Hjem

Middelalderklyngen

Bilde av inngangsdøren til Mariakirken i Bergen

Ei mellomalderklynge er under oppretting som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022.

Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for etablering og organisering av mellomalderklynga.

Mellomalderklynga skal forankrast i eit breitt fagmiljø innanfor og utanfor Universitetet i Bergen.

Mellomalderforskinga har stått sterkt i Bergen sidan stiftinga av Bergens Museum i 1825, og har spela ei viktig rolle ved Universitetet i Bergen frå opprettinga i 1946 og fram til i dag. Det blir forska på mellomalderen innanfor mange fagmiljø ved Universitetet. Fag med solide bidrag til kunnskap om mellomalderen er, til dømes, kunsthistorie, litteraturvitskap, språkfag, arkeologi, religionsvitskap, historie, rettshistorie, geologi, botanikk og musikk.

Ei viktig målsetjing med mellomalderklynga er å oppnå auka samarbeid. Dette gjeld både internt mellom fagmiljø og samlingar ved UiB, og med eksterne partnarar, som museum og arkivverk, skular, reiselivsnæring, forvaltingsapparat og andre representantar for kultur- og samfunnsliv. Auka synleggjering og nye formidlingsformer er viktige for å setje forskinga i spel og auke kunnskapen om mellomalderen i samfunnet.

frokostmøte
Faksimile frå Landslova
nov 14

Frokostmøte om Magnus Lagabøtes landslov

I nesten fire hundre år var Magnus Lagabøtes landslov med på å forme befolkninga sitt liv. Kvifor fekk Noreg landslov før nesten alle andre? Professor Jørn Øyrehagen Sunde innleier.

utlysning av stipend
  Kaia og Torfinn Tobiassens Fond

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond

Utlysning av støtte til master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Søknadsfrist 1. desember 2018.
Ny bok
Faksimile fra side i Flateybok

Eldre nordiske tekstar på italiensk

Odd Einar Haugen, professor i norrøn filologi, har saman med fire italienske kollegaer gitt ut eit utval eldre nordiske tekstar på italiensk, som første band av i alle fall to i serien “Le lingue nordiche nel medioevo”.

bakgrunn
Bergen museum

Historisk oversyn

Bergen har lange tradisjonar når det gjeld mellomalderforsking, heilt tilbake til opprettinga av Bergen Museum i 1825, med eigne samlingar for mellomalderens gjenstandskultur.

Logo middeladerklyngen