Hjem
Det psykologiske fakultet

Seniorpolitikk

Her finner du retningslinjer for personaloppfølging og seniorpoliitkk, samt søknadsskjema om avtale for emeritus-status.

Hovedinnhold

Retningslinjer for personaloppfølging og seniorpolitikk:

• Det bør avholdes årlige medarbeidersamtaler på instituttene for vitenskapelige ansatte. Fra rundt 60-årsalderen bør disse samtalene også omhandle fremtidsplaner i forhold til videre karriereløp, ha fokus på emeriti som en mulig positiv ressurs for instituttet, og diskutere fremtidige pensjonsforhold og eventuell behov for tilrettelegging eller andre relevante punkter. Det skal legges til rette for uttak av lengre tildelt ferie etter fylte seksti år.

 • Emeritusordning gjelder fortrinnsvis fast ansatte professorer, men det kan være anledning for andre fast vitenskapelige ansatte å søke status som emeritus/emerita. Det forutsettes bidrag innenfor forskning og undervisning som er verdifullt for instituttet. Søknad behandles ved instituttet, og avtale gjøres for ett år om gangen med oppfølging av instituttleder.

 • Instituttet har ansvar for å tilrettelegge slik at ansatte med emeritus/emerita status får sitte nær eget fagmiljø når instituttet har tilgjengelig romkapasitet. Vanligvis vil ikke instituttene tildele emeriti egne kontorer, men legge opp til at flere deler de samme kontorfaciliteter. For emeriti som har egne ekstern finansierte forskningsprosjekter kan det avsettes eget kontor, utstyr mm når det er tilgjengelig areal på instituttet. Utgiftene dekkes da som vanlig for eksternt finansierte prosjekter av overhead av ekstern forskningsbevilgning.

 • Pensjonister bør kunne beholde sin brukerkonto (IT) etter årlig avtale og i henhold til UiBs sentrale regelverk. Emeriti bør i tillegg kunne få tilbud om hjemmekontorløsning med blant annet tilgang til bibliotekressurser etter avtale og i henhold til sentralt regelverk. Instituttet vil være ansvarlig for tilrettelegging.

 • Fakultetets/instituttets kostnader til kontorplass, infrastruktur mm vil kunne dekkes av at emeriti kan ha undervisningsoppgaver/sensur mm tilsvarende ca 20 %. Bruk av emeriti til undervisningsoppgaver utover 20 %, honoreres etter gjeldende satser for pensjonistlønn.

 • Fakultetet tilrettelegger for god informasjon om seniorpolitikk ved fakultetet. Retningslinjer og søknadsskjema legges ut på fakultetets nettsider.

 • For administrative ansatte skal det også gjennom medarbeidersamtaler og oppfølging tilrettelegges for karriereløp og fleksible løsninger for å utnytte en positiv ressurs for fakultetet.