Hjem
Lektorsenteret

Praksisinformasjon for ansatte i lektorutdanningen

Lektorsenteret har det koordinerende ansvaret for praksis og tildeling av praksisplasser.

Hovedinnhold

Praksisperioder våren 2024

Her finner du oversikt over alle praksisperiodene i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og femårig lektorutdanning (5LU) i vårsemesteret 2024.

Organisering av praksis

I hver periode skal studenten delta i et gitt antall timer (a 45 minutter) . Dette utgjør et gjennomsnitt på 8-12 timer undervisningspraksis per uke. Les mer her om hva som regnes som en praksisdag i lektorutdanningen.

Praksisplasser

Lektorsenteret ved praksiskoordinator har det koordinerende ansvaret for praksis og tildeling av praksisplasser. Senteret tar kontakt og inngår avtaler med aktuelle skoler i Bergen og omegn.

Praksisbesøk

Studentene får vanligvis to besøk fra universitetet hvert semester. Studentene skal i løpet av studiet ha ett besøk av pedagog, de tre resterende i fagdidaktikk. Besøkene skal varsles direkte til veileder, student eller begge parter. Praksiskoordinator ved UiB setter opp liste med fordeling av besøk som sendes ut senest en uke etter praksisoppstart. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre planlagt besøk, for eksempel på grunn av spesielle arrangementer på skolen, må ekstern veileder varsles umiddelbart og nytt besøk avtales. Student, veileder og ekstern veileder fra UiB møtes til samtale før timen. Studenten skal ha utarbeidet et veiledningsdokument for hver time. Det avsettes tid til samtale etter timen. Når studentene får besøk fra universitetet forutsettes det at undervisningen følger de ordinære planene som gjelder for elevene og klassen/gruppen. Planer og undervisningsopplegg skal ikke endres eller justeres fordi studenten får besøk. Formålet med besøkene fra UiB er veiledning, læring og vurdering i og av praksis. De som besøker skal levere inn en besøksrapport senest tre dager etter gjennomført praksisbesøk, via et digitalt skjema lenket til i faktaboksen.

Vurdering av praksis

UiB er pålagt å vurdere studentenes kvalifikasjoner og egnethet som lærer. Studenten blir vurdert i forhold til et bredt register av faglige og pedagogiske ferdigheter og innsikter som er nedfelt i rammeplaner, studieplaner og emnebeskrivelser for praksis. 

Du finner mer informasjon om vurdering av praksis i praksisreglementet.

Praksisguide for 5LU og PPU

Her finner du den fullstendige praksisguiden for lektorutdanningen.

Tvil om lærerdyktighet

Dersom praksisveileder eller faglærer fra universitetet finner at en student står i fare for ikke å bestå praksis, må praksisveileder og/eller faglærer fra universitetet så tidlig som mulig ta kontakt med praksiskoordinator, og informere studenten og praksisveileder ved skolen. Bekymringsmelding skal fylles ut av praksisveileder. På skjemaet noteres det hva studenten må forbedre seg på. Skjemaet sendes til praksiskoordinator snarest på UiB. Studenten skal kjenne til innholdet og at bekymringsmeldingen sendes inn.

Dersom det vurderes som nødvendig, vil det bli arrangert et ekstra besøk fra universitetet. Om det ved slutten av praksisperioden fortsatt er tvil om studenten skal bestå praksis, blir det avholdt et møte der den endelige beslutningen om bestått/ikke bestått blir tatt. Se praksisreglementet §3. 

Skikkethetsvurdering

På lærerutdanningene foregår det en løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet. Vi understreker at det er alles ansvar å melde fra dersom man mener at en student ikke er skikket til yrket som lærer.

Praksisreglement for studenter

Reglementet gjelder for studenter på PPU og for studenter i langpraksis på de integrerte lektorutdanningene (LAPRA101 og LAPRA102).