Hjem

Utdanning

Bachelor

Filosofi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar35
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Bachelorprogram i filosofi, eit studium ved Det humanistiske fakultet. Her finn du den viktigaste informasjonen om studiestarten din.

Oppmøte
Første oppmøte er måndag 13. august kl. 09.00 på Sydnesplass 12-13.Den første veka får du informasjon om studiestarten, og du kan delta i studiestartgrupper.Du får også møte faddergruppa di.

- Program for studiestarten (inkludert fadderprogram)

- Sjekkliste for studiestarten

Ønsker du å snakke med oss?

Ta kontakt med Infosenteret ved HF.

Studer filosofi i Bergen

Introduksjon

Introduksjon

Filosofi er faget som stiller nokre av dei mest grunnleggande spørsmåla, men det lærer oss også å stille nye kritiske spørsmål: Kva kjenneteiknar eit rettferdig samfunn? Er det berre vitskapen som gir oss påliteleg kunnskap? Burde eg frykte min eigen død? Er det mogleg å bli einige om moralske spørsmål? Kva vil det seie å tenke logisk?

Som filosofistudent blir du del av eit aktivt fagmiljø som er kjenneteikna av refleksjon og kritisk diskusjon. Du lærer kritisk tenking og øver opp dei analytiske evnene dine ved å studere både klassikarane og moderne filosofi. Dette vil gi deg nyttig kunnskap og sette deg i stand til betre å forstå mange av utfordringane vi står overfor innanfor klima og miljø, helse og velferd, interkulturell kommunikasjon og global rettferd.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med utdanning i filosofi får du kompetanse som kan nyttast i mange yrke, som for eksempel lærar eller kulturarbeidarar. Studiet gir deg også ein allmenn kompetanse for administrativt arbeid innan offentleg forvaltning og administrasjon, i det private næringslivet eller i ulike medieverksemder. Du kan også finne tidlegare filosofistudentar som jobbar innan rusbehandling eller som rådgivar for innsette i fengsel. Spennvidda er stor.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i filosofi.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer filosofi med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
Fagmiljøet har forskingskompetanse på ei rekke område. Forskinga er organisert i ti forskingsgrupper, som omfattar analytisk filosofi, antikkens filosofi, fenomenologi og eksistensfilosofi, filosofi og retorikk, filosofi, språk og kunst, liberalisme, miljøfilosofi, sosialfilosofi og politisk teori, subjektivering og seinmodernitet samt Wittgensteinrelaterte studium.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ein bachelor i filosofi skal ha

 • oversikt over og innsikt i sentrale klassiske filosofiske originaltekstar frå antikken til våre dagar
 • forståing for filosofien sin eigenart og for den rolla filosofihistoria spelar i filosofien
 • oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar i samtidsfilosofien
 • grunnleggjande kjennskap til formal logikk
 • grunnlag for kritisk handsaming av ulike skriftlege og munnlege framstillingar både av fagleg og av meir allmenn art

Dugleik:

Ein bachelor i filosofi skal kunne

 • løyse ei gjeven problemstilling på ein sjølvstendig måte innan ein avgrensa periode
 • raskt trekkje ut relevant stoff frå ei større mengd litteratur for å handsame gjevne oppgåver
 • nytte sin kombinasjon av fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar
 • lese og fortolke filosofiske originaltekstar som går utover pensum i tillegg til å kunne ta til seg i relevant sekundærlitteratur
 • formidle avgrensa filosofiske problemstillingar både skriftleg og munnleg

Kompetanse:

 • Bachelorstudiet i filosofi gir erfaring med kritisk analyse og drøfting av komplekse problem, ofte på høgt abstraksjonsnivå. I tillegg til å gi eit godt grunnlag for vidare studier og forsking, er dette ein kompetanse som er nyttig f.eks. i utgreingsarbeid innanfor offentleg og privat administrasjon, næringsliv og organisasjonar.
 • Ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller vidaregåande skule.
 • Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til masterstudium i filosofi.

Oppbygging

Oppbygging

NB! Frå og med hausten 2018 får bachelorprogrammet i filosofi ny oppbygging. Klikk her for å lesa meir.

Studiet skal innehalde inntil 20 studiepoeng med ex.phil. og ex.fac. og 90 studiepoeng med spesialisering i filosofi. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet blant anna ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eitt eller to semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. I studieplanen nedst på sida finn du meir detaljert informasjon om studieløpet for programmet.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal ha tileigna deg bestemte egenskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i filosofi (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Spesialisering i filosofi (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–62
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–63
FIL122Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida51–62
FIL123Eit filosofisk originalverk frå opplysningstida til 1900-talet51–63
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–61
FIL125Introduksjon til teoretisk filosofi101–62
FIL126Introduksjon til språkfilosofi51–63
LOG110Introduksjon til formallogikk51–62
FIL251Bacheloroppgåve i filosofi201–64
Minst 10 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL215Fenomenologi og eksistensfilosofi101–64
FIL216Moderne politisk teori 101–64
FIL217Wittgensteinstudiar101–64
FIL218Estetikk101–64
FIL219Vitskapsfilosofi101–64
FIL220Metafysikk101–64
FIL228Moralfilosofi101–64
FIL229Nyare fransk filosofi101–64
FIL231Ope emne101–64
FIL232Ope emne med redusert oppgåvestorleik51–64
FIL233Filosofien i antikken101–64
FIL235Sinnsfilosofi101–64
FIL236Miljøetikk101–64
FIL237Politisk idéhistorie101–64
FIL238Moderne europeisk filosofi101–64
FIL239Filosofi og kjønn101–64
FIL240Ope emne 2101–64
LOG200Modallogikk101–64
KVIK201Kjønnsteori151–64
FIL230Ope emne med utvida oppgåvestorleik151–64
FIL234Filosofi og kjønn151–64
RET208Praktisk argumentasjon151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Ein kan ta delar av bachelorutdanninga di som utvekslingsstudent i eit anna land. Du kan velje blant Universitetet i Bergen sine avtaler i heile verda, anten for å studere innan spesialiseringane i programmet, eller for å ta frie studiepoeng i graden. Emna må førehandsgodkjennast av UiB.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium har mange egne ERASMUS+ avtalar med universitet i blant anna Frankrike (Lille), Tyskland (Berlin, München, Stuttgart, Tübingen), England (Belfast, Durham, og Southampton), Italia (Genova, Roma 'La Sapienza'), Østerrike (Graz, Wien), m.m.

Instututtet har også avtalar i Sverige, Tsjekkia, og Bulgaria samt 14 universitet du kan utveksle til i Norden (Danmark, Island, og Sverige) gjennom NORDPLUS (Nordplusnettverk i filosofi).

Du finner ei liste over alle instituttets utvekslingsavtalar, sortert etter land, under. For ei liste over alle UiBs utvekslingsavataler se: http://www.uib.no/utvekslingsavtaler. Her kan du filtrere etter fakultet, land, og/eller etter studieprogram. Avtaler som ligg på universitetsnivå (BILATERAL avtalar) kan dei fleste UiB-studentane søke. For avtalar på fakultets- og instituttsnivå, vil studentar ved vedkommande fakultet/institutt vanlegvis bli prioritert i opptaket.

Fristen for å søke er 1. februar for påfølgjande høst- og vårsemester og 1. september for påfølgjande vårsemester. Søkarar må ha bestått minst 60 studiepoeng før utreisa.

For meir informasjon se: http://www.uib.no/hf/25275/reise-på-utveksling. For å søke brukar du Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

 
Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i filosofi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

filosofi_colourbox10715370.jpg

filosofi
Foto:
colourbox.com

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184479

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70 (10.00 -14.00)