Hjem
Lektorsenteret

Styringsgruppa for lektorutdanninga

Styringsgruppa for lektorutdanninga har eit overordna ansvar for lektorutdanninga ved UiB.

Hovedinnhold

Styringsgruppa skal blant anna fatte vedtak i saker av prinsippiell relevans for lektorprogramma, lokal kompetanseutvikling i grunnopplæringa og for etter- og vidareutdannings-tiltak retta mot skuleverket.

Mandat

Styringsgruppa skal:

 • Fatte vedtak i saker av prinsipiell relevans for lektorprogramma (inkl. Dekomp) etter at programstyret har gitt si innstilling.
 • Gi føringar for lektorsenteret, programleiing og felles programstyre slik at overordna mål for lektorutdanninga ved UiB vert nådd.
 • Vedta budsjett for aktivitetar organisert av lektorsenteret.
 • Vedta prinsipper for ressursfordeling i lektorutdanninga og sikre ein transparent økonomi.
 • Gi innstilling til Universitetsstyret om endringar i dimensjonering og fordeling av studieplassar, etter at fakulteta har gitt sine innstillingar.

Samansetning

 • Prorektor (leiar styringsgruppa).
 • Utdanningsdekanane ved Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitskapelege fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design.
 • To studentrepresentantar m/vara. Eitt medlem/vara blir valt av studentparlamentet på konstituerande møte, og eitt medlem/vara blir velt av FIL sitt allmøte om hausten.
 • To representantar frå skuleeigar; Vestland fylkeskommune og ein samarbeidande kommune.
 • Leiar for lektorsenteret er sekretær.

Representantar

 • Pinar Heggernes, prorektor.
 • Svein Ivar Angell, visedekan for utdanning ved Det humanistiske fakultet
 • Yael Harlap, visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet
 • Sigrunn Eliassen, visedekan for utdanninge ved Det matematisk-naturvitenskaplege fakultet
 • Knut B. Hidle, visedekan for utdanninge ved Det samfunnsvitskaplege fakultet
 • Åsil Bøthun, prodekan med ansvar for utdanninge ved fakultet for Kunst, Musikk og Design (observatør)
 • Anja Bjørkheim, studentrepresentant (oppnemnd av studentparlamentet)
 • Katrine Aske, studentrepresentant (FIL)
 • Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør opplæring og kompetanse hos Vestland fylkeskommune
 • Per F. Songstad, områdeleiar Bergen Kommune
 • Endre Brunstad, fagleg leiar av lektorsenteret

Sakslister og protokoller