Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Styringsgruppen for lektorutdanningen

Styringsgruppen for lektorutdanningen har overordnet ansvar for ressursallokering og for å fatte vedtak i saker av strategisk betydning for lektorutdanningen og for EVU-tiltak rettet mot skoleverket.

Main content

Mandat

Styringsgruppen har ansvar for:

  • å ta initiativ til strategisk utvikling av lektorutdanningen ved UiB.
  • å vedta endringer i dimensjonering og fordeling av studieplasser, etter at fakultetene har gitt sine innstillinger.
  • å gi tilråding til universitetsledelsen om praksis- og driftsbudsjett.
  • å fatte vedtak i saker som er av strategisk betydning for lektorutdanningene og for EVU-tiltak rettet mot skoleverket.
  • å behandle saker der programrådet ikke blir enige.

Sammensetning

  • Dekanene ved de fakultenene som er involvert i lektorutdanningen
  • Én studentrepresentant fra enten ettårig praktisk-pedagogisk utdanning eller femårig lektorutdanning

Leder for styringsgruppen er vanligvis fra det samme fakultetet som har programrådslederen.

Programkoordinator for lektorutdanningen er sekretariatsansvarlig for styringsgruppen.

Fagdirektør for lektorutdanningen og leder for Programrådet er observatører.

Styringsgruppen kan, etter ønske fra studentene, utvides med ytterligere én studentrepresentant med tale- og forslagsrett.

Representanter