Hjem
Det psykologiske fakultet

Undervisningsutvalgene ved instituttene

Undervisningsutvalgene har delegert beslutningsmyndighet i studiesaker innenfor instituttenes myndighetsområde.

Main content

Undervisningsutvalgene rapporterer til de respektive instituttrådene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av løpende undervisningsoppgaver, samt dersom det er ønske om større omdisponeringer av ressurser innenfor samme institutt.

Undervisningsutvalgene er satt sammen av vitenskapelig ansatte fra instituttenes fagområder og studieprogram (programansvarlige, klinikkledere og andre med særlig ansvar for instituttets emneportefølje) instituttleder/stedfortreder for instituttleder og studentrepresentanter (20 %). I tillegg kan undervisningsutvalgene ha eksterne medlemmer.