Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Det gamle og det nye i ordbøkene

Den 17. konferansen om leksikografi i Norden

Vi har gleda av å invitere til den 17. konferansen i regi av Nordisk foreining for leksikografi 24.–26. mai 2023 i Bergen.

Bibliotek for humaniora, UiB
Foto/ill.:
Signe Nilssen

Hovedinnhold

Det gamle og det nye i ordbøkene er temaet for årets nordiske leksikografikonferanse. Vi inviterer til eit breitt samansett program som omfattar alt som gjeld språkleg opphav og endring: etymologi, lån, nyord, innpassing, ord som har gått av bruk, semantisk og grammatisk endring.

Det faglege progammet for konferansen er tredelt, og omfattar plenumsforedrag, parallelle seksjonsforedrag og ein postersesjon.

Plenumsforedrag

Dei tre plenumsforedragshaldarane er:

Åse Wetås frå Språkrådet, Noreg
Ordbøker som infrastruktur
Sjå opptak av foredraget:

Åse Wetås: Leksikografi som infrastruktur

Bo-A. Wendt frå Svenska Akademiens ordbok, Sverige
Diakronisk och synkronisk på samma gång? Om diakroni i historiska ordböcker 
Sjå opptak av foredraget: 

Bo-A. Wendt: Diakronisk och synkronisk på samma gång?

Alexander Geyken frå Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, Tyskland
Digital Dictionary of the German Language: the evolution of its online platform since 2003
Sjå opptak av foredraget:

Alexander Geyken: Digital Dictionary of the German Language

Program og samandrag

Foredraga er sett opp i parallelle seksjonar. Kvart seksjonsforedrag vil vare i 20 minutt, etterfølgd av fem minutt til spørsmål frå publikum og ytterlegare fem minutt til å strekke på beina og eventuelt byte rom.
Programmet finn du her

I programoversikta er kvart bidrag utstyrt med ei lenkje til det relevante samandraget. NB, visse plattformar, t.d. iPhone, tek brukaren til toppen av samandragsoversikta, og ikkje til det aktuelle samandraget. Du finn difor også lenkjer til dei enkelte samandraga øvst i dokumentet.
Samandraga finn du her

Anna program

Mottaking på Universitetsbiblioteket tysdag 23. mai

Tysdag 23. mai kl. 19.30 er det mottaking på Universitetsbiblioteket. Det blir enkel servering og opning av utstillinga «Kva er ei ordbok?», som tar utgangspunkt i 150-årsjubileet for Ivar Aasens Norsk Ordbog med dansk Forklaring frå 1873. Utstillinga har Universitetet i Bergen utforma i samarbeid med Nynorsk kultursentrum. Målgruppa er elevar i vidaregåande opplæring og eit allment, kulturinteressert publikum. Dette blir ei vandreutstilling som kan brukast rundt i landet i nokre år framover.

Sosialt program onsdag 24. mai 

Ekskursjon til Litlebergen 

Det er i år 150 år sidan Ivar Aasen gav ut Norsk Ordbog med dansk Forklaring og 180 år sidan han på den første innsamlingsreisa si vart buande meir enn åtte månader hjå lensmann Brudvig på Litlebergen fordi reisepengane ikkje kom. Her gjorde Ivar Aasen mykje vitskapleg arbeid, og han gjesta stiftamtmann Christie og andre framståande menn i Bergen under opphaldet. 

Turen til lensmannsgarden på Litlebergen går med offentleg båttransport til Frekhaug kl. 16.30 og vidare med veteranbuss til Litlebergen og seinare retur til Hotel Terminus om lag klokka 19.00.  

Vertskap er Haakon Aase, leiar i Meland Mållag og eigar av lensmannsgarden. Turleiar er Johan Myking. Tilbodet er avgrensa til 30 personar pga. veteranbussen, og dei som melder seg på først, får delta. 

Nyttig bakgrunnsstoff kan ein finna her

Byvandring i mellomalderbyen Bergen 

Knut Høiaas er museumspedagog ved Bymuseet i Bergen. Han tek oss med på ein gåtur i Bergen sentrum. Oppmøte er ved Terminus 16.30. Turen varer sirka ein time og blir avslutta på Bryggen. 

Fokuset blir på mellomalderbyen Bergen, og Knut fortel om kva som var i byen på den tida. Vi ser på restane etter eit kloster og snakkar om minst eitt anna (Nonneseter og Olavsklosteret). Kyrkjene prega sjølvsagt bybildet, og vi veit at fleire av dei hadde eigne bibliotek. Av dei meir enn 20 kyrkjeromma på 1200-talet er det no berre tre heile igjen.  

Skeiv byvandring 

Line Grønstad er fagleg leiar for Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Møt opp utanfor Hotell Terminus kl 16.30. Etter om lag ein time avsluttar vi turen på Festplassen, få minutt frå hotellet.

På turen serverer vi smakebitar frå Bergens skeive historie frå 1800-talet og framover, vi snakkar om motstand og skandalar, om prestedottera "Ottar" og om Bergen som "den mest homoseksuelle byen i verda".

  Praktisk informasjon

   

  Konferanserapporten

   

  Viktige datoar

  15.10.23: frist for innsending av artikkel

  10.11.23: fagfellane får tilsendt artiklane  

  16.01.24: frist for innsending av fagfellevurdering 

  06.02.24 (seinast): forfattarane får fagfellevurdert bidrag i retur  

  06.03.24: frist for innsending av revidert versjon 

   

  Redaksjonelle retningslinjer

  Språk og omfang

  Artiklene skrives på et skandinavisk språk. Foredrag som er holdt på engelsk, kan skrives på engelsk. Manuskriptene skal ha vedlagte sammendrag/abstracts på engelsk på maksimalt 1 500 tegn (inkludert mellomrom). 

  Hver artikkel kan bestå av maksimalt 25 000 tegn, inkludert mellomrom (ca. 10 trykksider), inkludert litteraturliste, figurer, tabeller og bilder.

  Forfatterne forventes å følge alminnelige språklige skriveregler for sine respektive språk.

  Manuskriptet skal være minst mulig formatert. Teksten vil bli formatert når den blir redigert og satt.

   

  Publiseringsform(er)

  Ved å sende inn manuskript samtykker man som forfatter også til digital publisering.

   

  Typesnitt og avsnittsmarkeringer

  Standardtypesnittet er Times New Roman 12 punkt. Avsnittsinndeling markeres med blank linje (ekstra linjeskift).

   

  Spesielle markeringer

  Kursiver navn og ord for å markere metaspråklig bruk, og bruk enkle anførselstegn for å markere betydning, slik: «På islandsk har ordet sókn to betydninger, dels 'sogn', dels 'angrep'.» Vær tilbakeholden med å bruke fet skrift i løpende tekst.

   

  Overskrifter

  Hoved- og mellomoverskrifter markeres med fet skrift.

  Ikke la tekststrukturen gå dypere enn maksimalt fire nivåer. Overskriftene skal nummereres i et hierarkisk system: fra høyeste nivå, 1, til det laveste, 1.2.3.4 – merk at det ikke skal være punktum etter siste siffer.

   

  Bilder

  Eventuelle bilder plasseres på ønskede steder i løpende tekst. De sendes også inn digitalt via e-post som separate filer i *.tiff- eller *.jpg-format med en oppløsning på 300 dpi.

  OBS! Bilderettigheter skal avklares av forfatteren og må kunne dokumenteres. Bildetekster plasseres under bildet. Merk at bildeteksten ikke skal ha punktum til slutt.

   

  Tabeller og figurer

  Tabelloverskrifter plasseres ovenfor tabellen. Merk at tabelloverskriften ikke skal ha punktum til slutt.

   

  Sitater

  Korte sitater i løpende tekst markeres med anførselstegn pluss kildehenvisninger i parentes på alminnelig måte, f.eks. «Dette er et sitat» (Svensson 2010:25). Sitater som går over mer enn tre linjer, gjengis som eget avsnitt, uten anførselstegn.

   

  Noter

  Unngå å bruke noter. Velger du likevel dette, bruk fotnoter og ikke sluttnoter.

   

  Orddeling

  Bruk ikke orddeling ved linjeskift.

   

  Referanser

  I teksten henviser man til kilden med forfatterens etternavn, årstall for det verket man henviser til, og side, alt i parentes. Mellom årstall og sidetall settes kolon og mellomrom. Eksempel: «(Svensson 2012:33–35)». Dersom forfatternavnet inngår i løpende tekst, settes parentesen direkte etter forfatternavnet: «Svensson og Lund (2011:24) konstaterer at …».

   

  Kilde- og litteraturliste

  Det er viktig at referansene oppgis på en korrekt og konsekvent måte. Her følger en oversikt

   av de konvensjoner som anbefales:

  • Skriv om mulig samtlige forfatteres fornavn fullt ut.
  • Ved flere forfatternavn oppgis fornavnet først f.o.m. forfatter nummer to.
  • Oppgi trykkeår, i visse tilfeller er det aktuelt også å oppgi årstallet for førsteutgaven i skarpe klammer (jf. eksempelet Diderichsen nedenfor). Eventuelt kan opplag eller utgave oppgis etter tittelen (jf. eksempelet Hellquist nedenfor).
  • Kursiver titler på bøker og tidsskrifter.
  • Sett anførselstegn (« ») rundt titler på artikler (jf. eksempelet Martola nedenfor)
  • Før tittelen på et redigert verk oppgis samtlige redaktører, fulgt av «(red.)».
  • «I:» oppgis foran redaktørnavn, ikke foran tidsskrifttittel.
  • Tidsskrifter oppgis bare med nummer på årgang, eventuelt fulgt av heftenummer (jf. eksemplene White og Genesee eller Schmid nedenfor). Årstall gjentas ikke.
  • Oppgi seriens tittel og nummer i parentes (jf. eksempelet Byrman nedenfor).
  • Oppgi utgivelsessted.
  • Oppgi forlag, institusjon e.l. som distribuerer boken (jf. eksemplene Boyd, Byrman og Lyngfelt nedenfor).
  • Sidenummer skal ha komma foran (altså ikke «S.» eller «s.»). Sideintervall vises med mellomlang tankestrek –, f.eks. «Berlin: De Gruyter Mouton, 23–38».
  • Dersom det forekommer mer enn én referanse til forskjellige deler (f.eks. forskjellige artikler) fra samme redigerte verk, viser referansene til egne punkter på litteraturlisten.
  • Ved flere enn tre forfattere nevnes kun førsteforfatter, etterfulgt av et al. (= med flere) i kildehenvisningen, f.eks «som nevnt hos Askedal et al. (2017) …».  I referanselisten listes som regel alle forfatterne, men hvis det er flere enn 10, listes bare de første sju, etterfulgt av et al.
  • Referanser til standardverk kan oppgis med forkortelse (jf. eksemplene SAG, SAOB og SAOL 14 nedenfor).
  • Oppgi henvisninger til nettsteder med DOI-nummer eller med nettadresse. Adressen oppgis innenfor hakeparenteser, <www …> (jf. eksempelet Skolverket nedenfor). Nettadressen bør ikke deles ved linjeskift. Oppgi måned og år for når siden er lest (jf. eksempelet Rikstermbanken nedenfor).
  • Enkelte www-referanser uten forfatter eller utgiver kan føres opp på listen etter tittel (jf. eksempelet Rikstermbanken). Flere referanser kan oppføres sammen under særskilt overskrift, f.eks. «Digitale kilder».

   

  Litteraturliste (eksempel)

  Andersson, Lars-Gunnar, Aina Lundqvist, Kerstin Norén og Lena Rogström (red.). 1999. Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press.

  Anward, Jan og Bengt Nordberg (red.). 2005. Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk. Lund: Studentlitteratur.

  Askedal, John Ole, Tor Guttu, Per Egil Hegge, Inger-Lise Nyheim, Arthur O. Sandved, Ole Michael Selberg, Finn-Erik Vinje og Gorgus Coward. 2017. Norsk grammatikk. 2. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget.

  Boyd, Sally og Kari Fraurud. 2010. «Challenging the homogeneity assumption in language variation analysis. Findings from a study of multilingual urban spaces». I: Auer, Peter og Jürgen Erich Schmidt (red.), Language and space – an international handbook of language variation. Berlin: De Gruyter Mouton, 686–706.

  Byrman, Ylva. 2017. Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 31.) Göteborg: Göteborgs universitet.

  Diderichsen, Paul. 1957 [1946]. Elementær dansk grammatik. København: Gyldendal.

  Hellquist, Elof. 1948. Svensk etymologisk ordbok. 3 opplag. Lund: Gleerups.

  Lyngfelt, Benjamin. 2002. Kontroll i svenskan. Den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt. (Nordistica Gothoburgensia 25.) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

  Martola, Nina. 2020. «Den tvåspråkiga ordboken – ett absurt åtagande». I: Sandström, Caroline, Ulla-Maija Forsberg, Charlotta af Hällström-Reijonen, Maria Lehtonen og Klaas Ruppel (red.). Nordiska studier i lexikografi 15. Helsingfors: Nordisk förening för lexikografi, 25–41.

  Rikstermbanken. <http://www.rikstermbanken.se/> (mai 2022).

  SAG = Teleman, Ulf, Staffan Hellberg og Erik Andersson. 1999. Svenska Akademiens grammatik. Stockholm: Norstedts Ordbok.

  SAOB = Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien. 1898–. Lund: Gleerups.

  SAOB = Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien. 1898–. I: <saob.se> (mai 2023).

  SAOL 14 = Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. (14. opplag, 2015). I: <svenska.se> (mai 2023).

  Schmid, Hans-Jörg 2015. A blueprint of the entrenchment-and-conventionalization model. Yearbook of the German Cognitive Linguistics Association 3:1, 3–26.

  Skolverket. Skollagen. <https://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar> (mars 2018).

  Språkbanken Text. <spraakbanken.gu.se> (mai 2023).

  Språkbanken, Korp. <spraakbanken.gu.se/korp> (mai 2023).

  Thelin, Eva. 2021. Fyra svenska dialektordböcker på nätet. LexicoNordica 28, 207–218.

  White, Lydia og Fred Genesee. 1996. How native is near-native? The issue of ultimate attainment in adult second language acquisition. Second Language Research 12:2, 233–265.

  Ziehe, Thomas. 1986. Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm: Norstedts.

   

  Første rundskriv

  24.–26. mai 2023 finner den 17. konferansen om leksikografi i Norden sted i Bergen, Norge. Universitetet i Bergen (UiB) er arrangør, i samarbeid med redaksjonen for Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) i Oslo.

  Temaet for konferansen er det gamle og nye i ordbøkene. Vi inviterer til et bredt sammensatt program som omfatter alt som gjelder språklig opphav og endring: etymologi, lån, nyord, innpassing, ord som har gått ut av bruk og semantisk og grammatisk variasjon. Vi ønsker velkommen seksjonsforedrag og postere knyttet til temaet, men også andre temaer som har med leksikografisk teori og praksis å gjøre. I etterkant av konferansen får alle tilbud om å levere inn en artikkel, som etter fagfellevurdering kan bli publisert i serien Nordiske studier i leksikografi.

  De tre plenarforedragsholderne er hovedredaktør Bo Wendt (SAOB, Lund), direktør Åse Wetås (Språkrådet, Norge) og professor/direktør Alexander Geyken (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin).

  Konferansen blir arrangert på Hotel Terminus i Bergen sentrum, som er en del av hotellkjeden De Bergenske. Kjeden tilbyr konferansedeltakerne 10 % rabatt på overnatting på alle sine seks hoteller ved bruk av bestillingskoden RAB10 på nettsida debergenske.no. Konferansedeltakerne står selvsagt fritt til å velge andre overnattingsalternativer. Det skjer mye på kulturfronten i Bergen mot slutten av mai, så vær gjerne tidlig ute med å bestille.

  Kvelden før konferansen, tirsdag 23. mai, blir det mottakelse på Universitetsbiblioteket. Konferansemiddagen blir torsdag kveld. På fredag formiddag holder Nordisk forening i leksikografi generalforsamling, og konferansen avsluttes tidlig på ettermiddagen samme dag.

  Viktige datoer:

  29. april 2022 – rundskriv 1

  1. oktober 2022 – rundskriv 2, påmelding av sammendrag åpner 

  Ny frist: 27. november 2022 – påmelding av sammendrag stenger 

  Januar/februar 2023 – beskjed om akseptert foredrag/poster 

  3. mars 2023 – rundskriv 3, siste dato for påmelding og betaling av konferanseavgift 

  23. mai 2023 – mottakelse på Universitetsbiblioteket 

  24.–26. mai 2023 – den 17. konferansen om leksikografi i Norden 

  September/oktober 2023 – siste dato for innlevering av skriftlig bidrag til konferanserapporten

  Vi ber alle interesserte forskere og leksikografer om å sette av datoene, og del gjerne informasjonen med andre du tror kan være interessert. Har du spørsmål eller kommentarer, eller ønsker å bli lagt til i eller fjernet fra mottakerlista, send en e-post til arrangentskomiteen: NFL2023@uib.no

  Mer informasjon finner du på nettsida til konferansen.

   

  På vegne av arrangementskomiteen

  Margunn Rauset (UiB), Gyri Smørdal Losnegaard (UiB ), Peder Gammeltoft (UiB) og Hanne Lauvstad (NAOB)

  Andre rundskriv

  24.–26. mai 2023 arrangerer Universitetet i Bergen (UiB) den 17. konferansen om leksikografi i Norden i Bergen, i samarbeid med redaksjonen for Det Norske Akademis ordbok (NAOB).

  Vi inviterer alle interesserte til å melde inn foredrag og posterar til konferansen ved å sende inn samandrag. Alle tema som tek utgangspunkt i leksikografisk teori og praksis, er velkomne, særleg bidrag knytte til hovudtemaet på konferansen: Det gamle og nye i ordbøkene. I det ligg alt som har med språkleg opphav og endring å gjere: etymologi, lån, nyord, innpassing, ord som har gått ut av bruk og semantisk og grammatisk variasjon.

  Vi opnar dessutan for å organisere sesjonar med andre tema, og etter innspel har vi sett opp ein sesjon om den leksikografiske arven etter Ivar Aasen, i samband med at det er 150 år sidan han gav ut Norsk Ordbog i 1873. Ein annan sesjon skal handle om nyord i Norden, t.d. jamføring av nyordsarbeidet i dei ulike landa, om prosessen med innføring av nyord i ordbøker og om metodar for ekserpering. Tidsramma for foredraga er 20 minutt etterfølgt av 5 minutt til spørsmål og diskusjon.

  Fyll ut skjemaet på denne sida om du ønskjer å delta med foredrag eller poster. Samandraget skal vere på maksimum 300 ord utanom referansar. Frist for innsending er 14. november.

  I skjemaet ber vi deg hake av for om bidraget er meint som

  1. foredrag:
   1. med tilknyting til temaet for konferansen
   2. utan tilknyting til temaet for konferansen
  2. anna tematisk sesjonsforedrag:
   1. arven etter Ivar Aasen
   2. nyord i Norden
  3. poster

  Ver merksam på at det kan bli nødvendig å akseptere berre eit utval av dei innsende bidraga. Du får beskjed om bidraget er akseptert i januar eller februar 2023. Etter konferansen får alle tilbod om å levere inn ein artikkel, som etter fagfellevurdering kan bli publisert i serien Nordiske studier i leksikografi.

  Dei tre plenarforedragshaldarane er hovedredaktør Bo Wendt (SAOB, Lund), direktør Åse Wetås (Språkrådet, Norge) og professor/direktør Alexander Geyken (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin).

  Konferansen blir arrangert på Hotel Terminus i Bergen sentrum, som er ein del av hotellkjeden De Bergenske. Kjeden tilbyr konferansedeltakarane 10 % rabatt på overnatting på alle dei seks hotella i kjeden, sjå infoskriv som ligg ved e-posten. Rabatten gjeld frå 23.–28. mai. Konferansedeltakarane står sjølvsagt fritt til å velje andre overnattingsalternativ, som de til dømes kan finne på nettsida visitbergen.com. Det skjer mykje på kulturfronten i Bergen mot slutten av mai, mellom anna Festspillene, så vi rår alle til å bestille overnatting og reise så raskt som mogleg.

  Kvelden før konferansen, tysdag 23. mai, blir det mottaking på Universitetsbiblioteket. Konferansemiddagen blir torsdag kveld. På fredag føremiddag held Nordisk foreining i leksikografi generalforsamling, og konferansen blir avslutta tidleg på ettermiddagen same dag.

  Viktige datoar:

  29. april 2022 – rundskriv 1

  1. oktober 2022 – rundskriv 2, påmelding av samandrag opnar 

  14. november 2022 – registrering av samandrag stengjer 

  januar/februar 2023 – beskjed om akseptert føredrag/poster 

  3. mars 2023 – rundskriv 3

  15. mars – siste dato for påmelding og betaling av konferanseavgift 

  23. mai 2023 – mottaking på Universitetsbiblioteket 

  24.–26. mai 2023 – den 17. konferansen om leksikografi i Norden 

  september/oktober 2023 – siste frist for innlevering av skriftleg bidrag til konferanserapporten

  Vi ber alle interesserte forskarar og leksikografar om å setje av datoane, og del gjerne informasjonen med andre du trur kan vere interesserte. Har du spørsmål eller kommentarar, eller ønskjer å bli lagt til i eller fjerna frå mottakarlista, send ein e-post til arrangentskomiteen: NFL2023@uib.no

  Lenkje til påmelding til konferansen kjem seinare i haust, og siste frist for påmelding er 15. mars.

  Meir informasjon finn du på nettsida til konferansen.

  Skjema for påmelding av samandrag

   

  På vegner av arrangementskomiteen

  Margunn Rauset (UiB), Gyri Smørdal Losnegaard (UiB ), Peder Gammeltoft (UiB) og Hanne Lauvstad (NAOB)

  Tredje rundskriv

  24.–26. mai 2023 arrangerer Universitetet i Bergen (UiB) den 17. konferansen om leksikografi i Norden i Bergen, i samarbeid med redaksjonen for Det Norske Akademis ordbok (NAOB).

  Takk til alle som har sendt inn sammendrag til innlegg og postere til konferansen. Som dere kan se på nettsida vår, er det et bredt sammensatt program som speiler et vitenskapelig felt som både har et blikk for tradisjonen, utforsker situasjonen i dag og ser framover. Lokalene vi har til rådighet på Hotel Terminus, har plass til flere postere, så vi åpner opp for at flere kan sende inn poster-sammendrag fram til 17. mars via denne lenka: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13415385.

  De tre plenarforedragsholderne er hovedredaktør Alexander Geyken (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin), hovedredaktør Bo Wendt (SAOB, Lund) og direktør Åse Wetås (Språkrådet, Oslo). Vi gjør oppmerksom på at vi planlegger å strømme plenarforedragene, men at vi kutter sendingene før det blir åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

  Via denne lenka kan du melde deg på konferansen: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13483695. Påmeldingsfristen er 11. april. Der er det flere praktiske spørsmål, så alle må fylle ut dette skjemaet, både de som har fått godkjent sammendrag, og andre som skal delta uten innlegg eller poster.

  Deltakeravgifta avhenger av flere faktorer, og er du i den minste tvil om hvilken gruppe du tilhører, er det bare å kontakte oss:

  · NOK 1600 for medlemmer av Nordisk forening for leksikografi (gjelder også for ph.d.-kandidater). Medlemsavgiften er på NOK 200, så det lønner seg å melde seg inn: https://nordisk-leksikografi.com/bli_medlem-2.html. Foreninga er åpen for alle med interesse for ordbøker og oppslagsverk.

  · NOK 2350 for de som ikke er medlemmer av Nordisk forening for leksikografi

  · NOK 1000 for deltakere som bruker av driftsmidlene sine fra Universitetet i Bergen

  · NOK 800 for alle studenter

  Via denne lenka kommer du til betalingsskjemaet: https://form.app.uib.no/Leksi17. Betalingsfristen er også 11. april.

  Deltakeravgifta inkluderer lett servering på mottakelsen på Universitetsbiblioteket tirsdag kveld, lunsj og pausemat onsdag til fredag, sosialt opplegg onsdag ettermiddag (som ikke inkluderer middag) og festmiddag på konferansehotellet torsdag kveld. Vi legger opp til en så grønn konferanse som mulig, så de aller fleste aktivitetene skjer i gangavstand fra hverandre i Bergen sentrum.

  Mottakelsen tirsdag 23. mai skjer på hjemmebane for ordbokredaksjonene ved UiB. Vi håper flest mulig ankommer tidsnok til å få med seg en lett servering og mingling i lokalene til Universitetsbibioteket i Bergen på Haakon Sheteligs plass 7, kl. 19.30.

  Merk at vi i påmeldingsskjemaet oppfordrer deg til å melde fra om du har behov for særskilt tilrettelegging under konferansen, gjerne så fort som mulig. Hotell Terminus er universelt utformet, og arrangørene har søkt om støtte i tilfelle noen trenger tegnspråkstolking eller har behov for annen tilrettelegging.

  Inkludert i programavgifta er tre sosiale opplegg onsdag ettermiddag som du kan velge mellom:

  · skeiv byvandring i Bergen sentrum (byvandring med guide fra Skeivt arkiv, med utgangpunkt i de homofile og andre skeives historie i Bergen)

  · middelalderbyen Bergen (byvandring i sentrum med guide fra Bergen bymuseum, med spesialkompetanse på middelalderen)

  · ekskursjon til Litlebergen, der Ivar Aasen oppholdt seg for 180 år siden (avgang fra Terminus kl. 16.00, hurtigbåt 16.30 Bergen–Frekhaug, veteranbuss Frekhaug–Litlebergen, en times opphold på Litlebergen med enkel servering og program, og bussretur til Terminus, som er framme kl. 19.00. Maks antall deltakere er 30.)

  Mer informasjon om de ulike tilbudene kommer på nettsida.

  Overnatting er ikke inkludert i prisen, men Hotel Terminus, der konferansen finner sted i Bergen sentrum, er en del av hotellkjeden De Bergenske. Kjeden tilbyr konferansedeltakerne 10 % rabatt på overnatting på alle de seks hotellene i kjeden, se infoskrivet som ligger ved e-posten. Rabatten gjelder mellom 23.–28. mai. Konferansedeltakerne står selvsagt fritt til å velge andre overnattingsalternativ, som de for eksempel kan finne på nettsida visitbergen.com. Det skjer mye på kulturfronten i Bergen mot slutten av mai, blant annet Festspillene, så vi anbefaler alle å bestille overnatting og reise så raskt som mulig.

  Konferansen er slutt kl. 13.00 på fredag ettermiddag. Vi har bestilt lunsj kl. 12.20, som skal være lett å ta med i hånda, for de som har behov for å reise før 13.

  Har du spørsmål eller kommentarer, eller ønsker å bli lagt til i eller fjernet fra mottakerlista, send en e-post til arrangementskomiteen: NFL2023@uib.no Mer informasjon finner du på nettsida til konferansen.

   

  På vegne av arrangementskomiteen

  Margunn Rauset (UiB), Gyri Smørdal Losnegaard (UiB ), Peder Gammeltoft (UiB) og Hanne Lauvstad (NAOB)

  Arrangementskomité

  Kontaktpersonar: 

  • Margunn Rauset (Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka, LLE)
  • Gyri Smørdal Losnegaard (Norsk Ordbok a–h, LLE)
  • Peder Gammeltoft (Språksamlingane, Universitetsbiblioteket)
  • Hanne Lauvstad (Det Norske Akademis ordbok – NAOB)

  Andre medlemmar:

  • Johan Myking (nordisk språkvitskap, LLE)
  • Helge Dyvik (allmenn lingvistikk, LLE)
  • Terje Svardal (Språksamlingane, Universitetsbiblioteket)
  • Tor Erik Jenstad (Norsk Ordbok a–h, LLE)
  • Thorsteinn Indridason (nordisk språkvitskap, LLE)
  • Øivin Andersen (allmenn lingvistikk, LLE)

  Viktige stader for konferansen