Hjem
Det psykologiske fakultet
Ny senterleder

Nasjonalt senter med tydelig samfunnsoppdrag

– Jeg vil legge til rette for at senteret utvikler seg videre som samfunnsrelevant, klinikknært forsknings- og utdanningssenter ved UiB.

Jarle Eid, leder for Senter for krisepsykologi, UiB
Jarle Eid, leder for Senter for krisepsykologi, UiB.
Foto/ill.:
Margareth Barndon, UiB.

Hovedinnhold

Jarle Eid er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi og faglig leder ved Senter for krisepsykologi (Sfk). Han startet arbeidet med senteret i 2017. Eid disputerte i 2000, og tema var posttraumatisk stress etter alvorlige ulykker, emner han også arbeidet med i forsvaret. Eid var prodekan ved fakultetet 2009 - 2010, dekan 2010 - 2013, og igjen fra 2013 - 2017. Hans forskningsinteresser er kriseledelse, beredskap og operativ psykologi. 

– Den viktigste oppgaven det siste året har vært å legge forholdene til rette for de ansatte og å ha en inkluderende prosess rundt utvikling av senterets strategi og planer. 

I statsbudsjettet for 2017 bevilget Stortinget en årlig øremerket tildeling på 10 millioner kroner for å sikre at Senter for krisepsykologi kunne videreføres som et nasjonalt kompetansemiljø for utdanning, forskning og formidling innen kriser, traumer og sorg.

Senteret markerte 30 års jubileum i oktober med en egen konferanse med eksperter fra inn- og utland. 

1. Hva er dine viktigste oppgaver som senterleder?

– Jeg ønsker at Senter for krisepsykologi fortsatt skal være et anerkjent nasjonalt kompetansemiljø for utdanning, forskning og formidling innen kriser, traumer og sorg. Senteret har fått et tydelig samfunnsoppdrag og det er viktig for meg at Senteret fortsatt skal ha kort vei fra forskning og utdanning til praksisfeltet. 

2. Hva er det som motiverer deg for jobben?

– Det er motiverende å vite at den kunnskap og de erfaringer vi formidler gjennom forskning og utdanning bidrar til bedre helsehjelp og oppfølging av barn, voksne og lokalsamfunn etter kriser og katastrofer. Det er i møtene med overlevende og etterlatte etter ulykker og alvorlige hendelser at jeg som psykolog og kliniker har sett hvor viktig det er å ha slik forskningsbasert kunnskapsbase.

3. Hva ønsker du for senteret fremover?

– I løpet av 2018 har vi kommet godt i gang og har allerede fått tilslag på flere prosjekter som har oppstart i 2019. I tiden fremover vil vi legge vekt på å utvikle nye EVU tilbud med innretning mot psykologer og helsepersonell i kommunene og primærhelsetjenesten. Vi planlegger også å etablere enkelte undervisningsemner som kan inngå som del av tilbudet til internasjonale studenter ved UiB. En annen viktig målsetting i 2019 vil være å ta del i arbeidet med å etablere Bergen Center for Brain Plasticity, og så må vi sikre økonomisk vekst slik at senteret fra 2020 også kan ha en rolle som nasjonalt senter for sorgforskning.

4. Hva er styrkene til dette senteret?

– Styrken til senteret er nok at vi har en god klinisk forankring, kontakt med brukergrupper og at senteret arbeider med svært aktuelle problemstillinger. Krig, katastrofer, ulykker, kriser, sorg og alvorlig sykdom kjenner ingen landegrenser og har dessverre stor aktualitet i en usikker tid. Senterets styrke er at det gjennom flere tiår har vist seg å være relevant og viktig og det tenker jeg skal senteret fortsatt være som del av UiB. 

Jarle Eid tiltrådte i stillingen i august 2018.