Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Ønsker fokus på verdighet og kjønnsforskjeller ved livets slutt

Ph.d.-studien «Den verdige døden – verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner» anbefaler et økt fokus på verdighetsbevarende omsorg i utdanning og kommunehelsetjenesten.

Eldre kvinne og yngre kvinne
Forskning viser at kvinner ønsker å leve i eget hjem ved livets slutt.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Gjennom kvalitative intervjuer og deltakende observasjon undersøker ph.d.-kandidat Katrine Staats hvilke faktorer som fremmer og hemmer en verdig avslutning på livet for eldre kvinner med uhelbredelig kreftsykdom. Prosjektets mål er å knytte forskning tettere opp mot helse- og omsorgsutfordringene som innbyggere står overfor i kommune-Norge.

I møte med eldre uhelbredelig kreftsyke kvinner, pårørende, kreftsykepleiere og fastleger, finner ph.d.-studien at verdighet avhenger av pasientens muligheter til å bestemme over sitt eget liv, bevare egenverd og bli sett som et individ. Muligheten til å opprettholde sin livsrolle i sitt eget hjem, samt betydningen av håp i livet, blir sett på som viktige kilder til verdighet. Men undersøkelsen viser at tilgang og kvalitet på pleie og omsorg vurderes som enda viktigere enn muligheten til å bo i sitt eget hjem.

 

Må ta hensyn til kjønnsforskjeller
Kvinners kjønnsspesifikke behov når livet går mot slutten og det å leve med uhelbredelig kreftsykdom er gjenstand for store kunnskapsmangler. Flere av kvinnene i undersøkelsen svarer at de opplever krenkelser i relasjonelle forhold, uavhengig av hvor de oppholdt seg. Dette som følge av situasjoner preget av helsepersonells manglende kjennskap til deres situasjon, manglende varhet, og opplevelser av å bli behandlet som ledd i et større system.

Ph.d.-studien anbefaler en forankring av kjønn og kvinnehelse og verdighetsbevarende omsorg i nasjonale føringer og helseprofesjonsutdanninger, samt økt oppmerksomhet knyttet til verdighet og etisk refleksjon ved livets slutt i kommunehelsetjenesten.