Hjem
Det psykologiske fakultet
Ny instituttleder

Vil bidra som forskningleder og gjøre HEMIL-senteret mer utadrettet

- Jeg ønsker å være med å legge til rette for at de ansatte ved HEMIL-senteret kan gjøre en god jobb i undervisning og forskning, og bidra til at vi samtidig kan ha det trivelig på jobb. Jeg vil jobbe utadrettet og tale instituttets sak.

Benedicte Carlsen
Benedicte Carlsen, nytilsatt instituttleder ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, UiB.
Foto/ill.:
Margareth Barndon

Hovedinnhold

Etter disputasen i 2006 har Benedicte Carlsen arbeidet som forsker og forskningsleder. Med hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen (uiB) og en PhD i helsetjenesteforskning kommer hun nå til HEMIL-senteret fra Uni Research Rokkansenteret. Carlsen har arbeidet med mange forskningstema og tverrfaglige prosjekter innen nasjonale og internasjonal folkehelsetiltak som vaksinekampanjer, det grønne skiftet, frivilliges innsats for mor-barn helse og støttetiltak ved samlivsbrudd. Hun har også arbeidet med og forsket på implementering av forskningskunnskap i kommunehelsetjenesten, både hos fastleger, på sykehjem og i hjemmetjenesten.

– Jeg har også forsket en del på formidling av forskning i media og tilrettelegging av forskningsresultater for planleggere, samt hvordan forbedre kvaliteten i kvalitativ forskning. Dette er temaer som jeg vil fortsette å utvikle fremover.

1. Hva er dine viktigste oppgaver som instituttleder?

– Å legge til rette for at de andre ansatte ved HEMIL-senteret kan gjøre en god jobb i undervisning og forskning og at vi samtidig kan ha det trivelig på jobb. Jeg vil arbeide utadrettet og også motivere til økt formidling om senterets forskning, jeg ønsker at flere skal få bedre kjennskap til forskningsaktiviteten vår. Som instituttleder vil jeg selvsagt også tale instituttets sak på fakultets- og universitetsnivå. UiB er stort, og økt kjennskap til senteret vil kunne gi oss enda flere samarbeidspartnere og styrke vår tverrfaglige innretning.

2. Hva er det som motiverer deg for jobben?

– For det første er det HEMIL-senterets forskningsfelt, som kort oppsummert kan sies å handle om hvordan forskjellige sider ved samfunn og natur interagerer med folkehelsen. Svært viktig og aktuelt både i Norge og ellers i verden. Dette er forskningsfelt jeg gjerne vil fortsette å jobbe tverrfaglig med. For det andre har jeg jobbet noen år som forskningsleder, og har funnet ut at jeg har noe å bidra med i en sånn posisjon. I tillegg har jeg lyst til å være med å påvirke hvordan UiB utvikles.

3. Hva ønsker du for instituttet fremover?

– Som leder har jeg ingen planer om å reformere instituttet, men heller legge til rette for at vi i disse innovative tider klarer å oppfylle det som er universitetenes samfunnsoppdrag. Vi skal bedrive høy-kvalitets forskning og undervisning og formidle relevant kunnskap videre til planleggere og samfunnet for øvrig. Nå fremover vil jeg først og fremst lære mer om hvordan en gjør ting her. Så kan det jo være at jeg foreslår noen justeringer her og der, men min overordnede plan er å manøvrere skuten gjennom de endringene som vi stadig kastet inn i, slik at HEMILs dyktige medarbeidere kan få tatt ut sitt potensiale. For eksempel håper jeg å få til en god overgang til Helseklyngen, slik at vi får jobbet godt internt, får bedre arbeidsforhold for studentene og samtidig får utviklet samarbeidsrelasjonene med de andre deltakerne i klyngen.

4. Hva er styrkene til dette instituttet?

– Tverrfaglighet, også på metodesiden. Og kompetente ansatte som er engasjerte både i studentene og forskningsfeltene sine, samt en liten, men veldig dyktig administrasjon.

Benedicte Carlsen tiltrådte i stillingen 1. mars 2018.