Hjem
Det psykologiske fakultet
Læringsdesigngruppe

Læringsdesinggruppa ved Det psykologiske fakultet

I tråd med i UiB sin systembeskrivelse for kvalitet i utdanning skal fakulteteta ha ei læringsdesinggruppe med spisskompetanse på den fagelege eigenarten til utdanningane ved det aktuelle fakultet

Hovedinnhold

Systembeskrivelsen - kvalitetsystem for utdanning

I samspel med læringsdesigngruppa ved UiB læringslab, skal dei fakultetsvise læringsdesigngruppene medverke til:

 • Tverrfagleg kompetanse: Vitskapleg, administrativt og utdanningsfagleg
 • Fagleg-pedagogisk motivasjon
 • Fortolking og oversetting av ytre krav i spesifikke faglege kontekstar
 • Relevante metodar og verktøykassar
 • Tilrettelegging for den kollegiale samtalen om utdanning og undervising
 • Utforming av læringsutbyttebeskrivelsar
 • Læringsdesignkompetanse
   

Mandat læringsdesigngruppa

Mandat gjeldande i perioden 2023-2025

LDG er ei ressursgruppe som skal gi støtte i utvikling av kvalitet i utdanning på Det psykologiske fakultetet. LDG skal medverke i konkrete studieutviklingsprosjekt på studieprogram-, institutt- eller fakultetsnivå. Arbeidet vårt legg til rette for kritisk diskusjon, gjensidig erfaringsdeling, og utvikling av god undervisingspraksis ved fakultetet.

Oppgåver: Læringsdesigngruppa skal arbeide etter tinging (innanfor kapasitet), anten på førespurnad frå fagmiljø som ber om støtte til utvikling eller revisjon av studieprogram/emne, eller frå KUE, for å fremje strategiske initiativ på fakultetet. Dette skal føre til at arbeidsoppgåver/prosjekt er meir konkrete, meir gjennomførbare, og ha direkte påverknad på utvikling av studiekvalitet. Over ein lengre periode skal ein sørgje for at læringsdesigngruppen sin innsats er til fordel for studentar og tilsette ved alle institutta.

Medlemmer i læringsdesigngruppa

Marit Ulvik (leiar) - Instiitutt for pedagogikk

Marina Hirnstein - Institutt for samfunnspsykologi

Paul Hamilton - Institutt for biologiske og medisinsk psykologi

Trude W. Lome - Studieseksjonen

Læringsdesigngruppa 2020-2023

Fakultetet si første læringsdesigngruppe blei konstituert i 2020 og fekk i oppdrag å utvikle sitt eige mandat i tråd med systembeskrivelsen: 

Læringsdesigngruppa er ei uavhengig rådgivande ressursgruppe som har som rolle å legge til rette for kritisk diskusjon og deling av informasjon om utvikling av god undervisningspraksis ved vårt fakultet.

Medlemmer: 

  • Mark Price (ISP)
  • Kariane Westrheim (IPED) 
  • Marius Veseth (IKP)
  • Frøydis Morken (IBMP)
  • Ragnhild Hollekim/Gaby Margarita Ortiz Barreda  (HEMIL)
  • Hege Sygna (studieseksjonen)

Gruppa gjennomførte i 2022 ei undersøking blant alle vitskapeleg tilsette ved fakultetet (Engelsk versjon på slutten av dokumentet)

"En undersøkelse av underviseres oppfatning av barrierer og potensielle insentiver knyttet til undervisningsutvikling"

"A survey of teachers' perception of current barriers and potential incentives around teaching development"

Lenke til undersøkinga og resultata

Har du eller ditt fagmiljø forslag til læringsdesigngruppa?

Ønsker du eller ditt fagmijø støtte i kvalitetsarbeid, eller har du forslag til områder/oppgåver læringsdesigngruppa kan arbeide med, ta gjerne kontakt med visedekan.