Hjem
Det psykologiske fakultet
Forskning

Avhengig av pengespill

Et helt nytt prosjekt om pengespillavhengighet skal kople unike spill-data fra Norsk tipping med faktorer som kan påvirke risikoen for å bli avhengig.

Spillavhengig
Foto/ill.:
Akan

Hovedinnhold

Det nye prosjektet skal se på hvilke faktorer som øker risikoen for at man utvikler problemer med pengespill. Det skal kople spill-data basert på det personlige spillkortet som alle kunder hos Norsk tipping har med data om potensielle risikofaktorer for avhengighet. Disse dataene skal komme fra  ulike helseregistre i Norge. 

Registerforskning med kopling mellom objektive spillerdata og helseregistre er ikke gjort før, og forskerne mener dette vil kunne identifisere risikofaktorer for pengespill. 

– Resultatene vil så kunne gi oss et bedre grunnlag for forebygging og behandling, sier Pallesen. 

Ståle Pallesen, professor ved Institutt for samfunnspsykologi, har sammen med  Avhengighets-gruppen, fått tolv millioner fra Norges Forskningsråd til finansiering av forskningsprosjektet: Risk factors for gambling problems. Registry-based studies (REGGAM). Finansieringen er gitt fra BEDREHELSE – programområdet. I første omgang finansieres et fireårig prosjekt. 

Hva påvirker hvor mye du spiller? 

Forskerne mener negative livshendelser lettere kan føre til mer spilling og avhengighet for noen. Når vi kommer ut for negative hendelser eller en vanskelig livssituasjon blir vi mer sårbare. Det kan dreie seg om en vanskelig skilsmisse, psykisk lidelser eller rusmisbruk.  Kan dette representere risikofaktorer som også fører til økt bruk av pengespill?

I tillegg vil forskerne også se på om ulike typer mental sykdom påvirker atferden og hvordan medisinering kan virke inn på denne type spillatferd. Når forskerne kan se pengespill-data opp mot data fra flere ulike helseregistre vil de kunne identifisere potensielle risikofaktorer. 

Prosjektet er godkjent av Regional etisk komitee og av personvernombudet for forskning. Søknad om konsesjon er også sendt Datatilsynet. Koplingene vil bli gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB), og forskerne mottar avidentifiserbare datafiler.  

Tilgang til unike data

Prosjektet får tilgang til unike data fra Norsk tipping. Dataene er knyttet til spillkortene til den enkelte spiller. Når en som spiller gjør sine kjøp og spiller blir dette registrert hos Norsk tipping og knyttet til spillkortet for hver enkelt bruker. Alle må ha et slikt kort for å få tilgang til spillene. 

Data fra spillkortet (f.eks. om tap, gevinst, antall satsinger etc.) går inn i et register koplet mot personnummeret via spillkortet. Disse dataene blir så det forskerne kaller «objektive data», altså det som faktisk registreres på spillkortet. «Subjektive data» er betegnelsen på de data om spillingen en spiller selv oppgir. 

At alle nordmenn har et eget personnummer og at vi også har mange gode helseregistre koplet til personnummer er spesielt for de nordiske landene, og gir unike forskningsmuligheter. 

Ny ordning i Norsk tipping gir helhetlige data

Norsk tipping er først ute i verden med å registrere spillerdata for hver enkelt person og bruker opplysningene til spillansvarlighetstiltak. Dette kan for eksempel være automatisk utestengelse når tapsgrenser er nådd. I tillegg skal nå alle typer spillerdata registreres samlet på det samme spillkortet, enten man spiller på ett eller flere typer spill. Tidligere ble data fra hver type spill registrert for seg. Dette er nytt og vil gi bedre og mer helhetlige data for forskerne. 

– Koplingen mellom objektive spillerdata og helseregistre er nytt i global sammenheng, og vil gi et mer helhetlig bilde av risikofaktorer for spillproblemer, slår Pallesen fast. 

Forskning på pengespill-avhengighet prioriteres

Dette fagområde prioriteres spesielt fra myndighetenes side, og regjeringen vil ha i gang ulike tiltak for å øke innsatsen mot pengespill- avhengighet. Forskningsprosjektet REGGAME ved Institutt for samfunnspsykologi på Det psykologiske fakultet er en del av et økt fokus på disse problemene.