Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nettbasert videreutdanning

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Nettbasert emne over ett semester, neste gang høsten 2024.

Nytt studietilbud ved UiB: Krise- og katastrofepsykologi
Tidlig intervensjon og psykososiale tiltak er viktig for å støtte barn og voksne som har vært involvert i katastrofer og traumatiske hendelser. Deltidsstudiet i Krise og katastrofepsykologi ved UiB skal bidra til å styrke kompetansen om feltet.
Photo:
Colourbox

Main content

Krise- og katastrofepsykologi er et 100% nettbasert deltidsstudium som skal gi økt kompetanse i å gjenkjenne og vurdere krise-, sorg- og katastrofereaksjoner hos barn og voksne og hvordan biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer påvirker reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt. 

Dette emnet kan tas som et frittstående videreutdanningsemne for seg, men inngår også som et obligatorisk emne i et helt nytt erfaringsbasert masteprogram i krisepsykologi. Les mer om Erfaringsbasert master i krisepsykologi.

Innhold i studiet

Emnet Krise- og katastrofepsykologi skal gi deg inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og hvordan vi kan organisere og tilrettelegge psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell. Etter endt studium skal du kunne organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte, samt yte støtte til øvrig innsatspersonell.

Sentrale tema: 

  • Utvikling og forløp av akutte og langvarige krise- og katastrofereaksjoner hos overlevende og etterlatte barn og voksne
  • Strategier og teorier for å planlegge, organisere, implementere og evaluere individ- og samfunnsretta tiltak for å fremme helse og livsmestring hos overlevende og etterlatte 
  • Verdien av deltagelse og medvirkning i planlegging, implementering og evaluering av psykososial støtte 
  • Naturlige stressreaksjoner og risikofaktorer hos barn og voksne som har vært eksponert for potensielt traumatiserende hendelser
  • Hvordan identifisere og påvirke somatiske, emosjonelle og atferdsmessige reaksjoner på traumatiske hendelser hos barn og voksne 
  • Hvordan organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og enkle psykososiale tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte
  • Hvordan vurderer vi hjelperes psykologiske reaksjoner under og etter katastrofer og yter hjelp til disse

Unni Marie Heltne ved Senter for krisepsykologi er faglig ansvarlig for studiet. 

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Emnet Krise- og katastrofepsykologi retter seg mot deg som møter mennesker i ulike former for kriser gjennom ditt daglige arbeid, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren. Emnet kan tas for seg, eller inngå som en del av Erfaringsbasert master i krisepsykologi. 

Emnet er på masternivå og du må derfor ha bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning av min. tre års omfang.

I tillegg krever vi at du har min. to års yrkeserfaring.

Det er mulig å kompensere for inntil ett år av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis utover minstekravet på to år. 

Les mer om krav til dokumentasjon av utdanning og praksis under.

Organisering, undervisning og eksamen

Emnet gir 15 studiepoeng og går på deltid over ett semester. Undervisningen er 100% nettbasert, via UiBs læringsplattform Mitt UiB. De fire digitale samlingene er hver på to dager, normalt fra kl 09.00-15.30 begge dager. 

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom 2. og 3. samling skal deltakerne levere inn obligatoriske oppgaver på ca 1000 ord, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen. Vi krever også min. 80 % deltakelse, det vil si 3 av 4 samlinger. 

Avsluttende vurdering: Innlevering av oppgave på 6000 ord (+/- 10%).

Søknad og krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha følgende dokumentasjon:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • CV
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV og en kort arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som bekrefter din stilling/arbeidsfelt/arbeidsoppgaver og hvor lenge du har vært ansatt. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk, det vil si etter dato for registrert søknad.