Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
RETNINGSLINJER

Søk om sommarstipend

Polyfon lyser ut sommarstipend for musikkterapistudentar kvart år. Ved utlysing kan opp til 2 stipend verte øyremerkte priortiterte prosjekt. Søknadsfrist: 1. februar kl. 13.00. Dersom denne faste fristen fell på ein fridag, vert fristen utsett til kl. 13.00 første kvardag etter dette. Det vert lagt opp til rask sakshandsaming.

Skrivepult
Sommarstipend som sommarjobb? Sommarstipend gjev studentar høve til å arbeide med faglege tema og fagleg utvikling.
Foto/ill.:
Dan Dimmock på Unsplash

Hovedinnhold

Studentar i musikkterapi eller musikk og helse ved Norges musikkhøgskole og studentar i musikkterapi ved Griegakademiet (UiB) er velkomne til å søkje sommarstipend. Stipenda er på kr. 40.000 (trekkfritt inntil grensa for frikort) og svarar til 6 vekers fulltidsarbeid. Det er også mogeleg å søkje om halvt stipend på kr. 20.000, enten åleine eller saman med medstudent eller medforskar/brukarrepresentant (då  gjeld 1 søknad per prosjekt). Moglege stipendalternativ:

 • 1 fullt studentstipend på kr. 40.000
 • 1 halvt studentstipend på kr. 20.000
 • 2 halve studentstipend à kr. 20.000
 • 2 halve stipend à kr. 20.000: 1 til student + 1 til medforskar/brukarrepresentant

Det er ikkje mogleg for avgangsstudentar å søkje.

Søknader og førespurnader om faglege råd sendast til polyfon@uib.no

Sjå gjerne denne oversikta over tidlegare tildelte sommarstipend.

Generell informasjon om ordninga

Nokre sommarstipend går til prosjekt som studentar sjølve har tatt iniativ til, andre går inn som del av eit prosjekt initiert av ein av klyngedeltakarane. I begge tilfelle må studentane ha rettleiing av ein forskar. Er du motivert for å søkje om sommarstipend, tilrår vi difor at du i god tid før søknadsfristen tar kontakt med ein forskar ved CREMAH eller GAMUT og diskuterer mogelegheiter. Alternativt kan prosjekt- og rettleiingsansvaret liggje hos ein fagperson med forskarkompetanse hjå ein av dei andre klyngedeltakarane i Polyfon, dersom prosjektet spring ut av kunnskapsbehov hjå denne klyngedeltakaren.   

Dersom arbeidsoppgåvene inkluderer datainnsamling og/eller -analyse, vil spørsmål om personvern, forskingsetisk godkjenning, databehandlingsavtale og liknande måtte vurderast. I slike tilfelle må det gå klart fram av søknaden at prosjektansvarleg klyngedeltakar har ansvar for at dette vert tatt i vare etter regelverket. Arbeidsoppgåver for studenten kan t.d. også (eller utelukkande) vere litteratursøk, litteraturgjennomgang og analyse av litteratur, arbeid med utvikling av datainnsamlingsmetodikk (t.d. ein intervjuguide), analyse av anonymiserte data eller arbeid med rapportskriving.   

Søknader vert evaluerte av ein ekstern vitskapleg komité. Kunnskapsklyngas administrative koordinator tar seg av formelle og administrative sider av vurderings- og tildelingsprosessen. Klyngeleiar kan gje faglege råd i arbeid med søknadar og prosjekt, og kan formidle forslag om potensielle samarbeidspartar, der det er ønskje om det.

Når det gjeld samarbeid med medforskar/brukarrepresentant og annan bruk av erfaringskompetanse, gir Polyfon sin rettleiar for brukarmedverknad informasjon om gode praksisar for brukarmedverknad.

Krav til søknader og til rapportering

Søknader er digitale. Bruk det skjemaet du finn i faktaboksen til høgre.

Som det går fram av skjemaet, skal søknadene m.a. innehalde: 

 • Personalia på student og rettleiar
 • Kopi av ein e-post frå rettleiar, som stadfestar at hen vil vere rettleiar.
 • Dersom studentens arbeidsoppgåver vil inkludere datainnsamling og/eller -analyse: Kopi av ein e-post frå rettleiar, som stadfestar at aktuell klyngedeltakar tar ansvar for at eventuelle problemstillingar knytte til personvern, forskingsetisk godkjenning, databehandlingsavtale og liknande vert tatt i vare.
 • Prosjekttittel
 • Ei prosjektskisse på ca. 1200 ord, med presentasjon av bakgrunn for prosjektet, problemstilling(ar), teori, metode, og etiske aspekt
 • Beskriving av intendert såkornfunksjon (t.d. korleis prosjektet kan fremme fag- eller praksisutvikling og peike fram mot publisering og/eller eit framtidig prosjekt)
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Plan for formidling

Ein kort prosjektrapport vert sendt inn til Polyfon seinast 31.12 i det året ein får tildelt stipend.

Vi oppmodar alle studentar med sommarstipend til å dele funn og erfaringar på framtidige Polyfon-konferansar (følg med på konferanseutlysing / call for papers).