Hjem
Bachelor

Sosialantropologi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense39.8 / 35.8
 • Plassar86
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

I sosialantropologien undersøker vi korleis folk lever i ulike samfunn og kulturar over heile verda. Alt frå overgangsritual i India til migrasjonsprosessar i Europa og globale klimaendringar kan vere interessant for ein antropolog. Gjennom studiet får du ei breiare forståing for kva det vil seie å vere menneske. Kva er det vi har til felles trass i kulturforskjellar, og kva er det som gjer oss så mangfaldige?

Sosialantropologi er eit breitt fag både når det gjeld tema og region. Det gjer at du finn antropologar som forskar på eksotiske stillehavsøyar, men også antropologar som forskar på digitale nettsamfunn og på asylmottaket i bygda. Gjennom det kvalitative feltarbeidet arbeider antropologen tett på menneske over lang tid for å få ei djup forståing av dei sosiale prosessane som bind oss saman. Hos oss lærer du å sjå tema som politikk, religion, makt, slektskap, identitet, konflikt og kommunikasjon i ein større sosial samanheng.

Ved Institutt for sosialantropologi i Bergen legg vi stor vekt på feltarbeidet, både i forsking og undervisning. Som student på bachelorprogrammet kan du gjøre minifeltarbeid i gruppe allereie første semester, mens du på masterprogrammet får gjere eit omfattande, sjølvstendig feltarbeid som del av masterprosjektet.

7 grunner til å studere sosialantropologi

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ved å studere sosialantropologi utviklar du desse eigenskapane:

 • Du blir flink til å arbeide sjølvstendig og analytisk, tenke kritisk og sjå andre perspektiv.
 • Du blir flink til å løyse problem og utviklar gode evner til å samarbeide med ulike menneske.
 • Du tileignar deg også djuptgåande kunnskap om spesifikke land, regionar og sosiale grupper.

Våre tidlegare studentar jobbar i dag i rusomsorga, barnevernet, eller i internasjonale organisasjonar som Røde Kors eller FN. Det er også mange sosialantropologar som arbeider innanfor flyktning- og innvandringsfeltet.

Verda vi lever i blir meir kompleks. Det gjer at kunnskapen ein får gjennom sosialantropologien, blir stadig viktigare.

Les meir om kva våre tidlegare studentar arbeider med her

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i sosialantropologi. Masteroppgåva er basert på eit sjølvstendig planlagt og gjennomført feltarbeid som varer i rundt eit halvt år. Du kan velje å gjere dette kvar som helst i verda så sant ikkje praktiske eller tryggingsmessige forhold er til hinder for prosjektet.

Forsking

Sosialantropologisk forsking ved UiB rettar seg dels mot særskilde tema som for eksempel ulikskap og egalitarianisme, religion og globalisering, natur og miljø, fattigdom og utvikling, stat og nasjon, urfolk og etnisitet, og kjønn og helse, og dels er forskinga retta mot spesifikke regionar av verda, då særleg Stillehavsøyane, Sør-Asia og Søraust-Asia, Midtausten, Afrika, Sør-Amerika og Europa.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har tileigna seg komparativ kunnskap om ei rekkje menneskelege levemåtar verda over.
 • kan gjere greie for alternative kulturelle forståingar og praksisar på ei rekkje livsområde
 • har djupare etnografisk innsikt i (minst) to regionar av verda
 • kan gjere greie for faghistoriske utviklingstrekk og dei sentrale metodane og teoretiske perspektiva som ligg til grunn for ulike forståingar av kultur og samfunn innan sosialantropologi
 • har forståing for samspelet og skilnaden mellom empiri, teori og analyse i antropologisk tekst

 

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan samanlikne kulturtrekk i ulike samfunn og identifisere konvensjonar i eige samfunn i kontrast til andre samfunn
 • har kjennskap til deltakande observasjon og etiske utfordringar knytt til feltarbeid
 • kan gjennom bacheloroppgåva samle informasjon om, og vise innsikt i, eit sjølvvalt fagleg tema
 • meistrar tekstanalyse og akademisk skriving på ein måte som legg grunnlag for sjølvstendige faglege utgreiingar, og som førebur kandidaten for arbeidslivet og høgare gradsstudiar i sosialantropologi


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere korleis ein akademisk tekst er bygd opp, identifisere sentrale argument i tekstar, relatere og samanlikne ulike akademiske tekstar og formulere ei samla framstilling av dette
 • kan nytte bibliotek og andre kjeldesamlingar for å finne ny og relevant sekundærinformasjon i utarbeiding av eige prosjekt, føre referansar til kjelder i akademisk tekst og lage litteraturliste
 • kan utforme og drøfte ei fagleg problemstilling på sjølvstendig grunnlag, og under fagleg rettleiing komponere eigen tekst og framstille eigne argument
 • kan gjere bruk av analytiske omgrep og perspektiv til å reflektere over lokale og globale samfunnsprosessar.
 • har evne til kritisk tenking

Oppbygging

Oppbygging

Anbefalt studieløp

Bachelorprogram i sosialantropologi (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Innføringsemne (krav 10 SP)
Ex.phil. og eit innføringsemne på 10 studiepoeng er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. NB! Husk at exfac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak. Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT100Examen facultatum - Invitasjon til sosialantropologi101
Anbefalt førstesemesteremne
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT150Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærmingar101
Spesialisering i sosialantropologi (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv151–62
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi151–62
SANT104Culture, Meaning and Communication151–63
SANT105Makt: uttrykk og tilsløring151–63
SANT215Komparativ regional etnografi152–66
SANT260Bacheloroppgåve152–66
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Permisjon for bachelorstudentar
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

illustrasjonsbilde
Foto:
Mari H. Korsbrekke, Nina B. Dahl, Nora Haukali, Erik Sandvik, Silje Fjærestad-Tollefsen, Gazal Aydin

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184879

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for sosialantropologi

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (10.00 - 14.00)