Hjem
Senter for vitenskapsteori
Bokutgivelse

Tankevekkende ny bok om bærekraft

Forskere ved UiB lanserer ny bok i forbindelse med sluttføring av MAGIC-prosjektet. Utgivelsen består blant annet av prosjektmedlemmenes tankevekkende og radikale ideer om bærekraft.

Frontpage of book The Nexus Times - images of fruits, vegs and plants
The Nexus Times kom ut i september 2020.
Foto/ill.:
The MAGIC Consortium

Hovedinnhold

I september 2020 ble MAGIC-prosjektet avsluttet etter fire år med tverrfaglig samarbeid. Forskningsprosjektet adresserte og analyserte komplekse forhold forbundet med bærekraft, med mål om å finne nye måter å besvare politiske spørsmål relatert til forbindelsen mellom vann-, energi- og matressurser. Den nye boken «The Nexus Times» er basert på nyhetsbrevet til prosjektet, hvor forskerne presenterer funn og formulerer meningsbaserte innlegg for et allment publikum.

«Lockdown» resulterte i ny bok

Etter planen skulle forskerne dele sine resultater og analyser på en rekke konferanser i vår og sommer som en del av sluttføringen av prosjektet. Da COVID-19 brått satte en stopper for disse planene, bestemte teamet fra Universitetet i Bergen seg raskt for å bytte kommunikasjonskanal og heller benytte deler av midlene til å produsere en bok.

– Vi velger å ta i bruk en litt mer gammeldags kommunikasjonsform når vi nå skal formidle våre innsikter fra prosjektet, sier Roger Strand, prosjektleder for MAGIC ved Senter for vitenskapsteori, UiB. 

Bærekraft i regulering av vann-, energi- og matressurser

«The Nexus Times» dokumenterer fire år med prosjektresultater, diskusjoner og, ikke minst, tankevekkende og radikale ideer. I boken finner man et bredt spekter av temaer, blant annet bærekraft, vannforvaltning, landbruk og økonomi.

Et særlig fokus er på de kompleksiteter som oppstår rundt vann-, energi- og matproduksjon og bærekraftighet i politikken og reguleringen av disse områdene.

Usikkerhet i forskningen og «ukomfortabel kunnskap»

Vitenskapelig usikkerhet og kompleksitet er et gjennomgangstema i MAGIC. I en rekke studier viser prosjektet hvordan gjeldende politikk bygger på overforenklinger og tvilsomme forutsetninger. I denne forstand har prosjektet levert «ukomfortabel kunnskap» som definert av Steve Rayner: Kunnskap som problematiserer de fortellingene som gjeldende politikk og institusjonell praksis legitimeres av.

Prosjektets medlemmer tar til orde for å presentere radikale tanker og kontroversielt meningsinnhold, blant annet innenfor den politiske satsingen på sirkulær økonomi. Andre aspekter handler om den usikkerheten som preger overgangen til fornybar energi, og de biofysiske umulighetene med den nåværende landbrukspolitikken. Gjennom «The Nexus Times» har forskerne skapt en arena hvor problemstillinger som klassifiseres som «ukomfortable» tas opp og belyses.  

Håp om å engasjere allmennheten

Boken består av totalt 15 kapitler, som hver tar for seg et unikt tema. Hvert kapittel består av enkeltstående artikler knyttet til kapittelets tema. All den tid boken er bygget opp rundt et mangfold av temaer, og relativt korte artikler, er det lagt opp til at leseren ikke behøver å forholde seg kronologisk til innholdet:

– Vi ønsker at leseren engasjerer seg i de delene av boken som vekker interesse for den enkelte, sier Roger Strand.

Formen på artiklene i boken er ment å være av en karakter som er lett forståelig og tilgjengelig for et allment publikum, og samtidig engasjere. Formålet med boken er slik å inspirere til debatt og nye tankemønstre, og potensielt motivere andre forskerspirer til å møte bærekraftighetsspørsmål med en ny forståelse av kompleksitetene rundt disse.