Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 28.8.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 28.8.2014. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 10.00-12.00. Det var strategiseminar fra kl 12.45-15.05.

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Kjersti Fløttum, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Astrid-Kristine Hauge Rambøl, Joakim Palme, Anders Parmann Gro M. Sandal og Katharina Wolff.
Nina Broch Mathisen stilte for Bogsnes og Randi Heimvik stilte for Myhre i sak 68/14.

Forfall:   
Peter M. Haugan

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite og Oddrun Samdal (ikke tilstede ved behandling av saker i lukket møte), Anne Christine Johannessen var tilstede på strategiseminaret

Til stede fra administrasjonen:
Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy

Møtet startet med en kort presentasjonsrunde.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
Ny sakliste med korrekt nummering ble delt ut i møtet. Nytt justert saksforelegg i sak 70 ble også delt ut i møtet. Sak 71 og 72 ble behandlet før sak 70. En sak ble meldt under  eventuelt. Saklisten ble godkjent med disse endringene.
   
II Protokoll fra møte i universitetsstyret 19.6.2014.
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2014/1656
   
Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.
   
68* Om oppfølging av Innovest AS
Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23 og 18.
Saksforelegg datert 18.06.2014
Sak nr. 2011/1550
   
Anne Kverneland Bogsnes og Synnøve Myhre forlot møtet under behandling av denne saken.
   
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning og ønsker å bli holdt løpende orientert om saken.
   
69 Innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding
Saksforelegg datert 20.08.2014
Sak nr. 2014/5736
   
Vedtak:
1.Styret slutter seg til forslag til innspill til strukturmelding med de kommentarer som kom frem i møtet. Rektor og universitetsdirektør fikk fullmakt til å fullføre notatet.
2.Fra UiB stiller følgende på møtet i Stavanger:
Rektor Dag Rune Olsen, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, Peter Haugan, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Anders Parmann.
   
70 Innspill til strategiarbeidet
Saksforelegg datert 20.08.2014
Sak nr. 2014/1649
   
Anne Lise Fimreite gav en kort innledning til strategiarbeidet. Stipendiat Tarje Wanvik, Institutt for geografi, presenterte, ledet og har i etterkant laget en fremstilling av gruppearbeidet.
   
71 Orienteringer
a) Rektor orienterte om status i arbeidet med å finne ny universitetsdirektør. Forslag til utlysningstekst ble delt ut i delt ut i møtet og styrets medlemmer ble bedt om å sende evt. kommentarer via e-post.

b) Oddny Miljeteig ba om status til eventuelle forskningsprosjekter i forbindelse med stengning av Nygårdsparken . Rektor orienterte om at det er satt i gang følgeforskning på de to tiltakene som er satt i verk, konsekvenser og rekruttering av ungdommer. Det siste prosjektet gjøres i samarbeid med Amalie Skrams videregående skole.

c) Miljeteig ba også om status i saken med en eventuell overtagelse av Språksamlingene fra Universitetet i Oslo (UiO). Rektor orienterte om at UiB er interessert i å overta samlingene under noen gitte forutsetninger og at det pågår en dialog med UiO om dette.
   
72 Eventuelt
På Høyden ønsker å sende direkte med lyd og bilde fra styremøtene.
Styret hadde ingen kommentarer til dette og neste styremøte kan sendes direkte.1.9.2014/mov/sne