Hjem
Master

Informatikk, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar27
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Ferdige kandidatar skal ha fått solide vitskapleg funderte kunnskapar og kompetanse i informatikk. Dei skal ha fått ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og trening i sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Du vil ha utvikla spisskompetanse innan eitt fagområde samt god oversikt over andre fagområde.

Kandidaten søkjer på ei av desse studieretningane innanfor masterprogrammet i informatikk:

 • Algoritmer
 • Bioinformatikk
 • Logikk
 • Maskinlæring
 • Optimering
 • Sikker og pålitelig kommunikasjon
 • Visualisering

For informasjon om læringsutbytte og mål og innhald, sjå i lenka til studieretningane.

Studiestart - semester

Haust og vår.

Informatikk gir spennende jobber

Produsent:
Joakim Birkelund
1/3

Dette er bioinformatikk

Produsent:
Joakim Birkelund
2/3

Dette er medisinsk visualisering

Produsent:
Joakim Birkelund
3/3

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha oppnådd følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har brei kunnskap innan informatikk og har spesialisert innsikt innan tema for masteroppgåva si.
 • har grundig kjennskap til teori og metodikk som blir nytta innan informatikk.
 • kan anvende disse kunnskapane til å løyse problem i nye kontekstar.
 • kan analysere problemstillingar innan informatikk basert på kunnskap, teknologi og relevans i samfunnssamanheng.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan analysere og handsame ulike informasjonskjelder på ein kritisk måte og bruke dei til å strukturerer og formulere resonnement.
 • kan bruke relevante forskings- og arbeidsmetodar innan informatikk på ein sjølvstendig måte.
 • kan utføre forskings- eller utviklingsprosjekt i samsvar med normer for forskingsetikk.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere forskingsretta og profesjonsretta etiske problem innan informatikk.
 • kan anvende kunnskapane og ferdigheitene sine på nye område innan informatikk for å gjennomføre avanserte oppgåver og prosjekt.
 • kan kommunisere akademiske problemstillingar, analyser og konklusjonar innan informatikk, både med spesialistar og ålmenta.
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosessar.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i informatikk (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, kan du prioritere mellom studieretningene.
Algoritmer (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF235Kompleksitetsteori101–42
INF334Videregåande algoritmeteknikkar101–43
Valfrie emne (krav 30 SP)
Emna MAT221, INF210, INF236, INF237 eller INF339 er tilrådd
Bioinformatikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF281Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse101–42
INF283Innføring i maskinlæring101–41
INF285Genomikk, transkriptomikk og proteomikk101–41
Valfrie emne (krav 20 SP)
Emna MOL301 eller MOL100 er sterkt tilrådd
Optimering (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF270Lineær programmering101–41
Valgfritt emne (krav 40 SP)
Emna MAT261, INF271, INF272 og INF237 er tilrådd
Sikker og påliteleg kommunikasjon (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF240Grunnleggjande reiskap for kodeteori og kryptografi101–41
Veivalg i sikker kommunikasjon
Spesialisering i kodeteori (krav 40 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF244Grafbasert kodeteori101–41
Valgemne (krav 30 SP)
Spesialisering i Kryptografi (krav 40 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF247Introduksjon til kryptoanalyse av symmetriske chiffer101–42
Valgemne (krav 30 SP)
Spesialisering i Datatryggleik (krav 40 SP)
Valgemne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF241Kvanteinformasjon, kvanteberekning og kvantekryptografi101–42
Visualisering (krav 50 SP)
Obligatorisk emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF252Visualisering101–42
INF251Grafisk databehandling101–41
INF319Informatikkprosjekt II101–42
INF358Seminar i visualisering101–41
Valgfritt emne (krav 10 SP)
Maskinlæring (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101
INF264Innføring i maskinlæring101
Valfrie emne (krav 40 SP)
INF250, INF368, INF369 er sterkt tilrådd
Logikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF223Kategoriteori102
INF234Algoritmer101
INF227Innføring i logikk102
Valfrie emne (krav 30 SP)
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF399Masteroppgåve i informatikk603
Valemner på Høgskulen på Vestlandet
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen