Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 27.11.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN        

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 27.11.2014. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1000-1615.

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Peter M. Haugan, Aurora Martinez, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Astrid-Kristine Hauge Rambøl, Joakim Palme, Anders Parmann og Katharina Wolff (til og med sak 117).
Nina Broch Mathisen stilte for Bogsnes i sak 106/14.

Forfall:    
Kjersti Fløttum

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal, Anne Christine Johannessen

Til stede fra administrasjonen:
Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne Rudolf Ramslien og Silje Nerheim

I  Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2014/1646

Tre saker ble meldt under eventuelt. Saklisten ble deretter godkjent.
    
II Protokoll fra møte i Universitetsstyret (utsendt i brev av 12.11.2014)
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2014/1656   

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.
    
105 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 17.11.2014
Sak nr. 2014/1638   

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.
    
106a*  Innovest AS
Saksforelegg av 19.11.2014 - Unntatt offentlighet, jf. off.l. § 23
Sak nr. 2011/1550 

Bogsnes og Myhre fratrådte under behandling av saken.
    
Vedtak:
Se egen protokoll.
    
106b)*   Innovest
Unntatt off, jf. offl § 15, annet ledd
Saksforelegg av 25.11.2014
Sak nr. 2011/1550

Bogsnes og Myhre fratrådte under behandling av saken.
    
Vedtak:
Se egen protokoll.
   
107*  Kjøp av seksjoner
Unntatt offentlighet jf. offl. § 23
Saksforelegg av 3.12.2014
Sak nr. 2013/6933
    
Vedtak:
Se egen protokoll.  

108    Økonomirapport etter oktober 2014
Saksforelegg av 14.11.2014
Sak nr. 2013/63
    
Vedtak:
Universitetsstyret tar økonomirapporten etter oktober 2014 til etterretning.
    
109    Investeringsbudsjett bygg 2015
Saksforelegg av 12.11.2014
Sak nr. 2008/7391 

Vedtak:

1.  Universitetsstyret vedtar investeringsbudsjett for bygg for 2015 og tar plan for budsjettinndekning til etterretning.

2.  Verkstedbygget på Marineholmen selges til et av UiBs eiendomsselskaper og tas ut av investeringsbudsjettet slik at ombygging av Christiesgate 12 kan skje i et samlet byggetrinn.
    
110 Likestillingssituasjonen ved UiB 2014
Saksforelegg av 18.11.2014
Sak nr. 2013/13365
    
Vedtak:
Universitetsstyret tar redegjørelsen for likestillingssituasjonen ved UiB til etterretning og imøteser vurdering av oppnådde resultater i rapporten fra 2014.
    
111    Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2014/11395   

Vedtak:
1. Følgende studieprogram opprettes:
•    Bachelorprogram i bioinformatikk
•    Bachelorprogram i datasikkerhet
•    Bachelorprogram i musikkvitenskap
•    Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur
•    Bachelorprogram i norrøn filologi
•    Bachelorprogram i norsk som andre språk
•    Masterprogram i helsevitenskap med studieretningene fysioterapivitenskap, sykepleievitenskap, radiograf/bioingeniør, genetisk veiledning

2. Følgende studieprogram nedlegges:
•    Bachelorprogram i nordisk
•    Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon
•    Masterprogram i region og regionalisering
•    Felles mastergrad i internasjonal helse
•    Bachelorprogram i folkehelse og helsefremmede arbeid
•    Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi
•    Tverrfaglig bachelorprogram i politisk økonomi
•    Bachelorprogram i utviklingsstudier
•    Årsstudium i utviklingsstudier
•    Masterprogram i helsefag – fysioterapivitenskap
•    Masterprogram i helsefag – sykepleievitenskap
•    Masterprogram i helsefag – radiograf/bioingeniør
•    Masterprogram i helsefag – genetisk veiledning
•    Felles nordisk masterprogram i marine økosystem og klima
•    Joint Master's programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry

3. Det lyses ut 3851 studieplasser i Samordna opptak, 1010 plasser på toårig masterprogram og 367 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2015/2016. Opptaksrammene fordeles slik:

    Tabell 1: Opptaksrammer for studier utlyst i Samordna opptak 2015/2016:    
    Fakultet  -  Opptaksramme
    Det humanistiske fakultet 989
    Det juridiske fakultet  380
    Det medisinsk- odontologiske fakultet 298
    Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 704
    Det psykologiske fakultet  520
    Det samfunnsvitenskapelige fakultet 960
    Totalt 3851

    Tabell 2: Opptaksrammer for toårige masterstudier 2015/2016:    
    Fakultet  -   Opptaksramme
    Det humanistiske fakultet 255
    Det medisinsk-odontologiske fakultet 105
    Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 296
    Det psykologiske fakultet  99
    Det samfunnsvitenskapelige fakultet 255
    Totalt  1010

Tabell 3: Opptaksrammer for særskilte lokale opptak:    
Program  -  Opptaksramme
PPU    180
Profesjonsstudiet i psykologi 82
Norsk for flyktninger og innvandrere*  80
Bachelor i utøvende musikk 25
Totalt  367
* kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester

4. Universitetsstyret ber om å få forslag til tiltak for å sikre gode tverrfaglige studieprogrammer.    
   
112  Kommunikasjonsplattform for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 10.11.2014
Sak nr. 2014/11586
    
Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til kommunikasjonsplattform for UiB.
    
113  Universitetets aktivitet i EUs 8. rammeprogram, Horisont 2020
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2014/11585
Vedlegg ble delt ut i møtet.
    
Vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.
    
114  Forslag til regler for Universitetsbiblioteket
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2013/9168  

Vedtak:
1.  Universitetsstyret slutter seg til Universitetsbibliotekstyrets vedtak med de endringer som er foreslått av universitetsdirektøren og ber om at det utarbeides nye regler for universitetsbiblioteket basert på dette vedtaket.
2.  Styret ber om en vurdering av om Universitetsbiblioteket bør være fast representert i aktuelle råd og utvalg.
3.  Styret ber om at det gjennomføres en ekstern gjennomgang av organisasjonen av Universitetsbiblioteket
4.  Tilsettingsrådet ved UiB skal være tilsettingsmyndighet for universitets- og førstebibliotekarstillinger
    
115  Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2015
Saksforelegg av 11.11.2014
Sak nr. 2013/2640
    
Vedtak:
1. For valget av styremedlem fra gruppen av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) for perioden 1.8.2015 til 31.7.2016, settes fristen for å fremme forslag om kandidater til onsdag 25. mars. Valget avholdes i perioden fra og med onsdag 22. april til og med tirsdag 28. april 2015

2. For valget av styremedlemmer fra studentene (gruppe D) for perioden 1.8.2015 til 31.7.2016 gis studentenes valgstyre myndighet til å fastsette fristen for å fremme forslag til kandidater. Studentenes valgstyre bestemmer også når valget skal avholdes

3. Studentenes valgstyre får i oppdrag å bestemme om valget for 2015/2016 skal holdes i en felles valgkrets for kvinner og menn eller i to valgkretser.

4. Det sentrale valgstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for gjennomføringen av styrevalget i 2015.

5.    Valgreglementet revideres i løpet av 2015.
    
116   Forskningsinfrastruktur - infrastrukturutvalg ved UiB
Saksforelegg av 11.11.2014
Sak nr. 2014/11584
    
Vedtak:
1.  Styret slutter seg til forslaget om opprettelsen av et institusjonelt, representativt utvalg for forskningsinfrastruktur ved Universitetet i Bergen i samsvar med forslag til mandat og sammensetning.
2.  Universitetsledelsen får fullmakt til å oppnevne utvalgets medlemmer
    
117    Strategiarbeidet – videre prosess
Saksforelegg av 10.11.2014
Sak nr. 2014/1649
    
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til videre prosess i arbeidet med ny strategi for Universitetet i Bergen.
    
118  Oppstart arbeid med en digitaliseringsstrategi
Saksforelegg av 15.11.2014
Sak nr. 2014/11615    

Vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering og ber universitetsdirektøren starte opp et arbeid i tråd med framlagt mandat.
    
119 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 17.11.2014
Sak nr. 2014/1562
    
Universitetsstyret tok saken til orientering.
    
120* Styrets egenevaluering
    
Arne Selvik, AFF hold en presentasjon om styreroller og en gjennomgang av resultatene etter styrets egenevaluering.
    

121    Eventuelt
a)    Forskningsetikk – energiomstilling – bærekraftig utvikling
Saksforelegg av 25.11.2014
Sak nr. 2014/1185

Universitetsstyret tok saken til orientering.
   

b)    Rektor orienterte om status på museumsprosjektet
    
c)    Aurora Martinez ba om at det vurderes om førstevara kan få komplette referater av saker som er unntatt offentlighet.

8.12.2014-12.2.2015/mov/silne