Hjem
Det psykologiske fakultet
Læringsdesigngruppe

Læringsdesinggruppa ved Det psykologiske fakultet

I tråd med i UiBs systembeskrivelsen for kvalitet i utdanning skal fakultetet ha læringsdesinggrupper med nødvendig spisskompetanse på den fagelege eigenarten til utdanningane på det aktuelle fakultetet.

Hovedinnhold

Systembeskrivelsen - kvalitetsystem for utdanning

I samspel med læringsdesigngruppa ved UiB læringslab, bidrar dei fakultetsvise læringsdesigngruppene med:

 • Tverrfagleg kompetanse: Vitskapleg, administrativt og utdanningsfagelg
 • Fagleg-pedagogisk motivasjon
 • Fortolking og oversetting av ytre krav i spesifikke faglege kontekstar
 • Relevante metodar og verktøykassar
 • Tilrettelegging for den kollegiale samtalen om utdanning og undervising
 • Utforming av læringsutbyttebeskrivelsar
 • Læringsdesignkompetanse
   

Mandat læringsdesigngruppa

Mandat gjeldande i perioden 2023-2025

LDG er ei ressursgruppe som har ein støttefunksjon i utvikling av kvalitet i utdanning på Det psykologiske fakultetet. LDG bidrar i konkrete studieutviklingsprosjekt på studieprogram-, institutt- eller fakultetsnivå. Vårt arbeid legg til rette for kritisk diskusjon, gjensidig
erfaringsdeling, og utvikling av god undervisningspraksis ved vårt fakultet.

Oppgaver: Læringsdesigngruppen skal arbeide etter bestilling (innenfor kapasitet), anten på førespørsel frå fagmiljøer som ber om støtte til utvikling eller revisjon av studieprogram/emne, eller fra KUE, for å fremje strategiske initiativ på fakultetet. Dette skal føre til at arbeidsoppgaver/prosjekter er meir konkrete, meir gjennomførbare, og ha ganske direkte påverknad på utvikling av studiekvalitet. Over ein lengre periode skal ein sørge for at læringsdesigngruppens innsats er til fordel for studentar og tilsette ved alle institutt.

Medlemmer i læringsdesigngruppa

I prosess

Læringsdesigngruppa 2020-2023

Fakultetets første læringsdesigngruppe blei konstituert i 2020 og fekk i oppdrag å utvikle sitt eige mandat i tråd med systembeskrivelsen: 

Læringsdesigngruppa er ei uavhengig rådgivande ressursgruppe som har som rolle å legge til rette for kritisk diskusjon og deling av informasjon om utvikling av god undervisningspraksis ved vårt fakultet.

Medlemmer: 

  • Mark Price (ISP)
  • Kariane Westrheim (IPED) 
  • Marius Veseth (IKP)
  • Frøydis Morken (IBMP)
  • Ragnhild Hollekim/Gaby Margarita Ortiz Barreda  (HEMIL)
  • Hege Sygna (studieseksjonen)

Gruppa gjennomførte i 2022 ein undersøkelse blant alle vitskapeleg tilsette ved fakultetet (Engelsk versjon på slutten av dokumentet)

En undersøkelse av underviseres oppfatning av barrierer og potensielle insentiver knyttet til undervisningsutvikling.

A survey of teachers' perception of current barriers and potential incentives around teaching development

Lenke til undersøkinga og resultata

Har du eller ditt fagmiljø forslag til læringsdesigngruppa?

Har du eller ditt fagmijø behov for bistand i kvalitetsarbeid, eller har du forslag til områder/oppgåver læringsdesigngruppa kan arbeide med ta gjerne kontakt med visedekan.