Hjem
Bachelor

Italiensk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar8
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Italiensk høyrer til dei romanske språka og går tilbake til latin. Det blir tala av om lag 60 millionar menneske og er berar av ein rik kultur som gjennom lang tid har påverka Europa og resten av verda kulturelt, litterært, religiøst og politisk.

Når du studerer italiensk, får du solide ferdigheiter i det italienske språket og ein grundig kulturhistorisk ballast gjennom studiet av eldre og nyare litteratur. Du får innsyn i korleis viktige hendingar har prega landet politisk og kulturelt, og kunnskap om korleis arven frå den italienske renessansen har sett sitt preg på den europeiske kulturen. Du blir kjent med eit rikt utval tekster frå ny og eldre litteratur, og du vil kunne lese og tolke verk av Machiavelli og Dante på originalspråket.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Gode kunnskapar i italiensk er etterspurde. Italia er ein viktig handelspartnar for Noreg, og det finst derfor mange ulike jobbar her, særleg innan næringsliv og kulturliv. Dersom du kunne tenke deg å jobbe med formidling, kan du søke deg jobb i kommunikasjonsbransjen, media og kulturliv. Du vil òg ha kompetanse til å arbeide som omsettar eller jobbe innanfor turistnæringa.

Du kan òg jobbe som lærar: Italienskstudiet, kombinert med eit anna skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kvalifiserer for undervisning i skolen.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorstudiet kan du ta eit toårig masterprogram. Masterprogrammet i italiensk opnar for spesialisering i språkleg eller litterær retning.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer italiensk med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
I italienskmiljøet ved UiB blir det forska både på eldre litterære tekstar frå renessansen, blant anna Machiavelli, Tasso og Ariosto, og på nyare og samtidige tekstar. Forskinga har ofte eit idéhistorisk fokus, der ein ser på korleis tekstane står i samanheng med tida dei sprang ut av. Det lingvistiske miljøet forskar på grammatikk, språkhistorie og sosiolingvistikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha føljande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:


Kunnskapar:

Kandidaten

 • har brei generell kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innan italiensk språk, litteratur og kultur- og samfunnstilhøve
 • har kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innanfor faget
 • er i stand til å oppdatere kunnskapen sin innanfor fagområdet
 • har god innsikt i italiensk språk- og litteraturvitskap
 • har inngåande kjennskap til eit representativt utval litterære tekstar
 • har tileigna seg dei språkkunnskapar som trengst for å skjøne dei litterære verka

Dugleik:

Kandidaten

 • kan bruke moderne italiensk skriftleg og munnleg
 • kan arbeide sjølvstendig med problemstillingar på grunnlag av faglege kunnskapar
 • kan skjøne og bruke moderne italiensk munnleg og skriftleg i prosjektbaserte arbeid
 • kan bruke kunnskapane sine kritisk og reflektere over eigen fagleg praksis innanfor:

a) grammatikk

b) språkleg variasjon

c) litteraturvitskap

 • kan gå vidare med eiga kompetanseutvikling og spesialisering på ein sjølvstendig måte innanfor begge disiplinane
 • har bygd opp ei sjølvstendig og reflekterande haldning til stoffet

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har skaffa seg nok kunnskap og innsikt til å dra nytte av vekselspelet mellom dei to disiplinane språk og litteratur
 • kan nytte kombinasjonen av fag i spesialiseringa i italiensk og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer

Oppbygging

Oppbygging

Oppbygging
Studiet inneheld 20 studiepoeng med ex.phil. og ex.fac.-emne og ITAL100 - Innføring i italiensk. ITAL100 gir ei elementær innføring i moderne italiensk og dannar grunnlaget for det vidare akademiske studiet i italiensk språk, litteratur og kultur. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i italiensk. Dei siste 60 studiepoenga i graden er valfrie, og du kan velje alle eller delar av desse frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i italiensk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ITAL100Innføring i italienskstudium101–61
Spesialisering i italiensk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ITAL121Italiensk språk 1101–62
ITAL123Munnleg italiensk med fonetikk101–62
ITAL125Moderne italiensk kortprosa101–62
ITAL122Italiensk litteratur101–63
ITAL124Italiensk språk 2101–63
SEK100Samanliknande europeiske kulturstudium101–63
ITAL203Italiensk språk og lingvistikk151–64
ITAL250Eldre italiensk litteratur101–64
LITTIF200Litteraturteori51–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i italiensk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Tilrådde forkunnskapar

Studiet krev gode språklege kunnskapar i italiensk frå vidaregåande skole. For studentar utan forkunnskapar er det sterkt tilrådd å ta innføringsemnet ITAL100 - Innføring i italienskstudium.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Lyseblå Vespa på gaten
Foto:
Colourbox

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184565

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no

55 58 93 70 (10.00 - 14.00)