Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 10.4.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET

UNIVERSITETET I BERGEN 
Møte 10. april 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 10.04.2014. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra klokken 10.00 til klokken 14.20.

Til stede fra universitetsstyret: 
Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Kjersti Fløttum, Heidi Fuglesang, Peter M. Haugan, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Arno Vigmostad og Katharina Wolff.

Forfall: 
Joakim Palme

Til stede fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal (ikke tilstede ved behandling av saker i lukket møte) og Anne Christine Johannessen (ikke tilstede ved behandling av saker i lukket møte)

Til stede fra administrasjonen: 
Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2014/1646

Rektor orienterte styret om hvorfor sak 21 burde gå i lukket møtet og ba om styrets tilslutning til dette. Styret godkjente dette og sak 21 og 22 ble behandlet i før sak 19 og i lukket møte. Saklisten ble godkjent med disse endringer. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 13.2.2014 (utsendt i brev av 07.03.2014). 
Sak nr. 2014/1656

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

19 Fullmakts- og referatsaker 
Oversikt av 1.4.2014
Sak nr. 2014/1638

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

20 Økonomirapport etter februar 2014 
Saksforelegg datert 28.3.2014 
Sak nr. 2013/63

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar økonomirapporten fra februar 2013 til etterretning.
2. Universitetsstyret tar samlet anslag på instituttinntekter, avskrivningsinntekter og overføringer til 2015 til etterretning. 
3. Universitetsstyret fordeler følgende nye stipendiatstillinger øremerket MNT- fagene:

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 6 
Det medisinsk- odontologiske fakultet 3 
Det psykologiske fakultet 1 Forslagets punkt 3 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Synnøve Myhre).

Myhre fremmet forslag om nytt punkt 3: Stipendiatstillingene fordeles 50/50 mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske/Det psykologiske fakultet.

21* Om oppfølging av Innovest AS
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd og offl. § 23
Saksforelegg datert 28.3.2014 
Sak nr. 2011/1550

Synnøve Myhre og Anne Kverneland Bogsnes fratrådte under behandlingen av saken.

Vedtak:

1. Universitetsstyret er sterkt kritisk til de bakenforliggende forhold som det er redegjort for.
2. Universitetsstyret gir sin tilslutning til de endringsprosessene som er redegjort for og ønsker å bli holdt orientert om det videre arbeidet. 
3. Saken reiser en rekke juridiske spørsmål, bl.a. omkring ansvarsforhold for styremedlemmer som styret ønsker nærmere belyst. Saken forutsettes fulgt opp i neste styremøte med nærmere redegjørelse for slike relevante spørsmål.

22* Fast stilling for faglig leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Unntatt offentlighet jf. offl. § 25 første ledd
Saksforelegg datert 31.3.2014.
Sak nr. 2012/12930

Vedtak: 
Se egen protokoll

23 Miljøfyrtårnsertifisering av Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 11.3.2014
Sak nr. 2014/3673

Vedtak: 
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingen om at UiB bør bli Miljøfyrtårn, og ber om at prosessen settes i gang snarest.

24 Studentarbeidsplasser for Psykologi i Christiesgate 12 
Saksforelegg datert 18.3.2014 
Sak nr. 2012/13154

Vedtak: 
Universitetsstyret vedtar en tilleggsbevilgning til oppgradering av studentareal i Christiesgate 12 med 8,9 mill. Dette forutsettes dekket over investeringsbudsjettet for 2015.

25 Beredskapsplan for UiB-ansatte i utlandet
Saksforelegg datert 30.1.2014
Sak nr. 2011/11838

Vedtak: 
Styret vedtar beredskapsplan for ansatte i utlandet.

26 Orientering om status utlysning av stilling som universitetsdirektør
Saksforelegg datert 1.4.2014 
Sak nr. 2014/3683

Vedtak: 
Universitetsstyret slutter seg til prosessen og innspillet til utlysningstekst med de forslag som kom frem i møtet.

27 Årsmeldinger for 2013

 

a) Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg datert 28.3.2014 
Sak nr. 2007/4921

Vedtak: 
Styret tar Den sentrale klagenemnds årsmelding for 2013 til etterretning.

b) Redelighetsutvalget
Saksforelegg datert 21.3.2014 
Sak nr. 2007/8109

Vedtak: 
Styret tar Redelighetsutvalgets årsmelding for 2013 til etterretning.

c) Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenster
Saksforelegg datert 24.2.2014
Sak nr. 2012/4460

Vedtak: 
Årsrapport 2013 – Arbeidsmiljøutvalget og årsrapport 2013 – Bedriftshelsetjenester tas til etterretning.

d) Likestillingskomiteen
Saksforelegg datert 1.4.2014
Sak nr. 2013/3926

Vedtak: 
1. Årsrapport 2013 fra Likestillingskomiteen tas til etterretning.
2. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal evaluere mandat, reglement og sammensetning av likestillingskomiteen (jf. sak 95/09). I dette arbeidet skal en trekke på erfaringene fra balanseprosjektet.

e) Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret 
Saksforelegg datert 26.3.2014
Sak nr. 2010/10116

Vedtak: 
Universitetsstyret tar rapporten for 2013 fra Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret til etterretning.

f) Holbergprisen
Saksforelegg datert 27.3.2014
Sak nr. 2006/2322

Vedtak: 
Universitetsstyret godkjenner årsmeldingen for Holbergprisen for 2013.

28 Oppfølging av Nokuts-evaluering av UiBs system for kvalitetssikring av utdanningen
Saksforelegg datert 31.1.2014 
Sak nr. 2011/13679

Universitetsstyret tok saken til orientering.

29 Etablering av ordning med æresalumner ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 28.3.2014 
Sak nr. 2013/12648

Vedtak:
1. Styret vedtar etablering av ordning med æresalumner ved Universitetet i Bergen med de foreslåtte rammer for ordningen. 
2. Styret vedtar forslag til statutter.

30 Oppnevning av nytt styre for Senter for klimadynamikk og Bjerknessenteret
Saksforelegg datert 1.4.2014
Sak nr. 2010/10116

Vedtak: 
Styret for Bjerknessenteret oppnevnes for perioden 2014 – 2016 med følgende sammensetning:

Anton Eliassen, direktør meteorologisk institutt (leder) 

Anne Lise Fimreite, prorektor UiB. Vara: Helge K. Dahle, dekan Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiB
Aina Berg, direktør Uni Research AS Vara: Trond Dokken, forskningsdirektør Uni-klima, 
Uni Research Stein Sandven, direktør Nansensenteret. Vara: Torill Hamre, forskningsleder, Nansensenteret
Harald Loeng, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet Vara: Solfrid Sætre Hjøllo,Havforskningsinstituttet

31 Styre for Senter for Griegforskning 
Saksforelegg datert 27.3.2014
Sak nr. 2010/8991

Vedtak: 
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne styre for senteret for den gjenværende del av 5-årsperioden.

32 Statutter for L. Meltzers Høyskolefond – forslag til endring av § 5, § 6 og § 13
Saksforelegg datert 1.4.2014 
Sak nr. 2014/3678

Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til foreslåtte endringer i statutter for L. Meltzers Høyskolefond.

33 Organisasjonsutvikling i sentraladministrasjonen – rammer for prosjektet
Saksforelegg datert 31.3.2014 
Sak nr. 2014/1673

Prosjektleder Kari Fuglseth gav en kort orientering før behandling av saken.

Vedtak:
Styret tar forslaget til organisering av organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.

34 Evaluering av satsingsområdene marin forskning og utviklingsrelatert forskning 
Saksforelegg datert 27.3.2014 
Sak nr. 2014/2507

Vedtak: 
Universitetsstyret gir sin tilslutning til evaluering av de to hovedsatsingsområdene marin forskning og utviklingsrelatert forskning i tråd med det skisserte opplegget.

35 Status for strategiarbeidet
Saksforelegg datert 23.3.2014 
Sak nr. 2014/1649

Universitetsstyret tok saken til orientering.

36 Orienteringssak: Diverse referater m.v. 
Saksforelegg datert 1.4.2014 
Sak nr. 2014/1562

Universitetsstyret tok saken til orientering.

Eventuelt 
Ingen saker.

Neste styremøte onsdag 28.5. starter kl. 09.00

22. 04. 2014, Mona Viksøy, Silje Nerheim

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at endelig godkjenning av protokoll vil finne sted på neste møte i universitetsstyret den 28.5.2014.