Hjem
Universitetshagene

Skogen i Arboretet

Nord i Arboretet står skogen tett helt ut mot strandbergene. Et nettverk av stier fører både gjennom lysåpen furuskog og skyggefull skog med gran og hemlokk.

Skogen i Arboretet tilhørte opprinnelig utmarken til Store Milde hovedgård. I nordøst er det barskog som dominerer, både naturlig furuskog og planteskog med en rekke innførte bartrær. Jordsmonnet er næringsfattig og relativt tørt på de skrinne kollene, mens daler og flate partier inneholder mer lausmasser og fuktig jord.    

I sørvest er jordsmonnet mer næringsrikt, og her er det mest lauvskog og rester av gammel jordbruksmark. Hatlehaugen har fått navnet etter hasselskogen der, men det finnes også ask og andre kravstore edellauvtrær. På sørsiden av Hatlehaugen vokser det store eiker som vitner om et gunstig lokalklima, ja dette er trolig det luneste området i hele Arboretet, og derfor dyrker vi varmekjære planter der.