Hjem
Det medisinske fakultet

Veiledningsforhold

Fakultetet oppnevner veiledere, og vedtar eventuelle endringer i veiledningsforhold. Kandidat og veileder har begge plikter og rettigheter i veiledningsforholdet.

Hovedinnhold

Oppnevning av flere veiledere, bytte av veileder eller andre endringer i veiledningsforholdet vedtas av fakultetet. Søknad sendes av kandidat og aktuell(e) veileder(e) i fellesskap. Søknaden stiles til fakultetet, men sendes via institutt for anbefaling / ikke anbefaling. Merk at hovedregelen er to veiledere per kandidat (en hovedveileder, en medveileder). 

Hvis en doktorgradskandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser slik de er spesifisert i ph.d.-forskriften, kan kandidat eller veileder anmode om å bli løst fra veiledningsavtalen.

Nærmere informasjon om dette finnes i ph.d.-forskriften § 6.1 

 

Rettigheter og plikter for hovedveileder

Hovedveilederen har hovedansvaret for veiledningen av ph.d.-kandidaten og er vanligvis kontaktpersonen mellom ph.d.-kandidaten og kontaktpersoner i administrasjonen ved behov.

Du kan forvente følgende av din hovedveileder:

 1. Aktiv deltagelse i utviklingen av ditt forskningsprosjekt og å velge ut relevante kurs i din opplæringsdel.
 2. Å være ansvarlig for prosjektets utgifter.  
 3. Å gi rådgivning/veiledning av høy kvalitet i forhold til ditt forskningsprosjekt, vurdere hvilke problemstillinger og metoder som kan være passende, og gi deg tilbakemelding på ditt skrevne arbeid etter hvert som det utvikler seg (skisser, innhold, stil, dokumentasjon osv.).
 4. Å sikre muligheten til at avhandlingen blir ferdig innen tidsrammen som er 3 år for forskerutdanningen.
 5. Å gi deg, innen rimelig tid, konstruktiv kritikk og tilbakemelding på innleverte utkast slik at arbeidet ditt kan diskuteres og tidsrammen kan bli overhold. Slik oppfølging bør finne sted i det minste 3 ganger i semesteret.
 6. Hjelpe deg med å finne relevant litteratur og datakilder (bibliotek, arkiv, osv).
 7. Introdusere deg til instituttet, instituttets fasiliteter og prosedyrer, andre ph.d.-kandidater og aktuelle ansatte. Oppmuntre til å delta på aktiviteter og seminarer relevante for forskerutdanningen og til det aktuelle forskningsfeltet. Veileder skal også tidlig i ditt forskerutdanningsløp introdusere deg for relevante fagmiljø utenfor instituttet, også internasjonalt, slik at du kan starte planleggingen av et studieopphold utenlands.
 8. Informere deg om hvem som er administrativt ansvarlig for forskerutdanningen ved instituttet/fakultetet (ph.d.-kordinator). Med ph.d.-koordinator kan du ta opp saker som angår forskerutdanningen, inkludert vanskeligheter som kan oppstå i forhold til veileder og til din forskerutdannningsprogresjon.
 9. Avgjøre i starten av prosjektet, i samarbeid med instituttleder, om en fordeling av  Intellectual Property Rights (IPR) er nødvendig, og hvis det er, sikre at en avtale om IPR har kommet i stand ved prosjektets start.
 10. Sikre at en risikovurdering av et ev. lab.arbeid og/eller feltarbeid blir utført i henhold til instituttets prosedyrer og at du får nødvendig sikkerhetsopplæring.
 11. Sikre at forskningsprosjektet er godkjent i henhold til det etiske regelverk, og gi råd i forhold til spørsmål om etikk som relaterer seg til forskningsarbeidet. Påse at du blir familiær med at det er ditt ansvar å unngå alle former for uredelighet.
 12. Sikre at du oppevarer dine forskningsdata på en systematisk måte slik at de kan bli forstått og vurdert av alle som har rett til innsyn, slik som bedømmelseskomiteen.
 13. Diskutere hendelser med deg som virker å være knyttet til uredelighet i forskning og plagiering, og rapportere til instituttet hvis det er mistanke om uredelighet i forskningen, inkludert plagiering.
 14. Organisere og delta i din midtveisevaluering.
 15. Bli enig, etter midtveisevalueringen, om en realistisk tidsplan for ferdigstillelse av forskningen og avhandlingen.  
 16. En årlig innlevering av en standardrapport til instituttet/fakultetet om progresjonen i din forskerutdanning. Rapporten skal leveres innen 1. november hvert år.  
 17. Sikre i samarbeid med medveiledere og instituttet/fakultetet et tilfredsstillende opplegg for veiledning hvis hovedveileder er borte i over 4 uker. Holde deg informert om alle saker som kan ha betydelig innvirkning på veiledningen.
 18. Oppmuntre deg til å presentere progresjonen i ditt arbeid fra tid til annet, delta på relevante konferanser, møter og workshops, sjekke ut relevante informasjonskilder og rådgivning, både innenfor og utenfor instituttet.
 19. Å oppmuntre deg til å utvikle og styrke dine generelle og overførbare ferdigheter.
 20. Hjelpe deg i å passe på at ikke pliktarbeidet overskrider 25% av den totale arbeidsmengde

Rettigheter og plikter for ph.d.-kandidater

Dine plikter som ph.d.-kandidat er:

 1. Å utføre din forskning effektivt, med høy standard og innenfor den gitte tidsrammen
 2. Å delta på ph.d.-aktiviteter i regi av universitetet, fakultetet og instituttet, samt å delta på kurs som avtales med din hovedveileder.
 3. Å bli enig om og å overholde en tidsplan for jevnlig kontakt* med hovedveileder, vanligvis en gang i mnd, og for innlevering av skriftlig arbeid
 4. Å levere inn skriftlig arbeid til avtalte tidsfrister som gir nok tid til kommentarer og diskusjon. Utkast eller deler av avhandlingen bør leveres til faste tider, i henhold til ph.d.-reglementet § 6.
 5. Å presentere ditt arbeid eller dine funn ved seminar/konferanser når det er anbefalt av din hovedveileder
 6. Å følge den etiske standarden i forskning som gjelder for det aktuelle fagfeltet.
 7. Å levere en standardrapport til instituttet/fakultetet hvert år, med veiledning fra din hovedveileder, om progresjonen i forskerutdanningen. Årlig frist er 1. november.
 8. Å delta i midtveisevalueringen som en del av din progresjon i forskerutdanningen.
 9. Å holde oversikt over all dokumentasjon av kurs, seminarer og aktiviteter som du fullfører som en del av opplæringsdelen.
 10. Å informere hovedveileder om alle forhold som kan ha betydning for veiledningen. Alle eventuelle problemer, også de av sosial eller medisinsk art, kan tas opp med hovedveileder, instituttleder eller din administrative ph.d.-koordinator.
 11. Å kunne rådføre deg i fortrolighet med instituttleder/adm. ph.d.-koordinator hvis du av en eller annet grunn ønsker å skifte veileder.
 12. Å konsultere medveileder når hovedveileder anbefaler dette.
 13. Å informere ekstern part (for de som har ekstern finansiering eller annen ekstern støtte) om alle forhold som kan ha innvirkning på samarbeidet og for prosjektets progresjon.
 14. Å følge prosedyrene for studiepermisjon eller avbrudd i forskerutdanningen. Hvis du har en sykemelding eller annen godkjent grunn til studiepermisjon, så må du melde fra til din adm. ph.d.-koordinator.
 15. Å diskutere alle forhold rundt utgifter og finansieringen av ditt forskningsprosjekt med din hovedveileder ved UiB, og hvis aktuelt, representanter fra institusjonen som har finansieringsansvaret for din stilling.
 16. Å registrere all arbeidstiden som knytter seg til arbeidsplikten, som kommer utenom det normerte 3-årige forskerutdanningsløpet.

* Jevnlig kontakt kan opprettholdes gjennom e-poster, møter eller telefonkontakt, det er ikke nødvendig å legge frem skriftlig materiale før alle veiledningstimer.