Hjem
Si fra!
Varsling ved UiB:

Si fra om mobbing, trakassering og seksuell trakassering – fra ansatte

Mobbing, trakassering og seksuell trakassering har ingen plass ved UiB. Her kan du lese om hvordan du kan varsle dersom du blir utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering fra en ansatt.

Hovedinnhold

Lærings- og arbeidsmiljøet ved UiB skal være fullt forsvarlig. Dette innebærer blant annet at studenter og ansatte ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

Vil du melde fra om mobbing, trakassering og seksuell trakassering?

Sjekkliste for studenter som melder fra om mobbing, trakassering og seksuell trakassering

 • Tilbud om støtte og veiledning
  Er du i tvil om du tør eller vil melde inn en sak, kan du få råd og veiledning fra f.eks. rådgivningstjenesten i Sammen, juridisk bistand fra UiBs Studentombud, en studenttillitsvalgt, eller en fagforening dersom du er medlem. Du velger selv hvem du vil snakke med.
   
 • Sjekk fakta, vær så presis, konkret og spesifikk som mulig.
  Terskelen for å si fra skal ikke være høy, men det er bra å være sikker på hva som har skjedd. Hvem sa eller gjorde hva, hvor og når? Tenk også etter om det kan være en misforståelse. Kanskje har du misforstått noe som andre har sagt, eller andre har misforstått deg? Hvis du tror at et oppfølgingsspørsmål kan avklare saken, bør du vurdere det. Dermed kan en del saker løses raskt og smertefritt, og om de ikke kan det, får du et bedre grunnlag for å si fra.
   
 • Bruk en saklig og moderat form.
  Når du sier fra, er det best å starte med en så nøktern beskrivelse som du kan klare. Deretter kan du gjerne forklare hvordan dette har påvirket deg, for eksempel om du følte deg personlig krenket, om saken har fått konsekvenser for deg, eller lignende. Det er til hjelp for å få saken inn på et riktig spor fra begynnelsen av.
   
 • Hvis du vil være anonym, si det med det samme, og forklar så godt du kan hvorfor.
  Hvis du er redd for gjengjeldelse, eller på andre måter er engstelig for at andre skal få vite hvem du er, må du fortelle oss det. Vær klar over at vi aldri kan garantere deg anonymitet, og hvis du forblir anonym, kan det bli vanskelig for oss å følge opp saken.
   
 • Vi vil orientere deg om hva som skjer i saken, men du har ikke alltid rett til all informasjon.
  Saker er svært ulike, og det varierer derfor hva slags rett og plikt Universitetet har til å gi deg opplysninger. Om du selv er part i saken, er utgangspunktet at du har rett til å få opplysninger, men ikke nødvendigvis om andre personer. Som hovedregel vil du bli informert om utviklingen i saken og om vår konklusjon når den er ferdig.
   
 • Les UiBs retningslinjer for varsling
 • Dette bør du vite før du melder fra

Her kan du melde fra om du blir utsatt for mobbing, trakassering eller seksuell trakassering fra en ansatt:

NB: Det er også mulig å melde fra muntlig eller skriftlig til studieveileder, læringsmiljøkontakten på fakultetet, ledelsen ved instituttet eller fakultetet, eller andre.

Hva er mobbing og trakassering?

Trakassering kan forekomme i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene. Trakassering er vanligvis handlinger som gjentas over tid, men også alvorlige enkelthendelser kan defineres som trakassering.

Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk) og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring og voldtekt. For at noe skal være seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket.

Student og veileder: En asymmetrisk relasjon

Det er en diffus overgang mellom seksuell trakassering og det å utnytte en asymmetrisk relasjon, som for eksempel mellom lærer og student eller leder og medarbeider, til å innlede en flørt eller et seksuelt forhold.

Derfor har UiB utviklet etiske retningslinjer for forholdet student - veileder.

Det som for den ene kan oppfattes som frivillig, kan for den andre oppfattes som vanskelig å avvise nettopp på grunn av asymmetrien i maktforholdet.

Du kan også lese mer om dette hos Arbeidstilsynet eller i Likestillings- og diskrimineringsloven

UiB-ansattes rettigheter og plikter

 • Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og til et arbeidsmiljø fritt for mobbing, trakassering og diskriminering.
 • Ansatte som får kjennskap til at andre ansatte har mobbet eller trakassert studenter, har plikt til å melde dette til sin ansvarlige leder.
 • Maktmisbruk skal ikke tolereres.
 • De ansatte har rett til å klage på ledere og medarbeidere dersom de føler seg utsatt for mobbing eller andre former for uakseptabel atferd.
 • Alle ansatte har plikt til å behandle andre ut fra de samme normer og verdier.
 • Forholdet mellom studenter og ansatte er asymmetrisk. Det er de ansatte som har ansvar for ikke å misbruke sin maktposisjon.

Arbeidsmiljøloven er også tydelig på hvordan varsleren skal sikres mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

UiB tar deg på alvor

 • Har du oppdaget kritikkverdige forhold som kan være til skade for UiB eller enkeltpersoner ved UiB, ønsker vi at du sier fra. Saker som omhandler kritikkverdige forhold skal ivareta deg som student og skal påse at din henvendelse blir håndtert.
   
 • Hva skjer når du har meldt i fra? Alle sensitive dokumenter i saken blir unntatt offentlighet og saken blir behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.
   
 • Usikker på hva du skal gjøre? Usikker på dine rettigheter? Studentombudet  er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter ved Universitetet i Bergen juridisk råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.