Hjem
Det psykologiske fakultet
Meritteringsordning for undervisere

Meritteringsordning for undervisere

Er du ansatt i fast vitenskapelig stilling ved Det psykologiske fakultet? Har du over tid engasjert deg i å forbedre din undervisning? Da oppfordrer vi deg til å søke om anerkjennelse som fremragende underviser.

Hovedinnhold

Hvem kan søke?

Professorer og førsteamanuenser i faste stillinger kan søke om anerkjennelse som fremragende underviser.

Kriterier for tildeling

 1. Fokus på studentenes læring
  • Søkeren har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
  • Søkeren har et bevisst forhold til sammenhengen mellom undervisningsform, læringsutbytte, vurderingsform, og typer av læring.
  • Det er en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger om undervisning og læring, og undervisningsvirksomhet.
  • Søkeren har gode relasjoner til studentene, og etterspør og reagerer konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.
 1. En klar utvikling over tid
  • Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å videreutvikle undervisningens form og innhold for å støtte opp under studentenes læring, og kan dokumentere resultater gjennom for eksempel nivået på studentenes prestasjoner, evalueringer eller gjennomføringstall.
  • Søkeren har idéer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen undervisningskompetanse og praksis i fremtiden.
 1. En forskende tilnærming
  • Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring.
  • Søkeren forholder seg til relevant kunnskap om hva som fremmer læring i faget.
  • Søkeren driver forskningsbasert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er basert på oppdatert og aktuell forskning i faget, og at studentene tar i bruk elementer fra forskningsprosessen i sitt læringsarbeid.
 1. En kollegial holdning og praksis
  • Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten.
  • Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.
  • Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet.

 

Dokumentasjon og søknad 

Søkere finner egen veiledning som konkretiserer kravene til søknad og dokumentasjon under.

I tillegg vil fakultetet arrangere en workshop om søknadsutforming. 

Veiledning til søknaden

Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk og være på maksimalt 15 sider.

Søknaden skal:

 • presentere søkerens pedagogiske grunnsyn og vise hvordan det er reflektert i eget arbeid med å heve undervisningskvaliteten
 • inneholde en oversikt over egen undervisningspraksis (undervisnings-CV)
 • gi grunnlag for å vurdere søkeren opp mot alle kriteriene for merittert underviser (vedtatt av fakultetsstyret 13.06.19)
 • presentere dokumentasjon som støtter opp under søkerens redegjørelser. Relevant dokumentasjon vil være, blant annet:
  • fagfelleevalueringer
  • dokumentert initiativ til og deltakelse samarbeid om utvikling av nye program, kurs og undervisningsopplegg
  • studentevalueringer
  • dokumentasjon av resultater (gjennomføring, karakternivå)
  • utvikling av egen undervisningskompetanse
  • formidling av egen undervisningskompetanse gjennom foredrag, artikler, e.l.
  • tiltak for å heve undervisningskvalitet

 

Belønning

De som oppnår den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner) belønnes med et fast, individuelt lønnstillegg på 50 000 kroner per år og blir presentert for fakultetet i et felles studiekvalitetsarrangement. 

Ordningen er uavhengig av de akademiske opprykksordningene.

 

Vurdering og organisering 

Vurderingsprosessen

Bedømmelseskomitéer

Etter søknadsfristen blir det satt ned bedømmelseskomitéer, der minst ett medlem er eksternt og gjerne fra en institusjon som allerede har innført meritteringsordning. Sammensetningen av bedømmelseskomitéene skal reflektere den faglige tilhørigheten til søkerne. På sikt kan meritterte undervisere ved fakultetet inngå i bedømmelseskomitéer.

Forslag til sammensetning av bedømmelseskomiteer forelegges KUE for kommentarer og råd.

Intervju

På grunnlag av innstillingene fra bedømmelseskomiteene inviteres kandidater med potensial til å få anerkjennelse, til intervju.

Innstilling

På grunnlag av innstillingene fra bedømmelseskomitéene og intervjuene blir innstilling lagt frem for fakultetsstyret, som fatter endelig vedtak.

Tilbakemelding

Alle søkere skal få grundig og konstruktiv tilbakemelding på sin søknad.