Hjem

Utdanning

Bachelor

Utøvande musikk eller komposisjon, bachelor, 4 år

 • Lengde4 år
 • Studieplassar25
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng240

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon, et studium som administreres av Fakultet for kunst, musikk og design.

Her finner du den viktigste informasjonen om studiestarten din.

Den første uken får du informasjon om studiestarten og du får møte dine medstudenter, faddere og studiekonsulent.

Oppmøte:

Mandag 13. august kl. 09.00 i kantinen på Griegakademiet - Institutt for musikk (lenke til kart) . Her blir det servert frokost og du vil møte alle nye studenter ved Griegakademiet.

Kl. 10:15 vil det bli orienteringsmøte for studieprogrammet, før vi går sammen til velkomstseremoni for Fakultet for kunst, musikk og design i Møllendalsveien 61

Hele uke 33 er satt av til ulike orienteringsmøter, informasjon om instituttet og fakultetet, og studieprogrammet.

Studentutvalget ved instituttet og fakultetet har et fadderopplegg på ettermiddag- og kveldstid i uke 33 for de som ønsker å delta på dette.

Program med orienteringsmøter og fadderaktiviteter vil fortløpende bli publisert på våre studentsider.

Gjør deg gjerne klar til studiestarten, her er et fint sted å starte: Sjekkliste i studiestarten

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på studieveileder@kmd.uib.no

Vi ser frem til spennende og utviklende år sammen med dere.

Introduksjon

Introduksjon

Er du utøvar innan klassisk musikk, tradisjonsmusikk eller jazz? Komponerer du? Har du eit ønskje om å studere musikk på høgt nivå i eit kreativt og internasjonalt miljø?

Gjennom det fireårige bachelorprogrammet i utøvande musikk eller komposisjon legg du grunnlag for ei karriere innanfor musikk. Du kan også fortsette studiet på masternivå.

Som student på programmet får du undervisning individuelt og i grupper innanfor hovuddisiplinen din. Studiet inneheld også emne som ser på korleis musikk inngår i ulike historiske, kulturelle og samfunnsmessige kontekstar.

Instituttet har nær kontakt med musikk- og kulturlivet i regionen og samarbeider blant anna med Festspillene i Bergen, Nattjazz, Borealisfestivalen, Sjøforsvarets musikkorps, Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester. I løpet av studiet vil du ha moglegheit til å delta på ulike prosjekter i regi av dei profesjonelle samarbeidspartnarane.

Studieretninga tradisjonsmusikk er eit samarbeid med Ole Bull Akademiet. Sjå olebull.no for meir informasjon.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Dine moglege yrkesvegar heng saman med kva studieretning og emnesamansetting du har i studiet ditt. Du kan for eksempel kvalifisere deg til arbeid som utøvande musikar, komponist og undervisa i kulturskoler og skoleverket generelt.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i utøvande musikk.

Vidare studium

Masterprogram (2 år)

Bachelorgrad i utøvande musikk eller komposisjon gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i utøvande musikk eller komposisjon. På masterprogrammet blir det fokusert tematisk på repertoar, stil og interpretasjonsspørsmål.

 

Forsking og kunstnarleg utviklingsarbeid

Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon kan gje opptak til stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagpersonalet ved Griegakademiet er internasjonalt aktive utøvarar og forskarar. Ved instituttet blir det arbeidd med utvikling av kunst og vitskap side ved side, samtidig som ein søker å skape møteplassar mellom desse ulike tradisjonane.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • kan dokumentere kunnskap om musikkhistorie, musikkteori, musikalske tradisjonar, stil og estetikk
 • har grunnleggjande kunnskap om musikken sine funksjonar i eit kulturelt og samfunnsmessig perspektiv, og i høve til musikklivet og -bransjen sine krav og forventningar til ein profesjonell musikar

Ferdigheiter
Studenten

 • kan realisere og formidle sine eigne kunstnarlege intensjonar på eit profesjonelt nivå
 • kan orientere seg i materiale frå kunstnarleg utviklingsarbeid og forsking innanfor fagområdet og bruke dette i eige arbeid
 • kan kommunisere munnleg og skriftleg omkring musikkfaglege problemstillingar, både innanfor fagmiljøet og med publikum.

Generell kompetanse
Studenten

 • kan oppdatere eigen kunnskap, reflektere rundt eigen praksis og faglege problemstillingar, og slik ta ansvar for eiga fagleg utvikling
 • kan arbeide målretta og sjølvstendig, åleine og saman med andre
  kjenner til og kan reflektere over fag- og yrkesetiske retningsliner og problemstillingar

Oppbygging

Oppbygging

I løpet av dei to første åra blir hovudinstrument eller komposisjon kombinert med musikkteoretiske emne. Studiet av hovudinstrument omfattar mellom anna utvikling av teknikk og personleg uttrykk, interpretasjon, repertoarkunnskap, ensembleaktivitetar, fellesprosjekt og instrumentkunnskap/stemmefysiologi. I det tredje og fjerde året kan du velje emne etter kva du interesserer deg for. Det finst mange ulike emne å velje mellom.

Eit bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon ser slik ut (med atterhald om endringar):

1. år

Hovuddisiplin - 25 stp.

Utøvande støttedisiplin - 5 stp.

Akademisk skriving - 5 stp.

Musikkhistorie - 10 stp.

Musikkteori I - 15 stp.

2. år

Hovuddisiplin - 25 stp.

Utøvande støttedisiplin - 5 stp.

Musikk, kultur og samfunn - 15 stp.

Musikkteori II - 15 stp.

3. år

Hovuddisiplin - 25 stp.

Utøvande støttedisiplin - 5 stp.

Valemne - 30 stp.

4. år

Hovuddisiplin - 25 stp.

Utøvande støttedisiplin - 5 stp.

Valemne - 30 stp.

Bachelorprogram i musikk (krav 240 SP)
Vel studieretning
Studieretning tradisjonsmusikk (krav 240 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Felles obligatoriske emne (krav 150 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB105Tradisjonskunnskap 1151–81
MOB106Musikkteori folkemusikk 1151–81
MOB120Folkemusikkutøving 1301–81
MOB121Folkemusikkutøving 2301–83
MOB230Folkemusikkutøving 3301–85
MOB231Folkemusikkutøving 4301–87
Retningsval
Folkemusikkutøving (krav 90 SP)
Folkemusikkutøving - obligatoriske emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB107Tradisjonskunnskap 2151–83
MOB108Musikkteori folkemusikk 2151–83
MOB205Folkemusikkarrangering og samspel151–85
MOB206Musikkformidling for tradisjonsmusikk151–85
Folkemusikkutøving - valfrie emne (krav 30 SP)
Hardingfelebygging (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB109Hardingfelebygging 1201–83
MOB110Felemakarhistorie101–83
MOB208Hardingfelebygging 2201–85
MOB209Hardingfeledekor 1101–85
MOB210Hardingfelebygging 3201–87
MOB211Hardingfeledekor 2101–87
Studieretning jazz (krav 240 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatoriske emne - jazz (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG142Hovudinstrument jazz 1251–81
MUF101Musikk, kultur, samfunn151–81
MUG110Musikkteori I - jazz151–81
MUG118Musikkhistorie jazz101–81
MUG119Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon51–81
MUG143Hovudinstrument jazz 2251–83
MUG160Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing51–83
MUG111Musikkteori II - jazz151–83
MUV292Hovudinstrument jazz 3251–85
MUV296Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap51–85
MUV293Hovudinstrument jazz 4251–87
MUV297Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling51–87
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG151Utøvande støttedisiplin, bruksinstrument, akkordbasert51–81
MUG153Utøvande støttedisiplin, trommer/rytmikk51–81
Valemne (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF202Improvisasjon101–8
MUF203Folkemusikkutøving101–8
MUG105Music in World Cultures151–8
MUG118Musikkhistorie jazz101–8
MUV211Ensembleleiing korps301–8
MUV214Ensemblefordjupning/Kammermusikk I101–8
MUV215Ensemblefordjupning/Kammermusikk II101–8
MUV221Musikkformidling151–8
MUV225Akkompagnement I101–8
MUV226Akkompagnement II101–8
MUV227Biinstrument A101–8
MUV228Biinstrument B101–8
MUV229Biinstrument påbygging101–8
MUV242Barokkmusikkens historie og idégrunnlag151–8
MUV243Musikkdramatikk101–8
MUV244Samtidsmusikk101–8
MUV245Musikkdramatikk påbygging101–8
MUV246Tidleg musikk, ensemble I101–8
MUV247Tidleg musikk, ensemble II101–8
MUV248Tidleg musikk, ensemble III201–8
MUV271Liturgikk og hymnologi101–8
MUV272Liturgisk orgelspel101–8
MUV273Korleiing101–8
MUV275Liturgisk improvisasjon101–8
MUV276Arrangering/Instrumentasjon101–8
MUV277Kontrapunkt/Generalbass101–8
MUV280Popular Music Studies151–8
MUV281Nyare komposisjonsteknikkar, for utøvarar101–8
MUV282Musikkhistorie fordjupning101–8
Studieretning klassisk (krav 240 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatoriske emne - klassisk (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG140Hovudinstrument klassisk 1251–81
MUG107Musikkteori I151–81
MUG117Musikkhistorie klassisk101–81
MUG119Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon51–81
MUG141Hovudinstrument klassisk 2251–83
MUG160Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing51–83
MUG112Musikkteori fordjupning151–83
MUF101Musikk, kultur, samfunn151–83
MUV290Hovudinstrument klassisk 3251–85
MUV296Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap51–85
MUV291Hovudinstrument klassisk 4251–87
MUV297Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling51–87
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG150Utøvande støttedisiplin, bruksklaver, notebasert51–81
MUG151Utøvande støttedisiplin, bruksinstrument, akkordbasert51–81
MUG152Utøvande støttedisiplin, klassisk klaver51–81
Valemne (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF202Improvisasjon101–8
MUF203Folkemusikkutøving101–8
MUG105Music in World Cultures151–8
MUG118Musikkhistorie jazz101–8
MUV211Ensembleleiing korps301–8
MUV214Ensemblefordjupning/Kammermusikk I101–8
MUV215Ensemblefordjupning/Kammermusikk II101–8
MUV221Musikkformidling151–8
MUV225Akkompagnement I101–8
MUV226Akkompagnement II101–8
MUV227Biinstrument A101–8
MUV228Biinstrument B101–8
MUV229Biinstrument påbygging101–8
MUV242Barokkmusikkens historie og idégrunnlag151–8
MUV243Musikkdramatikk101–8
MUV244Samtidsmusikk101–8
MUV245Musikkdramatikk påbygging101–8
MUV246Tidleg musikk, ensemble I101–8
MUV247Tidleg musikk, ensemble II101–8
MUV248Tidleg musikk, ensemble III201–8
MUV271Liturgikk og hymnologi101–8
MUV272Liturgisk orgelspel101–8
MUV273Korleiing101–8
MUV275Liturgisk improvisasjon101–8
MUV276Arrangering/Instrumentasjon101–8
MUV277Kontrapunkt/Generalbass101–8
MUV280Popular Music Studies151–8
MUV281Nyare komposisjonsteknikkar, for utøvarar101–8
MUV282Musikkhistorie fordjupning101–8
Studieretning komposisjon (krav 240 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatoriske emne - komposisjon (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG144Hovuddisiplin komposisjon 1 251–81
MUG150Utøvande støttedisiplin, bruksklaver, notebasert51–81
MUG117Musikkhistorie klassisk101–81
MUG107Musikkteori I151–81
MUG119Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon51–81
MUG145Hovuddisiplin komposisjon 2251–83
MUG160Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing51–83
MUG112Musikkteori fordjupning151–83
MUF101Musikk, kultur, samfunn151–83
MUV294Hovuddisiplin komposisjon 3251–85
MUV296Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap51–85
MUV295Hovuddisiplin komposisjon 4251–87
MUV297Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling51–87
Valemne (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF202Improvisasjon101–8
MUF203Folkemusikkutøving101–8
MUG105Music in World Cultures151–8
MUG118Musikkhistorie jazz101–8
MUV211Ensembleleiing korps301–8
MUV214Ensemblefordjupning/Kammermusikk I101–8
MUV215Ensemblefordjupning/Kammermusikk II101–8
MUV221Musikkformidling151–8
MUV225Akkompagnement I101–8
MUV226Akkompagnement II101–8
MUV227Biinstrument A101–8
MUV228Biinstrument B101–8
MUV229Biinstrument påbygging101–8
MUV242Barokkmusikkens historie og idégrunnlag151–8
MUV243Musikkdramatikk101–8
MUV244Samtidsmusikk101–8
MUV245Musikkdramatikk påbygging101–8
MUV246Tidleg musikk, ensemble I101–8
MUV247Tidleg musikk, ensemble II101–8
MUV248Tidleg musikk, ensemble III201–8
MUV271Liturgikk og hymnologi101–8
MUV272Liturgisk orgelspel101–8
MUV273Korleiing101–8
MUV275Liturgisk improvisasjon101–8
MUV276Arrangering/Instrumentasjon101–8
MUV277Kontrapunkt/Generalbass101–8
MUV280Popular Music Studies151–8
MUV281Nyare komposisjonsteknikkar, for utøvarar101–8
MUV282Musikkhistorie fordjupning101–8
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Griegakademiet - Institutt for musikk legg til rette for at deler av graden kan gjennomførast ved akkrediterte utdanningsinstitusjonar i utlandet. Studentane kan studere eitt år i utlandet i det 3. studieåret i graden (5. og 6. semester).

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen 15. desember. Du kan søke fra og med 1.november.

Sjå her for detaljert informasjon om opptaket.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og opptaksprøver.
Du må gjennomføre og bestå prøvespill på hovedinstrumentet ditt eller komposisjonstekniske oppgaver samt prøver i teori og gehør for å kvalifisere deg for opptak.

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Griegakademiet - Institutt for musikk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt på e-post:

studieveileder@kmd.uib.no