Hjem

Strategi

KUNNSKAPSMILJØER I VERDENSKLASSE

Kunnskapsklynger

Universitetet i Bergen skal være en pådriver for nytenking og kunnskapsdeling. Vi skal samarbeide med forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv om å bygge kunnskapsklynger der vi utvikler fremragende og nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

Oversiktsbilde av Bergen med markeringer for fysisk plassering av klyngene.

Kunnskapsklyngene etableres på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet. De representerer en unik ramme og et viktig virkemiddel i universitetets samarbeid med eksterne partnere i forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv.

Virksomheten finansieres i betydelig grad gjennom eksterne midler og har ulike etableringsfaser innenfor UiBs strategi 2016-2022.

UiB etablerer følgende seks klynger:

 1. Medieklynge
  Media City Bergen  åpnet høsten 2017 og samler et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling i mediesektoren.
   
 2. Helseklynge
  Alrek Helseklynge har som mål å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Byggeprosjektet har estimert ferdigstillelse i 2019. 
   
 3. Marin klynge
  Universitetet i Bergen skal skape en verdensledende marin forskningsklynge. Den skal utvikle ny kunnskap om våre havområder, marine ressurser og akvakultur for å realisere potensialet for bærekraftig verdiskaping i de marinrelaterte næringene. På Marineholmen er allerede et banebrytende miljø innen marin forskning, utdanning og innovasjon samlet.  
   
 4. Klimaklynge
  Klimaforskerne samles i Geofysen! Universitetet er vertskap for Bjerknessenteret for klimaforskning, det største klimaforskningssenteret i Norden og et av de ledende i Europa. Bjerknessenteret samler store deler av klimaforskningsmiljøene ved Geofysisk institutt, Institutt for geovitenskap og Institutt for biolvitenskap, i tillegg til klimaforskere ved Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 
   
 5. Energi- og teknologiklynge
  UiBs Energi- og teknologiklynge bygges rundt det nye EnTek-bygget som skaper et spennende nytt rom for samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv innen energi- og teknologiutvikling.
   
 6. Middelalderklynge
  Middelalderklyngen legger til rette for et økt samarbeid, mellom fagmiljøer og samlinger ved UiB og eksterne partnere som museer, arkivverk, skoler, reiselivsnæring, forvaltningsapparat og andre representanter for kultur- og samfunnsliv.