Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Ministerbesøk

Eldreministeren ba om innspill fra SEFAS

Ministeren ønsket synspunkter på hvordan det palliative tilbudet til eldre og personer med demens kan bedres.

Bilde av SEFAS' leder og eldreministerens på sistnevntes kontor
Foto/ill.:
SEFAS, UiB

Hovedinnhold

Det var på bakgrunn av at SEFAS, sammen med Aldring og helse, leverte et høringssvar for "NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende " nå i vår at Eldre-og folkehelseminster Åse Michaelsen bet seg merke i uttalelsen fra Husebø og hennes kolleger  Knut Engedal og Geir Selbæk. Høringssvaret setter søkelyset på de manglende tiltakene for multimorbide, gamle personer med demens.

- NOUen skriver mye om gamle personer med demens, men når det kommer til tiltakene er de ikke tilpasset denne gruppen pasienter, sier Husebø.

Denne gruppen pasienter er i tillegg ofte multimorbide og uten mulighet til å selv redegjøre for sine smerter og behov, noe som gjør palliasjon for disse pasientene ekstra utfordrende. Gruppen etterlyser derfor en klarere prioritering rettet inn mot palliasjon for disse pasientene som i stor grad er kommunenes ansvar.

- Jeg ser gjerne at det gjøres en egen utredning om palliasjon for personer med demens i kommunenehelsetjenesten.

 

Les omtale av høringsuttalelsen og ministerens invitasjon i Dagens medisin her:

Kritikk av plan for døende

Eldreministeren inviterer NOU-kritiker til møte