Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til formallogikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Logikk er studiet av logiske tilhøve mellom setningar, til dømes at eit sett av setningar er konsistent, eller at ein bestemt konklusjon følgjer frå eit sett av premissar. I formallogikken studerer ein tilhøve mellom setningar som avheng av deira logiske form.

LOG110 skal gi studentane ei innføring i grunnleggande delar av formallogikken. Det blir gitt ei innføring i setningslogikk og førsteordens predikatlogikk, med vekt på omsetting frå naturleg språk til formallogisk språk og på bruk av sanningstabellar (i setningslogikken) og tre-metoden (i både setnings- og predikatlogikk) som bevissystem.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studentane ha god innsikt i sentrale omgrep i setningslogikk og førsteordens predikatlogikk.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studentane meistre omsetting frå naturleg språk til setningslogisk og predikatlogisk språk. Dei skal òg meistre bruk av sanningstabellar i setningslogikken og tre-metoden i setnings- og predikatlogikk.

Kompetanse:

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad med spesialisering i filosofi eller kognitiv vitskap. Emnet kan òg vere eigna som støtte for studiet av andre fag, til dømes lingvistikk eller informasjonsvitskap.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Bestått ex.phil. og ex.fac. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøtekrav: Studentar skal delta på minst 75% av seminara
 • Munnleg presentasjon av løysingar på oppgåver på seminar
 • Godkjent øvingsoppgåve 1 
 • Godkjent øvingsoppgåve 2

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

Vurderingsformer

2 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av pensum. Ingen hjelpemiddel er tillatne på eksamen. (Studentar utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet for informasjon om bruk av ordbøker).

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår/Haust

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  16.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted