Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskning

Ønsker fokus på verdighet og kjønnsforskjeller ved livets slutt

Ph.d.-studien «Den verdige døden – verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner» anbefaler et økt fokus på verdighetsbevarende omsorg i utdanning og kommunehelsetjenesten.

Eldre kvinne og yngre kvinne
Forskning viser at kvinner ønsker å leve i eget hjem ved livets slutt.
Photo:
Colourbox

Main content

Gjennom kvalitative intervjuer og deltakende observasjon undersøker ph.d.-kandidat Katrine Staats hvilke faktorer som fremmer og hemmer en verdig avslutning på livet for eldre kvinner med uhelbredelig kreftsykdom. Prosjektets mål er å knytte forskning tettere opp mot helse- og omsorgsutfordringene som innbyggere står overfor i kommune-Norge.

I møte med eldre uhelbredelig kreftsyke kvinner, pårørende, kreftsykepleiere og fastleger, finner ph.d.-studien at verdighet avhenger av pasientens muligheter til å bestemme over sitt eget liv, bevare egenverd og bli sett som et individ. Muligheten til å opprettholde sin livsrolle i sitt eget hjem, samt betydningen av håp i livet, blir sett på som viktige kilder til verdighet. Men undersøkelsen viser at tilgang og kvalitet på pleie og omsorg vurderes som enda viktigere enn muligheten til å bo i sitt eget hjem.

 

Må ta hensyn til kjønnsforskjeller
Kvinners kjønnsspesifikke behov når livet går mot slutten og det å leve med uhelbredelig kreftsykdom er gjenstand for store kunnskapsmangler. Flere av kvinnene i undersøkelsen svarer at de opplever krenkelser i relasjonelle forhold, uavhengig av hvor de oppholdt seg. Dette som følge av situasjoner preget av helsepersonells manglende kjennskap til deres situasjon, manglende varhet, og opplevelser av å bli behandlet som ledd i et større system.

Ph.d.-studien anbefaler en forankring av kjønn og kvinnehelse og verdighetsbevarende omsorg i nasjonale føringer og helseprofesjonsutdanninger, samt økt oppmerksomhet knyttet til verdighet og etisk refleksjon ved livets slutt i kommunehelsetjenesten.