Hjem
Det psykologiske fakultet
Lesesalsreglement

Lesesalsreglement for Det psykologiske fakultet

Utfyllende regler for Det psykologiske fakultet til fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen ble vedtatt av Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) 30. mars 2011, sist revidert 25.09.19

Hovedinnhold

LESESALSREGLEMENT

Det psykologiske fakultet

1. Lesesalene ved Universitetet i Bergen er som hovedregel åpne for alle registrerte studenter ved Universitetet i Bergen.

2. Ved lesesalene på Det psykologiske fakultet har interne studenter fortrinnsrett til plassene. Å ha fortrinnsrett innebærer at man kan kreve at studenter fra andre fag viker plassen fram til kl. 10.15. Etter dette tidspunktet kan faste studenter og gjestestudenter konkurrere på lik linje om plassene som står ubenyttet.

3. Hovedregelen er at lesesalsbrukerne ikke har krav på fast plass, og at studentene ikke må legge beslag på plassene ved å sette opp navnelapp etc. Studenter som av medisinske eller sosiale grunner trenger fast eller reservert plass, kan søke om dette til Det psykologiske fakultet. Forholdene som oppgis som grunn for å søke må dokumenteres.

Fakultetene kan i samråd med studentutvalgene/fagutvalgene også tildele eller reservere plasser f.eks. til:

• masterstudenter eller andre studenter som arbeider med avhandlinger på masternivå

• studenter i det semester de forbereder seg til større avsluttende eksamen / større avdelingseksamen.

Fristen for å søke om fast plass er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Reservert/fast plass dokumenteres med stemplet reservasjonslapp fra fakultetet. Etter det tidspunkt som reservasjonslappen opplyser om, kan andre studenter ta i bruk plassen resten av dagen.

4. Ved fravær på mer enn en time har PSF mandat til å rydde plassen for nye studenter. Plassen skal ryddes ved slutten av dagen og alle personlige gjenstander skal fjernes. PSF kan inndra gjenstander som ikke er ryddet på slutten av dagen.

Studenter som har fått tildelt eller reservert plass etter pkt. 3, kan likevel oppbevare sitt studiemateriell på lesesalen. Det må være en forutsetning at dette ikke skal hindre andre studenters benyttelse av eventuelt ubenyttede plasser.

5. Ved bruk av Universitetet i Bergens lesesaler skal brukerne opptre slik at de ikke støyer eller på annen måte er til unødig sjenanse for andre brukere. Elektronisk utstyr skal være på lydløs uten vibrasjon eller slått av på lesesalene, slik at det ikke kan forstyrre andre studenter.