Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt kurstilbud

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi starter høsten 2019.

Nytt studietilbud ved UiB: Krise- og katastrofepsykologi
Tidlig intervensjon og psykososiale tiltak er viktig for å støtte barn og voksne som har vært involvert i katastrofer og traumatiske hendelser. Nytt deltidsstudium ved UiB skal bidra til å styrke kompetansen om feltet.
Foto/ill.:
Colourbox

Deltidsstudiet PSYK643 Krise- og katastrofepsykologi skal gi økt kompetanse i å gjenkjenne og vurdere krise-, sorg- og katastrofereaksjoner hos barn og voksne og hvordan biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer påvirker reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt. 

Gjennom studiet skal du få inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og hvordan vi kan organisere og tilrettelegge psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell. 

Etter endt studium skal du kunne organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte, samt yte støtte til øvrig innsatspersonell.

Tema og innhold i studiet

  • Utvikling og forløp av akutte og langvarige krise- og katastrofereaksjoner hos overlevende og etterlatte barn og voksne
  • Strategier og teorier for å planlegge, organisere, implementere og evaluere individ- og samfunnsretta tiltak for å fremme helse og livsmestring hos overlevende og etterlatte 
  • Verdien av deltagelse og medvirkning i planlegging, implementering og evaluering av psykososial støtte 

Organisering og undervisning

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over to semestre høst og vår, med oppstart høsten 2019. Undervisningen består av 4 todagerssamlinger ved UiB, to samlinger i høstsemesteret og to dager i vårsemesteret. 

Studiesamlinger 2019-2020:

26. - 27. september 2019
21. - 22. november 2019
23. - 24. januar 2020
23. - 24. april 2020

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom 2. og 3. samling skal deltakerne levere inn obligatoriske oppgaver på ca 750 ord, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen i form av 14 dagers skriftlig hjemmeoppgave på ca 5000 ord. Vi krever også min. 80 % deltakelse på samlingene, det vil si 3 av 4 samlinger. 

Opptakskrav

Studiet retter seg mot helsepersonell og andre som møter mennesker i krise. Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad el. tilsvarende grunnutdanning innen helse/sosialfag eller andre relevante fagområder.