Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Kunngjøring av valg til instituttrådet

Det blir valg til nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 22.april til 25.april 2013

Hovedinnhold

Valgstyret gjør kjent:

Et nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi skal velges i perioden 22-25 april 2013.

 

Valg av medlemmer og varamedlemmer til instituttrådet for perioden 1.8.2013-31.7.2017 Valgperioden er på fire år, unntaket er for medlemmer i gruppe B og D som velges for ett år av gangen.

 

Det skal velges representanter for følgende grupper:

Gruppe A:     Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) skal medregnes i gruppe A dersom de er tilsatt i halv stilling eller mer.

                      Det skal velges 5 representanter og 7 vararepresentanter

Gruppe B:     Midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) som er midlertidig tilsatt i halv stilling eller mer hører til gruppe B.

                      Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter

 Gruppe C:    Teknisk- administrativt ansatte, herunder klinikksekretærer

                      Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter

 Gruppe D:    Studentene

                      Det skal velges 2 representanter og 4 vararepresentanter 

Om valgbarhet og plikt til å ta imot valg vises det til valgreglementets §6, punkt 1-7

https://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret/valgreglement-for-universitetet-i-bergen

 

 

Forslag til kandidater

Hvordan går man frem?

Forslag til representanter for hver gruppe (A,B,C,D) må komme fra vedkommende gruppes medlemmer, dvs. gruppe A kommer med forslag til medlemmer for gruppe A. Det er viktig å bruke stemmeretten sin, og å foreslå kandidater til egen gruppe.

 

Om valgbarhet og plikt til å ta imot valg vises det til valgreglementets §6, punkt 1-7

https://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret/valgreglement-for-universitetet-i-bergen

 

.              Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter)

.              Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget

.              Det må inneholde minst en og høyst det totale antallet kandidater for hver gruppe, (A=12, B=4, C=4, D=6).

.              Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

.              Forslag må ha kommet inn senest tirsdag 2.april kl. 15.00.

 

Forslag skal stiles til Institutt for klinisk odontologi, Valgstyret.

Forslagene kan sendes med internpost i lukket konvolutt til Valgstyrets sekretær, Randi BS Hansen, eller legges i posthyllen til Randi BS Hansen ved posthyllene i 3.etasje i Årstadveien 19

 

Valgdatoer: Valget holdes elektronisk i perioden 22.april til 25.april 2013.

 

Mandat for instituttrådet

Instituttrådets mandat er omtalt I Regler for instituttorganene § 4 der det står at Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

•         Forskingsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokumenter som utarbeides av instituttet

•         Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

•         Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

•         Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Instituttleder er også leder for instituttrådet og administrasjonssjefen er sekretær for rådet.