Hjem

Utdanning

Bachelor

Informatikk-matematikk-økonomi, bachelor, 3 år

  • Lengde3 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar15
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Om du er interessert i å analysere korleis samfunnet verkar, er samfunnsøkonomi med vekt på matematikk og informatikk eit eigna studium.

I dette studiet får du ei grundig innføring i det matematiske, statistiske og datamessige grunnlaget som trengst for å behandle samfunnsøkonomiske modellar. Studiet eignar seg for deg med interesse for samfunnsproblem og realfag.

Studieprogrammet gir deg ei grundigare innføring i det matematiske, statistiske og datamessige grunnlaget enn du får ved eit vanleg økonomistudium. Dette er også det einaste studiet av sitt slag i Noreg.

I løpet av studietida kan du velje å spesialisere deg innanfor ein av dei tre fagprofilane. Altså enten i samfunnsøkonomi, statistikk eller informatikk. Avhengig av spesialisering gir denne bachelorgraden grunnlag for ein mastergrad i samfunnsøkonomi, statistikk eller informatikk.

For å gjere gode samfunnsøkonomiske analysar treng du kunnskap om åtferda til dei ulike aktørane og om interaksjonen mellom aktørar og marknader. Slike analysar blir fort så kompliserte at ein treng matematiske modellar for å halde styr på alle faktorane som er med i modellen. Gjennomføring av effektive løysingsmetodar for å lage slike modellar ved hjelp av datamaskin står sentralt i studiet.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Både offentleg og privat sektor treng personar med solid bakgrunn innanfor matematikk, informatikk, statistikk og økonomi. Naturlege arbeidsplassar for ferdige kandidatar er bank- og forsikringsnæringa, oljesektoren, IKT-næringa, offentleg forvalting, forsking og undervisning. 

Vidare studium

  • Bachelor (3 år)

I det treårige studiet inngår emne som velferd og økonomisk politikk, modellering og optimering, lineær algebra, mikroøkonomi, marknadsteori, programmering, sannsynlegheitsteknikk og statistikk.

  • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk, statistikk eller samfunnsøkonomi. Vel du statistikk kan du få aktuarkompetanse.

  • Forsking

UiB har gode forskingsmiljø innanfor alle fagretningane som er ein del av studiet, for eksempel optimering, forsikringsmatematikk og statistikk, finansteori og økonomi.

  • Sjå også desse studia

Datateknologi, datavitskap, datatryggleik, informasjonsvitskap, informasjons- og kommunikasjonsvitskap, kognitiv vitskap. 

Kva lærer eg

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten
-Har bred kunnskap om fagfeltene informatikk, statistikk og økonomisk teori.
-Kan formidle grunnleggende innsikt fra modellene på en intuitiv måte.

Ferdigheter


Kandidaten
-Har matematiske, statistiske og programmeringsmessige ferdigheter for å kunne modellere økonomiske problemstillinger.
-
Kan anvende et bredt spekter av metoder fra statistikk og informatikk for analyse og modellbygging av økonomiske problemstillinger.
-
Mestrer klassiske matematiske felt som kalkulus og lineær algebra samt grunnleggende programmering.
-
Kan delta i prosjekt i systemutvikling og programmering.


Generell kompetanse

Kandidaten
- Kan kritisk og analytisk vurdere eige og andres arbeid.
-
Kan arbeide både sjølvstendig og i grupper med andre.
- Kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt.
- Kan reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar.

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi inneheld 30 studiepoeng med innføringsemne og 120 studiepoeng (to års studium) med spesialisering i ein godkjent fagkombinasjon.

Du vel mellom tre ulike retningar i siste del av studiet. Dei ulike retningane har ulike obligatoriske emne og gir grunnlag for opptak til ulike masterprogram.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av studiet på: uib.no/studieprogram/BATF-IMØ.

Bachelor i informatikk, matematikk og økonomi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
INF100Grunnkurs i programmering (Programmering 1)101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Felles del (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori101–62
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
ECON210Velferd og økonomisk politikk101–63
INF170Modellering og optimering101–63
Veivalg
Spesialisering i statistikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
STAT111Statistiske metodar10-4
MAT131Differensiallikningar I10-4
MAT160Reknealgoritmar 110-5
ECON261Investering og finansiering I10-5
ECON340Økonometri I10-5
STAT220Stokastiske prosessar10-5
ECON341Økonometri II10-6
STAT210Statistisk inferensteori10-6
Valfrie emne (krav 20 SP)
Spesialisering i informatikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MNF130Diskrete strukturar10-4
INF101Vidaregåande programmering (Programmering 2)10-4
ECON310Mikroøkonomisk analyse10-5
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering10-5
INF270Lineær programmering10-5
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
STAT111Statistiske metodar10-4
STAT200Anvendt statistikk10-4
Valfrie emne (krav 20 SP)
Spesialisering i samfunnsøkonomi (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON130Makroøkonomi I10-4
ECON230Makroøkonomi II10-5
ECON340Økonometri I10-5
ECON290Bacheloroppgave10-6
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
STAT200Anvendt statistikk101–64
STAT111Statistiske metodar101–64
Valgfrie emner (krav 40 SP)
Valfrie emne. Eit av emna må vere eitt ECON-emne.
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
Permisjon
Valfritt
Søknad om permisjon fra bachelorstudier ved MN-fakultetet
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag utveklsingsavtalar med blant anna Vienna University of Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi, studiekode i Samordna opptak: 184306. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi bygger på Matematikk R1+R2. Gode mattekunnskapar er derfor anbefalt.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

InformatikkMatematikkØkonomi_COLOURBOX4744327.jpg

Informatikk-matematikk-økonomi
Foto:
Colourbox
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Søkerkode i Samordna opptak
184306

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30