Hjem
Det psykologiske fakultet

PP-Rådgiver

Silje Kolltveit er psykolog og jobber som rådgiver i førskoleteamet ved PP-tjenesten i Bergenhus. I jobben har hun tett kontakt med både barn og systemet rundt barnet.

Hovedinnhold

Profesjonsstudiet gir en god forståelse av hva problemene vi møter i PPT innebærer for barna og familien deres

Jobben i Bergenhus fikk hun etter å ha jobbet to år i et viariat i PP-tjenesten i Os kommune. Som PP-rådgiver driver hun både med systemarbeid i form av organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehager og skoler, og skriver sakkyndige vurderinger når loven krever det.

- Sakkyndighetsarbeidet innebærer en grundig utredning av barnet. Jeg har blant annet foreldresamtaler, observasjoner i barnehager, samtaler med personalet, bruker diverse kartleggingsinstrumenter og utfører tester. Jeg har både kontakt med barnet og med systemene rundt barna. Når jeg er ferdig med utredningen, skriver jeg en sakkyndig vurdering der jeg enten tilrår spesialpedagogisk hjelp og veiledning, eller ikke.

Tverrfaglig samarbeid

Systemarbeidet omfatter veiledning av personalet i barnehagen rundt ulike problemstillinger eller arrangering av workshops og foredrag om ønskede tema. Dette innebærer samarbeid med andre yrkesgrupper og tjenester.

- Som psykolog i PP-tjenesten jobber jeg tverffaglig sammen med spesialpedagoger og logopeder. Jeg samarbeider også med mange ulike instanser, blant annet Habiliteringstjenesten for barn og unge, Statped Vest og Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk.

Verdifull studiebakgrunn

Silje bestemte seg for å søke profesjonsstudiet i psykologi etter at hun hadde gjort et mer usikkert valg om å starte på årsstudiet. Bakgrunnen som psykolog har gitt henne et godt grunnlag for å håndtere det mangfoldet hun møter som PP-rådgiver, fordi studiet gir bred kunnskap om atferd og utvikling. Studiet har også gitt henne relasjonskompetanse, metode- og testkompetanse som er svært nyttig i jobben.

- I PP-tjenesten møter man barn med alle slags vansker og utfordringer: Autisme, psykisk utviklingshemming, ADHD, språkvansker, atferdsvansker og så videre. Studiet gir en god forståelse av hva disse problemene innebærer for barna og familien deres. Vi møter også barn med emosjonelle vansker, lavt selvbilde eller tilknytningsforstyrrelser, og barn som har vært utsatt for traumer. I slike tilfeller er bakgrunnen som psykolog kanskje spesielt verdifull.