Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kunngjøring av valg til instituttrådet

Det blir valg til nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 22.april til 25.april 2013

Main content

Valgstyret gjør kjent:

Et nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi skal velges i perioden 22-25 april 2013.

 

Valg av medlemmer og varamedlemmer til instituttrådet for perioden 1.8.2013-31.7.2017 Valgperioden er på fire år, unntaket er for medlemmer i gruppe B og D som velges for ett år av gangen.

 

Det skal velges representanter for følgende grupper:

Gruppe A:     Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) skal medregnes i gruppe A dersom de er tilsatt i halv stilling eller mer.

                      Det skal velges 5 representanter og 7 vararepresentanter

Gruppe B:     Midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) som er midlertidig tilsatt i halv stilling eller mer hører til gruppe B.

                      Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter

 Gruppe C:    Teknisk- administrativt ansatte, herunder klinikksekretærer

                      Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter

 Gruppe D:    Studentene

                      Det skal velges 2 representanter og 4 vararepresentanter 

Om valgbarhet og plikt til å ta imot valg vises det til valgreglementets §6, punkt 1-7

https://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret/valgreglement-for-universitetet-i-bergen

 

 

Forslag til kandidater

Hvordan går man frem?

Forslag til representanter for hver gruppe (A,B,C,D) må komme fra vedkommende gruppes medlemmer, dvs. gruppe A kommer med forslag til medlemmer for gruppe A. Det er viktig å bruke stemmeretten sin, og å foreslå kandidater til egen gruppe.

 

Om valgbarhet og plikt til å ta imot valg vises det til valgreglementets §6, punkt 1-7

https://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret/valgreglement-for-universitetet-i-bergen

 

.              Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter)

.              Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget

.              Det må inneholde minst en og høyst det totale antallet kandidater for hver gruppe, (A=12, B=4, C=4, D=6).

.              Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

.              Forslag må ha kommet inn senest tirsdag 2.april kl. 15.00.

 

Forslag skal stiles til Institutt for klinisk odontologi, Valgstyret.

Forslagene kan sendes med internpost i lukket konvolutt til Valgstyrets sekretær, Randi BS Hansen, eller legges i posthyllen til Randi BS Hansen ved posthyllene i 3.etasje i Årstadveien 19

 

Valgdatoer: Valget holdes elektronisk i perioden 22.april til 25.april 2013.

 

Mandat for instituttrådet

Instituttrådets mandat er omtalt I Regler for instituttorganene § 4 der det står at Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

•         Forskingsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokumenter som utarbeides av instituttet

•         Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

•         Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

•         Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Instituttleder er også leder for instituttrådet og administrasjonssjefen er sekretær for rådet.