Hjem
Matematisk institutt

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet med Matematisk Institutt.

Hovedinnhold

Verneombud

Verneombud ivaretar arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, er involvert i UiB sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og samarbeider med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. Alle ansatte innenfor et verneområde/hovedverneområde har rett til å foreslå kandidater. Verneombud skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. 

Verneombud i perioden 2023-2024:

 • Erlend Grong
 • Stein Andreas Bethuelsen (vara)

Beredskap Matematisk institutt

Nødtelefonnummer

 • Brann 110

 • Politi 112

 • Ambulanse 113

UiB skal varsles ved alvorlige hendelser som involverer ansatte, studenter eller bydningsmasse. Ring vakttelefon 55 58 80 81 - hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse).

Instituttet må varsles ved alle hendelser:

 • Resepsjon: 55 58 28 38 (i arbeidstiden)

 • Instituttleder Antonella Zanna Munthe-Kaas:   55 58 48 57, mobil nr 930 26 273

 • Administrasjonssjef Lill Knudsen: 55 58 45 29, mobil nr 474 48 455

 

Beredskapsplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Sikresiden forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.

  Brannberedskap

  Brannberedskap, Realfagsbygget 4.etg (skillet mellom sør og nord går ved hovedheiser)

  • Kristine Lysnes, plassansvarlig sør
  • Stine Haugsbø, stedfortreder for plassansvarlig sør.
  • Christoph Kirfel, plassansvarlig nord
  • Henrik Kalisch, stedfortreder for plassansvarlig nord.

  Informasjon om brannsikkerhet:

  Brannvernkurs ved UiB

  Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring som består av digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Dette kravet er lovfestet i brannloven og HMS-forskriften.

  Digitalt brann-kurs kommer på epost, og tar ca. 30 minutter å gjennomføre. Du kan finne kurset via denne lenken: https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin dersom du ikke har mottatt det på epost. Ansatte må selv melde seg på praktisk slukking.

   

  Ved brann og brannalarm:

  • VARSLE ved å bruke brannmelder
  • Ring brannvesen på telefon 110
  • Forsøk å REDDE
  • Forsøk å SLUKKE
  • Lukk dører og vinduer
  • EVAKUER til møteplassen i bunnen av trappene mot allegaten, ved sør-enden av bygget
  • Følg instruksene til brannvernansvarlig
  • Ikke bruk heis

  Ansatte, studenter og andre brukere skal:

  • Gjøre seg kjent med rømningsveier
  • Gjøre seg kjent med plassering og bruk av slokkeutstyr
  • Gjøre seg kjent med plassering og bruk av manuell brannmelder
  • Ikke tildekke eller flytte brannslokningsutstyr
  • Ikke sette selvlukkende dører i åpen stilling
  • Ikke blokkere rømningsveier i bygget
  • Melde i fra dersom man oppdager feil/mangler som kan redusere brannsikkerhet

   Fravær

   Fravær er når du er borte fra jobb, slik som f.eks. ferie, avspasering, sykdom eller korte permisjoner.

   • Husk å melde fra hvis du er syk. Du kan levere egenmelding via Selvbetjeningsportalen, eller legeerklæring fra fastlege ved lengre sykefravær eller redusert stilling. Du kan også melde fra om fravær hvis du har sykt barn som er hjemme fra barnehage eller skole.​

   • Du kan søke om permisjon med lønn, f.eks. på grunn av skolestart, flytting, begravelse, omsorg for familie m.m.​

   • Registrering av fravær er ekstra viktig for stipendiater, siden det kan gi forlengelse av ansettelse.​

   • Du kan få hjelp og veiledning fra Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner.

   Her finner du mer informasjon og en oversikt over de ulike typene og hvem som kan benytte dem.

   Sykefravær

   Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å følge opp ansatte som blir sykmeldt, og skal legge til rette for at den ansatte kan arbeide til tross for sykdom eller skade. Den ansatte skal medvirke til tilretteleggingen. NAV og den som sykmelder har også ansvar og plikter i oppfølgingsarbeidet. 

   Ved sykefravær kan du forvente :

   • At nærmeste overordnede leder tar kontakt dersom sykefraværet går ut over to uker.
   • At nærmeste overordnede leder undersøker om årsaken til sykmeldingen helt eller delvis skyldes forhold på arbeidsplassen.
   • At nærmeste overordnede leder tar initiativ til en positiv dialog om din funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i/ komme tilbake til arbeid/redusere fraværet.
   • At nærmeste overordnede leder tar initiativ til å utarbeide individuell oppfølgingsplan innen seks uker.
   • Et samarbeid med BHT dersom fraværet går utover 6 uker (langtidssykefravær).
   • At du blir kontaktet minst en gang pr. måned ved langtidssykefravær.

   Konflikthåndtering

   UiB har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder håndtering av konflikter. Konflikter kan oppstå i alle arbeidsmiljø. Gjennom gode konflikthåndteringsrutiner kan vi legge til rette for et best mulig lærings– og arbeidsmiljø ved UiB. Retningslinje for konflikthåndtering finner du her.

   Forebygging og håndtering av mobbing og trakkasering

   UiB har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder forebygging og håndtering av mobbing og trakassering. Å forebygge mobbing og trakassering er en del av det systematiske HMS-arbeidet.

   Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og til et arbeidsmiljø fritt for mobbing, trakassering og diskriminering. Ansatte som får kjennskap til at andre ansatte har mobbet eller trakassert studenter, har plikt til å melde dette til sin ansvarlige leder.

   Retningslinje for forebygging og håndtering av mobbing og trakassering finner du her.

   Varsling

   Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

   Det kom nye regler om varsling i Arbeidsmiljøloven §§ 2-4 og 2-5 som trådte i kraft 1. januar 2007. Samtidig ble arbeidsgiver i aml. § 3-6 pålagt en plikt til å legge forholdene til rette for varsling på arbeidsplassen. UiB har valgt å utarbeide retningslinjer for varsling. Retningslinjene har til formål å legge forholdene til rette for varsling, men også å klargjøre hvilken fremgangsmåte de ansatte skal bruke, samt hvilke rettigheter og plikter de har i forbindelse med varsling. Retningslinjene skal sikre og ivareta interessene både til den som varsler og den det varsles om.

   Sikresiden

   Sikresiden.no er et nasjonalt nettsted som gir deg opplæring og råd om hva du gjør i krisesituasjoner og hva du kan gjøre for å bedre sikkerheten