinsk forskning, Olaf og Gullborg Johannessens legat, Kaia og Arne Nævdals fond til beste for medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen og Lege Bjarne Wilmanns legat til utforskning av hjernesykdommer. Som styre for Elise Dethloff, f. Stoltz legat, Connie Gullborg Jansens legat, Olav og Gullborg Johannessens legat, samt Kaia og Arne Nævdals fond vedtas at disse fondene/legatene oppheves som følge av fusjonen. Vedtektene for Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen endres i samsvar med fremlagt forslag.

2. Som styre for Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen vedtas med henvisning til § 9 i vedtektene at legatet kan fusjoneres med Amtsdyrlege T.K.Lekvens legat til fremme av arbeidet mot kreft i Bergen og Midhordland, Inga Marie Larsine Tidemand Gabrielsen og Gabriel Tidemand Gabrielsens fond, samt Richard With-Johnsen og hustru Fanny’s fond og Kaptein Leif August Hermansen og hustru Ingvalda Hermansens legat. Som styre for Gabrielsens fond og With-Johnsens legat vedtas at disse oppheves som følge av fusjonen. Vedtektene for legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen endres i samsvar med fremlagt forslag.

3. Som styre for Skolestyrer B.E.Bendixens legat til fremme av arkeologisk forskning, Skolestyrer E.I. Hambros legat for historisk og statsøkonomisk forskning, samt Arne Bjørndals fond av 1963 for norsk folkemusikk, vedtas at disse legatene/ fondet fusjoneres til et nytt Fellesfond for humanistisk forskning ved Universitetet i Bergen og at vedtekter fastsettes i samsvar med fremlagt forslag. De fusjonerte legatene/fondet oppheves.

4. Under forutsetning av nødvendige samtykker og vedtak foreligger, oppheves Professor Jan A. Christensens Minnefond, Sokneprest Th. Dahls legat, Erik Waalers fond for revmatologisk forskning, samt Sonja og Harry H. Benkows fond til fremme av odontologisk forskning. Resterende midler deles ut i samsvar med fondenes formål.

5. Med utgangspunkt i vedtektene for Gunnar Sævigs Minnefond og Bergens medisinske høyskoles vitenskapelige reisefond, godkjennes forslag til oppheving av fondene og resterende midler forutsettes delt ut i samsvar med fondenes formål.

6. De vedtatte fusjonene, vedtak om avvikling og vedtektsendringer forelegges Stiftelsestilsynet til godkjenning i samsvar med stiftelseslovens kapittel 6.

83 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 17.11.2011
Sak nr. 2009/11171

84* Tilsetting uten forutgående kunngjøring: Professor i biologisk psykologi
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 25. 1. ledd
Saksforelegg av 15.11.2011
Sak nr. 2011/7093

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Karsten Specht som professor i biologisk psykologi uten forutgående kunngjøring, med virkning fra 1.2.2012.

85* Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid
Unntatt offentlighet iht. off.l. 13, første ledd jf.fvl. § 13
Saksforelegg av 22.11.2011
Sak nr. 2006/2687

Vedtak:
Se egen protokoll.

86* Styrets arbeidsmåte – Unntatt offentlighet iht. off.l. § 14
Saksforelegg av 22.11.2011
Sak nr. 2011/13466

Vedtak:
Se egen protokoll.

87 Orienteringer

Rektor informerte om

• Framdriften i prosjekteringen av monumentalbyggets sørfløy, med sikte på ferdigstilling til grunnlovsjubileet i 2014. Styret samtykket i å forskuttere inntil 15 mill kroner til forprosjektet for resten av bygningen, slik at tidsplanen med ferdigstillelse av hele prosjektet i 2017 holder

• henvendelse fra professor Aarskog med ankepunkter knyttet til Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, samt svarbrev datert 1.12.2011.

• henvendelse fra Jacob Lygren Døskeland og om universitetets engasjement i Lyngheisenteret.

Universitetsdirektøren informerte om:

• avslutning av varslingssak ved Det medisinsk- odontologiske fakultet

• endring av personalreglementet som følge av at styret i På Høyden er tilsettingsorgan for redaksjonelle medarbeidere.

88 Eventuelt
a) Bjørn-Anders Hind viste til retningslinjer for bruk av sosiale medier og ba om at det ble vurdert å tydeliggjøre status for disse. Direktøren opplyste at det er utarbeidet råd for bruk av sosiale medier og at disse vil bli gjennomgått.

b) Kjetil K. Fosshagen tok opp problemstillinger knyttet til midlertidighet. Direktøren viste til oppfølging av styresak om helhetlig rekrutteringspolitikk (sak 7/11). Utviklingstrekk i midlertidighet vil bli tema i rapport for 2011.

 

17.2.2012/mov