Hjem

Samfunnsøkonomi, master, 2 år

Ein mastergrad i samfunnsøkonomi gir ei solid fagleg fordjuping, inngåande kunnskap om empiriske metodar og analyse, og evna til å gjere sjølvstendige samfunnsøkonomiske analysar.
 • Lengde2 År
 • Plassar27
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

På masterstudiet lærer du å jobbe analytisk og får høg kompetanse i mikro- og makroøkonomi og økonometri. Du kan velje mellom mange spennande fordjupingsemne, og det er lagt til rette for at du kan ta deler av mastergraden ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Med ei brei forståing av tal, analyse og økonomiske samanhengar blir du godt rusta til å møte arbeidslivet.

Meir informasjon under

illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Emil Breistein for UiB

Jobb

Samfunnsøkonomar er ettertrakta på arbeidsmarknaden. Som ferdig utdanna kan du rekne med godt betalte og utfordrande jobbar innan ei rekke ulike bransjar:   

 • Departement, direktorat, Norges Bank, kommune og fylkeskommune og andre deler av offentleg forvaltning 
 • Privat næringsliv som bank, konsulentbransjen, oljebransjen eller industri
 • Forsking og undervising
 • Konsultentselskap innan analyse- og utgreiing
 • Nasjonale organisasjonar  som LO, NHO
 • Utanrikstenesta og internasjonale organisasjonar som EU, FN, OECD

Innan privat næringsliv arbeider samfunnsøkonomar i bankar og andre finansinstitusjonar, i dei største industriverksemdene, oljeselskapa og i konsulentfirma. 

I staten er det særleg mange samfunnsøkonomar i departementa, i Noregs Bank, Statistisk sentralbyrå og ved universitet og høgskular. 

Du kan fordjupe deg i fagprofilane Velferd og politikk eller Bedrift, strategi og marknad om du vil sikte deg inn mot offentleg eller privat sektor.  

Etter at du har tatt mastergraden i samfunnsøkonomi, kan du søkje opptak til forskerutdanningen og ta en doktorgrad (ph.d.). Dette gjer deg endå meir attraktiv på arbeidsmarknaden, ikkje minst dersom du ønskjer å gå vidare innan akademia.

Les kva tidlegare studentar gjer no

Les analyse av lønsvilkår for samfunnsøkonomar

Meir informasjon under

Oppbygging

Mastergradsstudiet i samfunnsøkonomi er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august.  

1. semester: 

 • ECON310 Mikroøkonomisk analyse (10 studiepoeng)
 • ECON330 Makroøkonomisk analyse (10 studiepoeng)
 • ECON340 Økonometri I (10 studiepoeng) 

2. semester: 

3. semester: 

 • ECON380 Førebuingsemne for masteroppgåva (10 studiepoeng)
 • Valemne (20 studiepoeng) 

4. semester: 

 • ECON391 Masteroppgåve (30 studiepoeng)

Sjå oversikt studieløp

Studiekvardag

Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. 

Du bruker ti timar i veka på undervisningsaktiviteter, som forelesingar, seminargrupper og praktiske øvingar. Ut over dette utgjer sjølvstudium ein stor del av studiekvardagen.  

Ved instituttet er det sterke fagmiljø, og vi tilbyr innovative valemne. Det er forventa at du tek aktivt del i undervisninga. Du får nær kontakt og oppfølging frå dei som jobbar her.

Du får òg eigen pult på delt lesesal. 

Når du skal skrive masteroppgåva, får du tilgang til ein prosjektkatalog med foreslåtte tema. Prosjektskissa leverer du inn før sommaren det første året. På bakgrunn av prosjektskissa di får du tildelt rettleiar. Deretter skjer rettleiinga i samband med ECON380 Førebuingsemne for masteroppgåva og ECON391 Masteroppgåva.  

Tidligare masteroppgåver i samfunnsøkonomi

Kva lærer du

Med denne utdanninga får du kunnskap som bidrar til at samfunnet kan bruke ressursane sine på ein berekraftig måte. Det viktigaste du lærer er å: 

 • analysere økonomiske prosesser og verknader av økonomisk politikk
 • bruke avanserte matematiske og statistiske metodar
 • gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt 

Med ei brei forståing av tal, analyse og økonomiske samanhengar blir du godt rusta til å møte arbeidslivet. 

Full liste med læringsutbyte 

Utveksling

Du tilrådast på det sterkaste å reise på utveksling i andre semester. På utveksling får du sjansen til å studere økonomifag ved ein utdanningsinstitusjon i Europa av høg kvalitet.

Instituttet har fleire spennande utvekslingsavtalar i blant anna Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal og Spania.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her