Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.11.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 29.11.2012.
Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra klokken 10.00 til klokken 15.35.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Liv Heidi Ekre, Tore Grønlie, Gerd Halmø, Gry Jordet Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Magne Seierslund og Lars Petter Storm Torjussen

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne (sak 77 og sak 80-94), Astri Andresen

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Sak 87 ble utsatt, sak 79 ble flyttet til etter klokken 12.00. Det ble meldt to orienteringer i lukket møte. Kibsgaard og Seierslund meldte to spørsmål. En sak ble meldt under eventuelt og saklisten ble godkjent med disse tilleggene og endringene.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 25.10.2012.
Sak nr. 2009/12996
Protokollene ble godkjent.

77 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 19.11.2012
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen kommentarer til fullmakts- og referatsakene.

78* Tilsetting av universitetsdirektør

Se egen protokoll. 

79 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer
Saksforelegg av 19.11.2012
Sak nr. 2012/241

Vedtak:
1. Bachelorprogram i kinesisk opprettes ved Det humanistiske fakultet

2. Masterprogram i psykologi opprettes ved Det psykologiske fakultet, under forutsetning av at fakultetet leverer en studieplan som oppfyller NOKUTs krav innen 01.02.13.

3. Adjunktprogrammet i matematikk og naturvitenskap legges ned ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

4. Det utlyses 3930 studieplasser i Samordna opptak, 1011 plasser på toårig master og 367 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2013/2014.

Opptaksrammen fordeles som følger:
Opptaksrammer for studier utlyst i Samordna opptak 2013/2014:
Fakultet  -  Opptaksramme

Det humanistiske fakultet 989
Det juridiske fakultet 389
Det medisinsk- odontologiske fakultet 298
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 704
Det psykologiske fakultet 590
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 960
Totalt 3930

Opptaksrammer for toårige masterstudier 2013/2014:

Fakultet -  Opptaksramme

Det humanistiske fakultet 255
Det medisinsk-odontologiske fakultet 105
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 297
Det psykologiske fakultet 99
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 255
Totalt 1011

Særskilte lokale opptak:

Program - Opptaksramme
PPU 180
Profesjonsstudiet i psykologi 82
Norsk for flyktninger og innvandrere* 80
Bachelor i utøvende musikk 25
Totalt 367

* kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester

Vedtaket ble gjort under forutsetning av at Kunnskapsdepartementet godkjenner omgjøring av studieplasser ved Det psykologiske fakultet.

Palme fremmet forslag om at masterprogrammet i psykologi utvides med 20 plasser uten reduksjon i årsstudiet. Forslaget falt mot 1 stemme (Palme).

80 Ledelse og styringsformer på fakultets- og instituttnivå
Saksforelegg av 16.11.2012
Sak nr. 2012/1716

Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner en prøveordning med ansatte instituttledere ved Det psykologiske fakultet og at ordningen med valgt dekan fortsetter

2. Universitetsstyret merker seg at de øvrige fakultetene beholder nåværende ordninger i neste valgperiode.

Palme fremmet forslag om å åpne for at instituttene selv skulle kunne beslutte rekrutteringsmåte for instituttleder. I en prøveavstemning fikk forslaget fem stemmer (Palme, Lie, Miljeteig, Grønmo og Torjussen) og falt.

Palme foreslo så at instituttene ved Det psykologiske fakultet som en prøveordning selv skulle velge mellom valgt eller ansatt instituttleder. Forslaget fikk fem stemmer (Palme, Lie, Grønlie, Miljeteig og Torjussen) og pkt 1 i vedtaket ble vedtatt.

Punkt 2 ble vedtatt enstemmig.

81 Gjennomføring av valg på institusjonsnivå våren 2013
Saksforelegg av 12.11.2012
Sak nr. 2012/1716

Vedtak:
For perioden 1.8.2013-31.7.2017 vedtar styret at:

• Valg av rektor og prorektor etter universitetslovens § 10-2 (1) holdes i dagene 17.-24.4.2013 med forslagsfrist 27.2.2013

• Valg av representanter og vararepresentanter for gruppene A, B og C til universitetsstyret holdes i dagene 21.-28.5.2013 med forslagsfrist 30.4.2013

• Valgene skjer elektronisk og ved rektor- og prorektorvalget vektes stemmen slik:

For ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 59%

For ansatte i tekniske og administrative stillinger 16%

For studenter 25%

Kibsgaard fremmet forslag om endret vekting mellom gruppene til A og B: 53%, C: 22% og D: 25%. Forslaget fikk 1 stemme (Kibsgaard).

82 Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 13.11.2012
Sak nr. 2012/9536

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til Valgreglement for Universitetet i Bergen.

Kibsgaard foreslo at professor II-stillingene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fortsatt skulle ha stemmerett og være valgbare på institutt- og fakultetsnivå. Forslaget fikk 1 stemme (Kibsgaard).

83 Endring av instituttstrukturen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - dispensasjon
Saksforelegg av 12.11.2012
Sak nr. 2010/13430

Vedtak:
Med hjemmel i Regler for instituttorganene § 10 godkjenner universitetsstyret at funksjonstiden for instituttrådene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i kommende valgperiode utvides til å gjelde fra 1.1.2013 til 31.7.2017.

84 Økonomirapport etter oktober 2012
Saksforelegg av 16.11.2012
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar rapporten om den økonomiske situasjonen etter oktober 2012 til etterretning.

2. Fakultetene kan disponere overføringer på inntil 2 % av fakultetets grunnbevilgning. Overføringer ut over dette kan fakultetene bare disponere selv etter godkjenning fra styret eller universitetsledelsen på fullmakt fra styret.

3. Universitetsledelsen utformer nærmere prinsipper for overføringer i dialog med fakultetene før de legges frem for styret.

85 Revisjon av Tiltaksplan for det ytre miljø ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 14.11.2012
Sak nr. 2008/13799

Vedtak:
1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 -2015

2. Styret ber om at det gis en årlig rapport om innsatsen og oppnådde resultater i miljøarbeidet.

86 Tematiske satsingsområder
Saksforelegg av 16.11.2012
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:
1. Universitetsstyret konstaterer at det er oppnådd viktige resultater innenfor de forskningsområdene som ble etablert som tematiske satsinger i tidsrommet 2005-2010, men at det er variasjoner mellom områdene med hensyn til hvordan og i hvilken grad de er fulgt opp

2. Videreføring av de tematiske satsingene fra 2005 – 2010, samt eventuelle nye tematiske satsinger, vurderes av fakultetene ut fra deres egne strategier og prioriteringer. Styret ber om at det i denne sammenhengen legges særlig vekt på vurderinger av flerfaglig og flerfakultært samarbeid

3. Styret ber om å få en oversikt over slike fakultetssatsinger i forbindelse med den årlige rapporteringen i februar

4. I samsvar med universitetets strategi 2011-2015 videreføres marin forskning og utviklingsrelatert forskning som felles institusjonelle satsinger. 

87 Forskningstermin og andre tiltak for å styrke kvalitet i forsking og utdanning
Saksforelegg av 19.11.2012
Sak nr. 2012/13026

Saken ble utsatt.

88 Universitetets policy for og ordning med Open Access
Saksforelegg av 15.11.2012
Sak nr. 2011/7569

Vedtak:
1. Universitetsstyret takker Mittelmark-gruppen for utredningen og merker seg med tilfredshet at omfanget av Open Access-publisering ved UiB øker

2. Styret gir sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til justering av universitetets policy for Open Access-publisering

3. Styret ber om at det arbeides videre med å legge til rette for at resultatene fra forskningen skal være offentlig tilgjengelige, for økt og åpen tilgang til forskningsresultater

4. Styret ber om at utviklingen av rammebetingelser for Open Access-publisering følges og at spørsmål om slik publisering bringes til styret ved eventuelle endringer i rammebetingelsene

5. Styret ber om at arbeidet med å synliggjøre de ansattes publikasjoner på UiBs websider blir prioritert

6. Styret ber om at det etableres en budsjettpost for kostnader ved Open Access-publisering som en forsøksordning i 3 år.

Lie foreslo nytt pkt 6, det ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Grønmo, Grønlie, Odfjell og Halmø).

89 Fagevalueringer- resultater, oppfølging og videre innsats for økt kvalitet
Saksforelegg av 21.11.2012
Sak nr. 2012/13039

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar gjennomgangen av resultatene fra Forskningsrådets evalueringer de siste fem årene og oppsummeringen av fakultetenes oppfølging av disse til orientering

2. Styret legger vekt på at fakultetene utvikler tiltak for prioritering og ytterligere styrking av de fagmiljøene som får særlig gode evalueringer

3. Styret ber om at fakultetene utarbeider opplegg for enten å ruste opp eller å avvikle fagområder som over tid viser seg å være for svake

4. Styret ber om at vurderingene fra fagevalueringene, samt fakultetenes oppfølging av disse evalueringene tas mer systematisk inn i de årlige rapporteringene og i oppfølgingen av universitetets strategi og handlingsplaner.

90 Etisk handel – forankring av universitetets arbeid med etiske krav ved innkjøp
Saksforelegg av 20.11.2012
Sak nr. 2012/13036

Vedtak:
1. Universitetet i Bergen skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der dette er en aktuell problemstilling

2. Universitetet søker medlemskap i organisasjonen «Initiativ for etisk handel» (IEH) og vil forplikte seg til å følge dens etiske retningslinjer og arbeide for en forbedring av arbeids- og menneskerettigheter og miljø i produksjonen av varer og tjenester til universitetet

3. Som overordnet målsetning skal det i alle anskaffelser settes etiske krav hvis en risikovurdering av produkt og leverandørkjeder tilsier det. Slike etiske krav skal bygge på FN-konvensjonene om menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner, samt nasjonal arbeids- og miljølovgivning

4. Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for etisk handel ved Universitetet i Bergen i samsvar med forslag datert 20.11.2012

5. Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med å fremme etisk handel.

91 Orienteringssaker

a) Strategi for samarbeid med arbeidslivet – prioritering av tiltak
Saksforelegg av 2.11.2012
Sak nr. 2012/4462

b) Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 14.11.2012
Sak nr. 2009/11171

Styret tok sakene til orientering.

92* Tilsetting uten utlysning
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25
Saksframlegg av 16.11.2012
Sak nr. 2012/12128

Vedtak:
Universitetsstyret tilset professor Henrik von Achen som direktør ved Universitetsmuseet i Bergen i fire år utan føregåande kunngjering med verknad frå 1.1.2013

Vedtaket var samrøystes.

93* Orienteringer

Rektor orienterte om

a) Datatilsynets brev av 13.11.2012, som ble utdelt, at vedtaket ikke ville bli påklaget, men at det ville bli kommentert i et brev under forberedelse til Datatilsynet.

b) Bergen forskningsstiftelse og at det nå var enighet om en fremgangsmåte med utlysninger innenfor det som er universitetets handlingsrom

I åpent møte orienterte rektor om at universitetet er tildelt tre nye sentre for fremragende forskning.

På spørsmål fra Seierslund om innstilling fra UHR om modell for forskningsfinansiering, opplyste universitetsdirektøren at denne var blitt vedtatt 20.11. og at saken ville komme opp i et senere møte.

Kibsgaard spurte om sikkerhetstiltakene for ansatte i bygningene på Nygårdshøyden. Universitetsdirektøren opplyste at status for handlingsplanen om sikkerhet og åpenhet ville være tema på styrets februarmøte.

94 Eventuelt
Odfjell ba om at det til neste styremøte legges frem forslag til opplegg for styreevaluering.

3.12.2012/Hilde Hvidsten Bretvin