Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt studietilbud

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Deltidsstudium over ett semester våren 2023. Søknadsfrist: 1. februar.

Ny videreutdanning: Komplisert sorg: teori og behandling
Videreutdanningsemnet om komplisert sorg skal gi kunnskap om ulike former for komplisert sorg og hvordan disse kan behandles.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dette emnet tar for seg ulike former for komplisert sorg og hvordan vi behandler dette. Emnet omhandler teorier om komplisert sorg, ulike kartleggingsverktøy, diagnostikk og behandling/rådgivning. Sorg i forbindelse med brå død og traumatiske hendelser vil bli inngående belyst. Følgende tema vil bli tatt opp:

  • Ulike typer sorg hos barn og voksne
  • Skillet mellom traume og sorg
  • Ulike forståelsesmodeller for kompliserte sorgreaksjoner, risiko- og vernefaktorer
  • Forebyggende strategier
  • Intervensjoner for kompliserte sorgreaksjoner rettet mot individer, par, familier og grupper

Førsteamanuensis og psykologspesialist Pål Kristensen ved Senter for krisepsykologi er faglig ansvarlig for studiet. 

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot deg som møter mennesker i sorg gjennom ditt daglige arbeid, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren.

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innen helse og sosialfag på høgskole/universitetsnivå. Du må dokumentere utdanningen din i form av vitnemål/karakterutskrift. som du laster opp sammen med selve søknaden.

Har du tidligere bestått PSYK648 Sorg: forståing, støtte og tiltak vil dette automatisk også kvalifisere for opptak.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk etter dato for registrert søknad. 

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet går på deltid over ett semester våren 2023, med tre undervisningssamlinger á 2-3 dager. Den første samlingen går fysisk ved UiBs campus i Bergen, mens de to neste går digitalt via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Det vil være mulig å følge også oppstartssamlingen digitalt, etter nærmere avtale. 

Det er obligatorisk å delta på oppstartssamlingen og minimum en av de to neste samlingene. 

I løpet av samlingene varierer vi mellom forelesninger, lærerinstruerte øvelser, litteraturstudier, videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Vi legger vekt på varierte metoder, med gode muligheter for egenaktivitet, refleksjon og diskusjon. Mellom samlingene skal studentene levere inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Vi krever at du har levert inn minst 1 oppgave for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. 

1. samling: Fysisk6. - 8. mars (alle dagene 0900-1530)
2. samling: Digital27. - 28. mars (begge dager 0900-1530)
3. samling: Digital24. - 25. april (begge dager 0900-1530)

Eksamen/vurdering

Den avsluttende vurderingen består av en skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager, med innlevering av oppgave på ca 3000 ord (+/- 10%).