Hjem

Italiensk, bachelor, 3 år

Italienskfaget passar for deg som har interesse for språk, litteratur og kultur, og som vil jobbe med til dømes turisme, italiensk kultur- eller næringsliv.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Italia er ein viktig handels- og samarbeidspartnar for Noreg med tanke på handel, media og kultur, og den kunnskapen som bachelorgraden i italiensk gir deg, har stor verdi for vidare arbeid både i det offentlege og det private.

På bachelorprogrammet i italiensk blir du godt kjend med italiensk språk, litteratur og kultur. Gjennom praktisk bruk av språket og fordjuping i litterære tekstar og språkvitskaplege metodar, vil du få god kunnskap om italiensk språkutvikling og kultur- og litteraturhistorie.

Italienskfaget er delt i tre greiner:  

 • Litteratur: I litteraturdelen av studiet les vi både eldre og moderne litteratur. Vi gjer oss kjende med fleire store forfattarskap og sentrale verk i verdslitteraturen samstundes som vi  utviklar ferdigheiter innanfor litterær analyse og metode.
 • Språk: I språkdelen av studiet vier vi tid til å bruke italiensk, både munnleg og skriftleg i ulike samanhengar, i tillegg til at vi studerer språkutvikling, italienske dialekter og fleirspråklegheit.
 • Kultur: Å studere italiensk språk og litteratur vil også ta inn i seg studiet av kulturhistoria. Difor vil undervisninga i faget italiensk òg by på innblikk i italiensk gastronomi, kunst, film, TV-seriar og kvardagsliv.

Studiekvardagen 

Bachelorprogrammet i italiensk er eit studium på fulltid, det vil seie at du bruker om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. Eit studiepoeng svarar om lag til 25 arbeidstimar fordelt på sjølvstudium og undervisning. Ei typisk undervisningsveke vil innehalde både studentaktive forelesningar og seminargrupper, praktiske øvingar og presentasjonar.  Det vil variere litt frå semester til semester kor mange timar undervisning du har.

For emna som inngår i italiensk spesialisering, er det om lag 8-12 timar undervisning i veka. For å lære seg eit nytt språk må ein jobbe jamt og trutt med språkferdigheitene både på eiga hand og saman med medstudentar. Italienskfaget legg stor vekt på sjølvstendig arbeid i forkant og etterkant av undervisninga. På den måten held ein god progresjon i utviklinga av ferdigheitene samstundes som at forelesningar og seminar vert endå meir studentaktive og dynamiske. 

Vi held til på HF-bygget midt i Bergen sentrum. Lesesalane er like ved, på Sydneshaugen skole, der det òg er mogleg å booke eigne rom om de ønsker å jobbe i grupper.  

Dersom du ønskjer å kombinere praktisk arbeidserfaring med eine studier kan du velgje å ta emnet PRAKTINF – Praktisk informasjonsarbeid. Dette emnet tar sikte på å trene studentane i praktisk arbeid med vekt på løysing av ulike kommunikasjons- og informasjonsoppgåver.  

Meir om studiekvardagen ved HF-fakultetet  

Meir informasjon under

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Jobb 

Italia er eitt av dei leiande landa i den industrialiserte verda, og sentral i europeisk migrasjonspolitikk. Italia er òg eit turistmål for arkeologi, historie, kunst, arkitektur, film- og bokindustri, gastronomi og naturattraksjonar.

Norge har sterke økonomiske forbindelsar med Italia, som inkluderer blant anna import/eksport og partnarskap i investeringar, forsking og turisme. Med ein bachelor eller master i italiensk kan du jobbe som kontaktpunkt mellom desse aktørane.

Gode kunnskapar i italiensk språk, kultur og samfunn gir moglegheiter til å arbeide i offentlege eller private institusjonar, med til dømes 

 • sosialpolitikk 
 • handel 
 • kommunikasjon 
 • media 
 • kulturliv 
 • forlagsbransjen
 • turistnæringa 
 • omsetting 

Du kan òg jobbe som lærar: Italienskstudiet, kombinert med eit anna skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kvalifiserer for undervisning i skolen.  

UiB tilbyr masterprogram i italiensk, om du ønsker vidare studiar hos oss.  

Kva lærer du?  

Med denne bachelorgraden får du ein solid kompetanse i det italienske språket, både munnleg og skriftleg. I tillegg får du kunnskap om sentrale tema, problemstillingar og metodar innan språk, litteratur og kultur- og samfunnstilhøve.  

Du får inngåande kjennskap til eit utval litterære tekstar, og dei språkkunnskapane som trengst for å skjøne dei litterære verka.  

Sjå full liste over læringsutbyte

Oppbygging 

Bachelorprogrammet i italiensk er eit treårig fulltidsstudium. Alle bachelorstudentar må ta Ex.Phil. (examen philosophicum) og Ex.Fac. (Examen Facultatum)

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.  

Vi tilrår denne rekkefølga for studiet:  

1. semester (haust) 

 • EXPHIL Examen philosophicum (10 studiepoeng) 
 • EXFAC00SK Språk og kommunikasjon (10 studiepoeng) 
 • ITAL100 Innføring i Italiensk (10 studiepoeng) 

2. semester (vår)

 • ITAL121 Italiensk språk I (10 studiepoeng) 
 • ITAL123 Munnleg italiensk med fonetikk (10 studiepoeng) 
 • ITAL125 Moderne italiensk kortprosa (10 studiepoeng) 

3. semester (haust) 

 • ITAL122 Italiensk litteratur (10 studiepoeng)  
 • ITAL124 Italiensk språk II (10 studiepoeng) 
 • SEK100 Samanliknande europeiske kulturstudium (10 studiepoeng) 

4. semester (vår) 

 • ITAL203 Italiensk språk og lingvistikk (15 studiepoeng)  
 • ITAL250 Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 
 • LITTIF200 Litteraturteori (5 studiepoeng) 

5. semester (haust)

6. semester (vår)

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Vi legg til rette for utvekslingsopphald i utlandet, og du får finansiering frå Lånekassa og Erasmus-stipend om du reiser ut på denne typen utvekslingsavtalar. UiB har utvekslingsavtalar med fleire italienske universitet, i blant anna Bologna, Firenze, Venezia og Roma. 

Du kan vere ute eitt eller to semester, etter eige ønske. Dei fleste vel å dra på utveksling når dei skal ta frie studiepoeng, altså i 5. og 6. semester.  

Det er mogleg å reise på utveksling tidlegare om ein vil ta emne som kan svare til italienskemna i spesialiseringa ved UiB. Studierettleiar kan hjelpe med å sette opp ein plan for utveksling som passar din situasjon og ønskjer.  

Slik søker du om å reise på utveksling

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her