Hjem
Bachelor

Filosofi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Plassar35
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Filosofi er faget som stiller nokre av dei mest grunnleggande spørsmåla, men det lærer oss også å stille nye kritiske spørsmål: Kva kjenneteiknar eit rettferdig samfunn? Er det berre vitskapen som gir oss påliteleg kunnskap? Burde eg frykte min eigen død? Er det mogleg å bli einige om moralske spørsmål? Kva vil det seie å tenke logisk?

Som filosofistudent blir du del av eit aktivt fagmiljø som er kjenneteikna av refleksjon og kritisk diskusjon. Du lærer kritisk tenking og øver opp dei analytiske evnene dine ved å studere både klassikarane og moderne filosofi. Dette vil gi deg nyttig kunnskap og sette deg i stand til betre å forstå mange av utfordringane vi står overfor innanfor klima og miljø, helse og velferd, interkulturell kommunikasjon og global rettferd.

Studer filosofi i Bergen

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med utdanning i filosofi får du kompetanse som kan nyttast i mange yrke, som for eksempel lærar eller kulturarbeidarar. Studiet gir deg også ein allmenn kompetanse for administrativt arbeid innan offentleg forvaltning og administrasjon, i det private næringslivet eller i ulike medieverksemder. Du kan også finne tidlegare filosofistudentar som jobbar innan rusbehandling eller som rådgivar for innsette i fengsel. Spennvidda er stor.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i filosofi.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer filosofi med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
Fagmiljøet har forskingskompetanse på ei rekke område. Forskinga er organisert i ti forskingsgrupper, som omfattar analytisk filosofi, antikkens filosofi, fenomenologi og eksistensfilosofi, filosofi og retorikk, filosofi, språk og kunst, liberalisme, miljøfilosofi, sosialfilosofi og politisk teori, subjektivering og seinmodernitet samt Wittgensteinrelaterte studium.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ein bachelor i filosofi skal ha

 • oversikt over og innsikt i sentrale klassiske filosofiske originaltekstar frå antikken til våre dagar
 • forståing for filosofien sin eigenart og for den rolla filosofihistoria spelar i filosofien
 • oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar i samtidsfilosofien
 • grunnleggjande kjennskap til formal logikk
 • grunnlag for kritisk handsaming av ulike skriftlege og munnlege framstillingar både av fagleg og av meir allmenn art

Dugleik:

Ein bachelor i filosofi skal kunne

 • løyse ei gjeven problemstilling på ein sjølvstendig måte innan ein avgrensa periode
 • raskt trekkje ut relevant stoff frå ei større mengd litteratur for å handsame gjevne oppgåver
 • nytte sin kombinasjon av fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar
 • lese og fortolke filosofiske originaltekstar som går utover pensum i tillegg til å kunne ta til seg i relevant sekundærlitteratur
 • formidle avgrensa filosofiske problemstillingar både skriftleg og munnleg

Kompetanse:

 • Bachelorstudiet i filosofi gir erfaring med kritisk analyse og drøfting av komplekse problem, ofte på høgt abstraksjonsnivå. I tillegg til å gi eit godt grunnlag for vidare studier og forsking, er dette ein kompetanse som er nyttig f.eks. i utgreingsarbeid innanfor offentleg og privat administrasjon, næringsliv og organisasjonar.
 • Ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller vidaregåande skule.
 • Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til masterstudium i filosofi.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 20 studiepoeng med ex.phil. og ex.fac. og 90 studiepoeng med spesialisering i filosofi. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet blant anna ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eitt eller to semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. I studieplanen nedst på sida finn du meir detaljert informasjon om studieløpet for programmet.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal ha tileigna deg bestemte egenskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i filosofi (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Spesialisering i filosofi (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–61
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–62
LOG110Introduksjon til formallogikk51–62
LOG112Introduksjon til filosofisk logikk51–62
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–63
FIL125Introduksjon til teoretisk filosofi101–63
FIL251Bacheloroppgåve i filosofi201–64
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL129Filosofiske klassikarar101–6
LOG111Deduksjon og metalogikk101–6
FIL217Wittgensteinstudiar101–6
FIL218Estetikk101–6
FIL219Vitskapsfilosofi101–6
FIL220Metafysikk101–6
FIL228Moralfilosofi101–6
FIL231Ope emne101–6
FIL233Filosofien i antikken101–6
FIL235Sinnsfilosofi101–6
FIL236Miljøetikk101–6
FIL241Rettsfilosofi101–6
FIL245Språkfilosofi101–6
FIL246Kontinental filosofi101–6
FIL247Epistemologi101–6
FIL248Methods of Analysis in Social Sciences101–6
FIL249Politisk filosofi101–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Ein kan ta delar av bachelorutdanninga di som utvekslingsstudent i eit anna land. Du kan velje blant Universitetet i Bergen sine avtaler i heile verda, anten for å studere innan spesialiseringane i programmet, eller for å ta frie studiepoeng i graden. Emna må førehandsgodkjennast av UiB.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium har mange egne ERASMUS+ avtalar med universitet i blant anna Frankrike (Lille), Tyskland (Berlin, München, Stuttgart, Tübingen), England (Belfast, Durham, og Southampton), Italia (Genova, Roma 'La Sapienza'), Østerrike (Graz, Wien), m.m.

Instututtet har også avtalar i Sverige, Tsjekkia, og Bulgaria samt 14 universitet du kan utveksle til i Norden (Danmark, Island, og Sverige) gjennom NORDPLUS (Nordplusnettverk i filosofi).

Du finner ei liste over alle instituttets utvekslingsavtalar, sortert etter land, under. For ei liste over alle UiBs utvekslingsavataler se: http://www.uib.no/utvekslingsavtaler. Her kan du filtrere etter fakultet, land, og/eller etter studieprogram. Avtaler som ligg på universitetsnivå (BILATERAL avtalar) kan dei fleste UiB-studentane søke. For avtalar på fakultets- og instituttsnivå, vil studentar ved vedkommande fakultet/institutt vanlegvis bli prioritert i opptaket.

Fristen for å søke er 1. februar for påfølgjande høst- og vårsemester og 1. september for påfølgjande vårsemester. Søkarar må ha bestått minst 60 studiepoeng før utreisa.

For meir informasjon se: http://www.uib.no/hf/25275/reise-på-utveksling. For å søke brukar du Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

 
Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i filosofi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

filosofi
Foto:
colourbox.com

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184479

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70 (10.00 -14.00)